รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดฉะเชิงเทรา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
24000ก้อนแก้วคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
24000คลองเขื่อนคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
24110บางตลาดคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
24000บางโรงคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
24000บางเล่าคลองเขื่อนฉะเชิงเทรา
24160คลองตะเกราท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
24160ท่าตะเกียบท่าตะเกียบฉะเชิงเทรา
24110ท่าทองหลางบางคล้าฉะเชิงเทรา
24110บางกระเจ็ดบางคล้าฉะเชิงเทรา
24110บางคล้าบางคล้าฉะเชิงเทราทั้งตำบล
24110บางสวนบางคล้าฉะเชิงเทรา
24110ปากน้ำบางคล้าฉะเชิงเทรา
24110สาวชะโงกบางคล้าฉะเชิงเทรา
24110เสม็ดใต้บางคล้าฉะเชิงเทรา
24110เสม็ดเหนือบางคล้าฉะเชิงเทรา
24110หัวไทรบางคล้าฉะเชิงเทรา
24170ดอนเกาะกาบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24170ดอนฉิมพลีบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24150บางขนากบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24150บางน้ำเปรี้ยวบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24170บึงน้ำรักษ์บางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24150โพรงอากาศบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24150โยธะกาบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24000ศาลาแดงบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24150สิงโตทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24150หมอนทองบางน้ำเปรี้ยวฉะเชิงเทรา
24130เขาดินบางปะกงฉะเชิงเทรา
24130ท่าข้ามบางปะกงฉะเชิงเทรา
24130ท่าสะอ้านบางปะกงฉะเชิงเทรา
24180บางเกลือบางปะกงฉะเชิงเทรา
24130บางปะกงบางปะกงฉะเชิงเทรา
24130บางผึ้งบางปะกงฉะเชิงเทรา
24180บางวัวบางปะกงฉะเชิงเทรา
24180บางสมัครบางปะกงฉะเชิงเทรา
24180พิมพาบางปะกงฉะเชิงเทรา
24130สองคลองบางปะกงฉะเชิงเทรา
24130หนองจอกบางปะกงฉะเชิงเทรา
24180หอมศีลบางปะกงฉะเชิงเทรา
24140เกาะไร่บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140คลองขุดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140คลองบ้านโพธิ์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140คลองประเวศบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140ดอนทรายบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140ท่าพลับบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140เทพราชบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140บางกรูดบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140บางซ่อนบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140บ้านโพธิ์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140ลาดขวางบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140สนามจันทร์บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140สิบเอ็ดศอกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140แสนภูดาษบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140หนองตีนนกบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140หนองบัวบ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24140แหลมประดู่บ้านโพธิ์ฉะเชิงเทรา
24190แปลงยาวแปลงยาวฉะเชิงเทรา
24190วังเย็นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
24190หนองไม้แก่นแปลงยาวฉะเชิงเทรา
24190หัวสำโรงแปลงยาวฉะเชิงเทรา
24120เกาะขนุนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24120เขาหินซ้อนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24120ท่าถ่านพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24120บ้านซ่องพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24120พนมสารคามพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24120เมืองเก่าพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24120หนองยาวพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24120หนองแหนพนมสารคามฉะเชิงเทรา
24000คลองจุกกระเฌอเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000คลองนครเนื่องเขตเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000คลองนาเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000คลองเปรงเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000คลองหลวงแพ่งเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000คลองอุดมชลจรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000ท่าไข่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บางกะไหเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บางแก้วเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บางขวัญเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บางตีนเป็ดเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บางเตยเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บางไผ่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บางพระเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000บ้านใหม่เมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000วังตะเคียนเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000โสธรเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000หนามแดงเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24000หน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทราฉะเชิงเทรา
24120ดงน้อยราชสาส์นฉะเชิงเทรา
24120บางคาราชสาส์นฉะเชิงเทรา
24120เมืองใหม่ราชสาส์นฉะเชิงเทรา
24160คู้ยายหมีสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
24160ท่ากระดานสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
24160ทุ่งพระยาสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
24160ลาดกระทิงสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดฉะเชิงเทรา แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 93 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 10 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลก้อนแก้ว อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
2. ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
3. ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
4. ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
5. ตำบลบางเล่า อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
6. ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
7. ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
8. ตำบลท่าทองหลาง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
9. ตำบลบางกระเจ็ด อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
10. ทั้งตำบล ตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
11. ตำบลบางสวน อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
12. ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
13. ตำบลสาวชะโงก อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
14. ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
15. ตำบลเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
16. ตำบลหัวไทร อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคล้า รหัสไปรษณีย์ 24110
17. ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี รหัสไปรษณีย์ 24170
18. ตำบลดอนฉิมพลี อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี รหัสไปรษณีย์ 24170
19. ตำบลบางขนาก อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
20. ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
21. ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนฉิมพลี รหัสไปรษณีย์ 24170
22. ตำบลโพรงอากาศ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
23. ตำบลโยธะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
24. ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
25. ตำบลสิงโตทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
26. ตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว รหัสไปรษณีย์ 24150
27. ตำบลเขาดิน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
28. ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
29. ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
30. ตำบลบางเกลือ อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
31. ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
32. ตำบลบางผึ้ง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
33. ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
34. ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
35. ตำบลพิมพา อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
36. ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
37. ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะกง รหัสไปรษณีย์ 24130
38. ตำบลหอมศีล อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางวัว รหัสไปรษณีย์ 24180
39. ตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
40. ตำบลคลองขุด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
41. ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
42. ตำบลคลองประเวศ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
43. ตำบลดอนทราย อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
44. ตำบลท่าพลับ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
45. ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
46. ตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
47. ตำบลบางซ่อน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
48. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
49. ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
50. ตำบลสนามจันทร์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
51. ตำบลสิบเอ็ดศอก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
52. ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
53. ตำบลหนองตีนนก อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
54. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
55. ตำบลแหลมประดู่ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโพธิ์ รหัสไปรษณีย์ 24140
56. ตำบลแปลงยาว อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
57. ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
58. ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
59. ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แปลงยาว รหัสไปรษณีย์ 24190
60. ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
61. ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
62. ตำบลท่าถ่าน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
63. ตำบลบ้านซ่อง อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
64. ตำบลพนมสารคาม อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
65. ตำบลเมืองเก่า อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
66. ตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
67. ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
68. ตำบลคลองจุกกระเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
69. ตำบลคลองนครเนื่องเขต อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
70. ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
71. ตำบลคลองเปรง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
72. ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
73. ตำบลคลองอุดมชลจร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
74. ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
75. ตำบลบางกะไห อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
76. ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
77. ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
78. ตำบลบางตีนเป็ด อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
79. ตำบลบางเตย อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
80. ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
81. ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
82. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
83. ตำบลวังตะเคียน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
84. ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
85. ตำบลหนามแดง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
86. ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา รหัสไปรษณีย์ 24000
87. ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
88. ตำบลบางคา อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
89. ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมสารคาม รหัสไปรษณีย์ 24120
90. ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
91. ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
92. ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160
93. ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สนามชัยเขต รหัสไปรษณีย์ 24160