รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
57340ต้าขุนตาลเชียงราย
57340ป่าตาลขุนตาลเชียงราย
57340ยางฮอมขุนตาลเชียงราย
57140ครึ่งเชียงของเชียงราย
57140บุญเรืองเชียงของเชียงราย
57140ริมโขงเชียงของเชียงราย
57140เวียงเชียงของเชียงราย
57140ศรีดอนชัยเชียงของเชียงราย
57140สถานเชียงของเชียงราย
57140ห้วยซ้อเชียงของเชียงราย
57150บ้านแซวเชียงแสนเชียงราย
57150ป่าสักเชียงแสนเชียงราย
57150แม่เงินเชียงแสนเชียงราย
57150โยนกเชียงแสนเชียงราย
57150เวียงเชียงแสนเชียงราย
57150ศรีดอนมูลเชียงแสนเชียงราย
57110โชคชัยดอยหลวงเชียงราย
57110ปงน้อยดอยหลวงเชียงราย
57110หนองป่าก่อดอยหลวงเชียงราย
57160งิ้วเทิงเชียงรายหมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24
57230งิ้วเทิงเชียงรายหมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25
57230เชียงเคี่ยนเทิงเชียงราย
57160ตับเต่าเทิงเชียงราย
57230ปล้องเทิงเชียงราย
57230แม่ลอยเทิงเชียงราย
57160เวียงเทิงเชียงราย
57230ศรีดอนไชยเทิงเชียงราย
57160สันทรายงามเทิงเชียงราย
57160หงาวเทิงเชียงราย
57230หนองแรดเทิงเชียงราย
57190ป่าแงะป่าแดดเชียงราย
57190ป่าแดดป่าแดดเชียงราย
57190โรงช้างป่าแดดเชียงราย
57190ศรีโพธิ์เงินป่าแดดเชียงราย
57190สันมะค่าป่าแดดเชียงราย
57290ตาดควันพญาเม็งรายเชียงราย
57290เม็งรายพญาเม็งรายเชียงราย
57290แม่ต๋ำพญาเม็งรายเชียงราย
57290แม่เปาพญาเม็งรายเชียงราย
57290ไม้ยาพญาเม็งรายเชียงราย
57120เจริญเมืองพานเชียงราย
57120ดอยงามพานเชียงราย
57120ทรายขาวพานเชียงราย
57280ทานตะวันพานเชียงราย
57250ธารทองพานเชียงราย
57120ป่าหุ่งพานเชียงราย
57120ม่วงคำพานเชียงราย
57120เมืองพานพานเชียงราย
57280แม่เย็นพานเชียงราย
57120แม่อ้อพานเชียงราย
57120เวียงห้าวพานเชียงราย
57120สันกลางพานเชียงราย
57120สันติสุขพานเชียงราย
57120สันมะเค็ดพานเชียงราย
57120หัวง้มพานเชียงราย
57000ดอยลานเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ดอยฮางเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ท่าสายเมืองเชียงรายเชียงราย
57100ท่าสุดเมืองเชียงรายเชียงราย
57100นางแลเมืองเชียงรายเชียงราย
57100บ้านดู่เมืองเชียงรายเชียงราย
57000ป่าอ้อดอนชัยเมืองเชียงรายเชียงราย
57000แม่กรณ์เมืองเชียงรายเชียงราย
57100แม่ข้าวต้มเมืองเชียงรายเชียงราย
57100แม่ยาวเมืองเชียงรายเชียงราย
57000รอบเวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
57100ริมกกเมืองเชียงรายเชียงราย
57000เวียงเมืองเชียงรายเชียงราย
57000สันทรายเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ห้วยชมภูเมืองเชียงรายเชียงราย
57000ห้วยสักเมืองเชียงรายเชียงราย
57110จอมสวรรค์แม่จันเชียงราย
57270จันจว้าใต้แม่จันเชียงราย
57270จันจว้าแม่จันเชียงราย
57110ท่าข้าวเปลือกแม่จันเชียงราย
57110ป่าซางแม่จันเชียงราย
57110ป่าตึงแม่จันเชียงราย
57240แม่คำแม่จันเชียงราย
57110แม่จันแม่จันเชียงราย
57240แม่ไร่แม่จันเชียงราย
57110ศรีค้ำแม่จันเชียงราย
57110สันทรายแม่จันเชียงราย
57240เทอดไทยแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57240แม่ฟ้าหลวงแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57110แม่สลองนอกแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57110แม่สลองในแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
57250จอมหมอกแก้วแม่ลาวเชียงราย
57250ดงมะดะแม่ลาวเชียงราย
57250บัวสลีแม่ลาวเชียงราย
57250ป่าก่อดำแม่ลาวเชียงราย
57000โป่งแพร่แม่ลาวเชียงราย
57180เจดีย์หลวงแม่สรวยเชียงราย
57180ท่าก๊อแม่สรวยเชียงราย
57180ป่าแดดแม่สรวยเชียงราย
57180แม่พริกแม่สรวยเชียงราย
57180แม่สรวยแม่สรวยเชียงราย
57180วาวีแม่สรวยเชียงราย
57180ศรีถ้อยแม่สรวยเชียงราย
57130เกาะช้างแม่สายเชียงราย
57220บ้านด้ายแม่สายเชียงราย
57130โป่งงามแม่สายเชียงราย
57130โป่งผาแม่สายเชียงราย
57130แม่สายแม่สายเชียงราย
57130เวียงพางคำแม่สายเชียงราย
57130ศรีเมืองชุมแม่สายเชียงราย
57220ห้วยไคร้แม่สายเชียงราย
57310ท่าข้ามเวียงแก่นเชียงราย
57310ปอเวียงแก่นเชียงราย
57310ม่วงยายเวียงแก่นเชียงราย
57310หล่ายงาวเวียงแก่นเชียงราย
57210ดอนศิลาเวียงชัยเชียงราย
57210ผางามเวียงชัยเชียงราย
57210เมืองชุมเวียงชัยเชียงราย
57210เวียงชัยเวียงชัยเชียงราย
57210เวียงเหนือเวียงชัยเชียงราย
57210ดงมหาวันเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
57210ทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
57210ป่าซางเวียงเชียงรุ้งเชียงราย
57170บ้านโป่งเวียงป่าเป้าเชียงราย
57170ป่างิ้วเวียงป่าเป้าเชียงราย
57260แม่เจดีย์ใหม่เวียงป่าเป้าเชียงราย
57260แม่เจดีย์เวียงป่าเป้าเชียงราย
57170เวียงเวียงป่าเป้าเชียงราย
57260เวียงกาหลงเวียงป่าเป้าเชียงราย
57170สันสลีเวียงป่าเป้าเชียงราย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเชียงราย แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 117 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 22 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล รหัสไปรษณีย์ 57340
2. ตำบลป่าตาล อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล รหัสไปรษณีย์ 57340
