รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงใหม่
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
58130บ้านจันทร์กัลยาณิวัฒนาเชียงใหม่
50160ข่วงเปาจอมทองเชียงใหม่
50160ดอยแก้วจอมทองเชียงใหม่
50240บ้านแปะจอมทองเชียงใหม่
50160บ้านหลวงจอมทองเชียงใหม่
50240แม่สอยจอมทองเชียงใหม่ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 14 ใช้รหัส 50160
50160แม่สอยจอมทองเชียงใหม่หมู่ 14 นอกนั้น ใช้รหัส 50240
50160สบเตี๊ยะจอมทองเชียงใหม่
50170เชียงดาวเชียงดาวเชียงใหม่
50170ทุ่งข้าวพวงเชียงดาวเชียงใหม่
50170ปิงโค้งเชียงดาวเชียงใหม่
50170เมืองคองเชียงดาวเชียงใหม่
50170เมืองงายเชียงดาวเชียงใหม่
50170เมืองนะเชียงดาวเชียงใหม่
50170แม่นะเชียงดาวเชียงใหม่
50320ปงตำไชยปราการเชียงใหม่
50320แม่ทะลบไชยปราการเชียงใหม่
50320ศรีดงเย็นไชยปราการเชียงใหม่
50320หนองบัวไชยปราการเชียงใหม่
50260ดอยเต่าดอยเต่าเชียงใหม่
50260ท่าเดื่อดอยเต่าเชียงใหม่
50260บงตันดอยเต่าเชียงใหม่
50260บ้านแอ่นดอยเต่าเชียงใหม่
50260โปงทุ่งดอยเต่าเชียงใหม่
50260มืดกาดอยเต่าเชียงใหม่
50220เชิงดอยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ตลาดขวัญดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ตลาดใหญ่ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220เทพเสด็จดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าป้องดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าเมี่ยงดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ป่าลานดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่คือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่โป่งดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220แม่ฮ้อยเงินดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220ลวงเหนือดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สง่าบ้านดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สันปูเลยดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50220สำราญราษฎร์ดอยสะเก็ดเชียงใหม่
50160ดอยหล่อดอยหล่อเชียงใหม่
50160ยางครามดอยหล่อเชียงใหม่
50160สองแควดอยหล่อเชียงใหม่
50160สันติสุขดอยหล่อเชียงใหม่
50110โป่งน้ำร้อนฝางเชียงใหม่
50110ม่อนปิ่นฝางเชียงใหม่
50320แม่ข่าฝางเชียงใหม่
50110แม่คะฝางเชียงใหม่
50320แม่งอนฝางเชียงใหม่
50110แม่สูนฝางเชียงใหม่
50110เวียงฝางเชียงใหม่
50110สันทรายฝางเชียงใหม่
50190เขื่อนผากพร้าวเชียงใหม่
50190ทุ่งหลวงพร้าวเชียงใหม่
50190น้ำแพร่พร้าวเชียงใหม่
50190บ้านโป่งพร้าวเชียงใหม่
50190ป่าตุ้มพร้าวเชียงใหม่
50190ป่าไหน่พร้าวเชียงใหม่
50190แม่ปั๋งพร้าวเชียงใหม่
50190แม่แวนพร้าวเชียงใหม่
50190เวียงพร้าวเชียงใหม่
50190สันทรายพร้าวเชียงใหม่
50190โหล่งขอดพร้าวเชียงใหม่
50100ช้างคลานเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ช้างเผือกเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ช้างม่อยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000ท่าศาลาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100ป่าแดดเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50300ป่าตันเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200พระสิงห์เมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000ฟ้าฮ่ามเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100แม่เหียะเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000วัดเกตเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200ศรีภูมิเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50200สุเทพเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000หนองป่าครั่งเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50000หนองหอยเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50100หายยาเมืองเชียงใหม่เชียงใหม่
50270กองแขกแม่แจ่มเชียงใหม่
58130แจ่มหลวงแม่แจ่มเชียงใหม่
50270ช่างเคิ่งแม่แจ่มเชียงใหม่
50270ท่าผาแม่แจ่มเชียงใหม่
50270บ้านทับแม่แจ่มเชียงใหม่
50270ปางหินฝนแม่แจ่มเชียงใหม่
58130แม่แดดแม่แจ่มเชียงใหม่
50270แม่นาจรแม่แจ่มเชียงใหม่
50270แม่ศึกแม่แจ่มเชียงใหม่
50150กื้ดช้างแม่แตงเชียงใหม่
50150ขี้เหล็กแม่แตงเชียงใหม่
50150ช่อแลแม่แตงเชียงใหม่
50150บ้านช้างแม่แตงเชียงใหม่
50150บ้านเป้าแม่แตงเชียงใหม่
50150ป่าแป๋แม่แตงเชียงใหม่
50150เมืองก๋ายแม่แตงเชียงใหม่
50150แม่แตงแม่แตงเชียงใหม่
50150แม่หอพระแม่แตงเชียงใหม่
50150สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่หมู่ 1, 10-11
50330สบเปิงแม่แตงเชียงใหม่หมู่ 2-9, 12-13
50330สันป่ายางแม่แตงเชียงใหม่
50150สันมหาพนแม่แตงเชียงใหม่
50150อินทขิลแม่แตงเชียงใหม่
50180ขี้เหล็กแม่ริมเชียงใหม่
50180ดอนแก้วแม่ริมเชียงใหม่
50180โป่งแยงแม่ริมเชียงใหม่
50180แม่แรมแม่ริมเชียงใหม่
50180แม่สาแม่ริมเชียงใหม่
50180ริมใต้แม่ริมเชียงใหม่
50180ริมเหนือแม่ริมเชียงใหม่
50330สะลวงแม่ริมเชียงใหม่
50180สันโป่งแม่ริมเชียงใหม่
50180ห้วยทรายแม่ริมเชียงใหม่
50180เหมืองแก้วแม่ริมเชียงใหม่
50360ดอนเปาแม่วางเชียงใหม่
50360ทุ่งปี้แม่วางเชียงใหม่
50360ทุ่งรวงทองแม่วางเชียงใหม่
50360บ้านกาดแม่วางเชียงใหม่
50360แม่วินแม่วางเชียงใหม่
50130ทาเหนือแม่ออนเชียงใหม่
50130บ้านสหกรณ์แม่ออนเชียงใหม่
50130แม่ทาแม่ออนเชียงใหม่
50130ห้วยแก้วแม่ออนเชียงใหม่
50130ออนกลางแม่ออนเชียงใหม่
50130ออนเหนือแม่ออนเชียงใหม่
50280ท่าตอนแม่อายเชียงใหม่
50280บ้านหลวงแม่อายเชียงใหม่
50280มะลิกาแม่อายเชียงใหม่
50280แม่นาวางแม่อายเชียงใหม่
50280แม่สาวแม่อายเชียงใหม่
50280แม่อายแม่อายเชียงใหม่
50280สันต้นหมื้อแม่อายเชียงใหม่
50350เปียงหลวงเวียงแหงเชียงใหม่
50350เมืองแหงเวียงแหงเชียงใหม่
50350แสนไหเวียงแหงเชียงใหม่
50250บ่อแก้วสะเมิงเชียงใหม่
50250แม่สาบสะเมิงเชียงใหม่
50250ยั้งเมินสะเมิงเชียงใหม่
50250สะเมิงใต้สะเมิงเชียงใหม่
50250สะเมิงเหนือสะเมิงเชียงใหม่
50130แช่ช้างสันกำแพงเชียงใหม่
50130ต้นเปาสันกำแพงเชียงใหม่
50130ทรายมูลสันกำแพงเชียงใหม่
50130บวกค้างสันกำแพงเชียงใหม่
50130แม่ปูคาสันกำแพงเชียงใหม่
50130ร้องวัวแดงสันกำแพงเชียงใหม่
