รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์อำเภอแม่พริกจังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
52180ผาปังแม่พริกลำปาง
52230พระบาทวังตวงแม่พริกลำปางหมู่ 1-2, 6
52180พระบาทวังตวงแม่พริกลำปางหมู่ 3-5, 7-8
52180แม่ปุแม่พริกลำปาง
52180แม่พริกแม่พริกลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 4 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 2 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก(52180) และ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ(52230) โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
2. หมู่ 1-2, 6 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่วะ รหัสไปรษณีย์ 52230
3. หมู่ 3-5, 7-8 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
4. ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
5. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180