50130สันกลางสันกำแพงเชียงใหม่
50130สันกำแพงสันกำแพงเชียงใหม่
50130ห้วยทรายสันกำแพงเชียงใหม่
50130ออนใต้สันกำแพงเชียงใหม่
50210ป่าไผ่สันทรายเชียงใหม่
50210เมืองเล็นสันทรายเชียงใหม่
50290แม่แฝกใหม่สันทรายเชียงใหม่
50290แม่แฝกสันทรายเชียงใหม่
50210สันทรายน้อยสันทรายเชียงใหม่
50210สันทรายหลวงสันทรายเชียงใหม่
50210สันนาเม็งสันทรายเชียงใหม่
50210สันป่าเปาสันทรายเชียงใหม่
50210สันพระเนตรสันทรายเชียงใหม่
50210หนองจ๊อมสันทรายเชียงใหม่ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา ใช้รหัส 50290
50290หนองจ๊อมสันทรายเชียงใหม่หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา
50290หนองหารสันทรายเชียงใหม่
50210หนองแหย่งสันทรายเชียงใหม่
50120ท่าวังพร้าวสันป่าตองเชียงใหม่
50120ทุ่งต้อมสันป่าตองเชียงใหม่
50120ทุ่งสะโตกสันป่าตองเชียงใหม่
50120น้ำบ่อหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
50120บ้านกลางสันป่าตองเชียงใหม่
50120บ้านแมสันป่าตองเชียงใหม่
50120มะขามหลวงสันป่าตองเชียงใหม่
50120มะขุนหวานสันป่าตองเชียงใหม่
50120แม่ก๊าสันป่าตองเชียงใหม่
50120ยุหว่าสันป่าตองเชียงใหม่
50120สันกลางสันป่าตองเชียงใหม่
50140ขัวมุงสารภีเชียงใหม่
50140ชมภูสารภีเชียงใหม่
50140ไชยสถานสารภีเชียงใหม่
50140ดอนแก้วสารภีเชียงใหม่
50140ท่ากว้างสารภีเชียงใหม่
50140ท่าวังตาลสารภีเชียงใหม่
50140ป่าบงสารภีเชียงใหม่
50140ยางเนิ้งสารภีเชียงใหม่
50140สันทรายสารภีเชียงใหม่
50140สารภีสารภีเชียงใหม่
50140หนองผึ้งสารภีเชียงใหม่
50140หนองแฝกสารภีเชียงใหม่
50230ขุนคงหางดงเชียงใหม่
50230น้ำแพร่หางดงเชียงใหม่
50230บ้านปงหางดงเชียงใหม่
50230บ้านแหวนหางดงเชียงใหม่
50230สบแม่ข่าหางดงเชียงใหม่
50230สันผักหวานหางดงเชียงใหม่
50230หนองแก๋วหางดงเชียงใหม่
50230หนองควายหางดงเชียงใหม่
50340หนองตองหางดงเชียงใหม่
50230หางดงหางดงเชียงใหม่
50230หารแก้วหางดงเชียงใหม่
50310นาเกียนอมก๋อยเชียงใหม่
50310ม่อนจองอมก๋อยเชียงใหม่
50310แม่ตื่นอมก๋อยเชียงใหม่
50310ยางเปียงอมก๋อยเชียงใหม่
50310สบโขงอมก๋อยเชียงใหม่
50310อมก๋อยอมก๋อยเชียงใหม่
50240นาคอเรือฮอดเชียงใหม่
50240บ่อสลีฮอดเชียงใหม่
50240บ่อหลวงฮอดเชียงใหม่
50240บ้านตาลฮอดเชียงใหม่
50240หางดงฮอดเชียงใหม่
50240ฮอดฮอดเชียงใหม่
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการปกครองออกเป็น 25 อำเภอ 193 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 29 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
2. ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
3. ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
4. ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
5. ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
6. ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 14 ใช้รหัส 50160 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
7. หมู่ 14 นอกนั้น ใช้รหัส 50240 ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
8. ตำบลสบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
9. ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
10. ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
11. ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
12. ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
13. ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
14. ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
15. ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงดาว รหัสไปรษณีย์ 50170
16. ตำบลปงตำ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
17. ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
18. ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
19. ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
20. ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
21. ตำบลท่าเดื่อ อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
22. ตำบลบงตัน อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
23. ตำบลบ้านแอ่น อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
24. ตำบลโปงทุ่ง อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
25. ตำบลมืดกา อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยเต่า รหัสไปรษณีย์ 50260
26. ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
27. ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
28. ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
29. ตำบลเทพเสด็จ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
30. ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
31. ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
32. ตำบลป่าลาน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
33. ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
34. ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
35. ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
36. ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
37. ตำบลสง่าบ้าน อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
38. ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
39. ตำบลสำราญราษฎร์ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอยสะเก็ด รหัสไปรษณีย์ 50220
40. ตำบลดอยหล่อ อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
41. ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
42. ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
43. ตำบลสันติสุข อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมทอง รหัสไปรษณีย์ 50160
44. ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
45. ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
46. ตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
47. ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
48. ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยปราการ รหัสไปรษณีย์ 50320
49. ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
50. ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
51. ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฝาง รหัสไปรษณีย์ 50110
52. ตำบลเขื่อนผาก อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
53. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
54. ตำบลน้ำแพร่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
55. ตำบลบ้านโป่ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
56. ตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
57. ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
58. ตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
59. ตำบลแม่แวน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
60. ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
61. ตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
62. ตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พร้าว รหัสไปรษณีย์ 50190
63. ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
64. ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50300
65. ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50300
66. ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
67. ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
68. ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50300
69. ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50200
70. ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
71. ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
72. ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
73. ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50200
74. ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50200
75. ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
76. ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50000
77. ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ รหัสไปรษณีย์ 50100
78. ตำบลกองแขก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
79. ตำบลแจ่มหลวง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
80. ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
81. ตำบลท่าผา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
82. ตำบลบ้านทับ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
83. ตำบลปางหินฝน อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
84. ตำบลแม่แดด อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาย รหัสไปรษณีย์ 58130
85. ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
86. ตำบลแม่ศึก อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แจ่ม รหัสไปรษณีย์ 50270
87. ตำบลกื้ดช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
88. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
89. ตำบลช่อแล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
90. ตำบลบ้านช้าง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
91. ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
92. ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
93. ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
94. ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
95. ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
96. หมู่ 1, 10-11 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
97. หมู่ 2-9, 12-13 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง รหัสไปรษณีย์ 50330
98. ตำบลสันป่ายาง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง รหัสไปรษณีย์ 50330
99. ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
100. ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่แตง รหัสไปรษณีย์ 50150
101. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
102. ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
103. ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
104. ตำบลแม่แรม อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
105. ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
106. ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
107. ตำบลริมเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
108. ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่ายาง รหัสไปรษณีย์ 50330
109. ตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
110. ตำบลห้วยทราย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
111. ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ริม รหัสไปรษณีย์ 50180
112. ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
113. ตำบลทุ่งปี้ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
114. ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
115. ตำบลบ้านกาด อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
116. ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วาง รหัสไปรษณีย์ 50360
117. ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
118. ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
119. ตำบลแม่ทา อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
120. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
121. ตำบลออนกลาง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
122. ตำบลออนเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
123. ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
124. ตำบลบ้านหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
125. ตำบลมะลิกา อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
126. ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
127. ตำบลแม่สาว อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
128. ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
129. ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่อาย รหัสไปรษณีย์ 50280
130. ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง รหัสไปรษณีย์ 50350
131. ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง รหัสไปรษณีย์ 50350
132. ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแหง รหัสไปรษณีย์ 50350
133. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
134. ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
135. ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
136. ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
137. ตำบลสะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเมิง รหัสไปรษณีย์ 50250
138. ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
139. ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
140. ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
141. ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
142. ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
143. ตำบลร้องวัวแดง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
144. ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
145. ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
146. ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
147. ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันกำแพง รหัสไปรษณีย์ 50130
148. ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
149. ตำบลเมืองเล็น อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
150. ตำบลแม่แฝกใหม่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
151. ตำบลแม่แฝก อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
152. ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
153. ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
154. ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
155. ตำบลสันป่าเปา อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
156. ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
157. ทั้งตำบล ยกเว้น หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา ใช้รหัส 50290 ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
158. หมู่ 4 ในส่วนของหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์, สีวลี 1-2, นันทนา 1, พฤกษวารี, ชัยพฤกษ์ และ ชลดา ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
159. ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่โจ้ รหัสไปรษณีย์ 50290
160. ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันทราย รหัสไปรษณีย์ 50210
161. ตำบลท่าวังพร้าว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
162. ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
163. ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
164. ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
165. ตำบลบ้านกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
166. ตำบลบ้านแม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
167. ตำบลมะขามหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
168. ตำบลมะขุนหวาน อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
169. ตำบลแม่ก๊า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
170. ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
171. ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สันป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 50120
172. ตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
173. ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
174. ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
175. ตำบลดอนแก้ว อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
176. ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
177. ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
178. ตำบลป่าบง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
179. ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
180. ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
181. ตำบลสารภี อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
182. ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
183. ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สารภี รหัสไปรษณีย์ 50140
184. ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
185. ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
186. ตำบลบ้านปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
187. ตำบลบ้านแหวน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
188. ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
189. ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
190. ตำบลหนองแก๋ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
191. ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
192. ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตอง รหัสไปรษณีย์ 50340
193. ตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
194. ตำบลหารแก้ว อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หางดง รหัสไปรษณีย์ 50230
195. ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
196. ตำบลม่อนจอง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
197. ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
198. ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
199. ตำบลสบโขง อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
200. ตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อมก๋อย รหัสไปรษณีย์ 50310
201. ตำบลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
202. ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
203. ตำบลบ่อหลวง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
204. ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
205. ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240
206. ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฮอด รหัสไปรษณีย์ 50240