3. ตำบลยางฮอม อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนตาล รหัสไปรษณีย์ 57340
4. ตำบลครึ่ง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
5. ตำบลบุญเรือง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
6. ตำบลริมโขง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
7. ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
8. ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
9. ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
10. ตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงของ รหัสไปรษณีย์ 57140
11. ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
12. ตำบลป่าสัก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
13. ตำบลแม่เงิน อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
14. ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
15. ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
16. ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงแสน รหัสไปรษณีย์ 57150
17. ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
18. ตำบลปงน้อย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
19. ตำบลหนองป่าก่อ อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
20. หมู่ 1-4, 6, 8-11, 14-16, 18, 20-22, 24 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
21. หมู่ 5, 7, 12-13, 17, 19, 23, 25 ตำบลงิ้ว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
22. ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
23. ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
24. ตำบลปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
25. ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
26. ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
27. ตำบลศรีดอนไชย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
28. ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
29. ตำบลหงาว อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทิง รหัสไปรษณีย์ 57160
30. ตำบลหนองแรด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปล้อง รหัสไปรษณีย์ 57230
31. ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
32. ตำบลป่าแดด อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
33. ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
34. ตำบลศรีโพธิ์เงิน อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
35. ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าแดด รหัสไปรษณีย์ 57190
36. ตำบลตาดควัน อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
37. ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
38. ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
39. ตำบลแม่เปา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
40. ตำบลไม้ยา อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พญาเม็งราย รหัสไปรษณีย์ 57290
41. ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
42. ตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
43. ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
44. ตำบลทานตะวัน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น รหัสไปรษณีย์ 57280
45. ตำบลธารทอง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
46. ตำบลป่าหุ่ง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
47. ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
48. ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
49. ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เย็น รหัสไปรษณีย์ 57280
50. ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
51. ตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
52. ตำบลสันกลาง อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
53. ตำบลสันติสุข อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
54. ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
55. ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พาน รหัสไปรษณีย์ 57120
56. ตำบลดอยลาน อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
57. ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
58. ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
59. ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
60. ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
61. ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
62. ตำบลป่าอ้อดอนชัย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
63. ตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
64. ตำบลแม่ข้าวต้ม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
65. ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
66. ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
67. ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านดู่ รหัสไปรษณีย์ 57100
68. ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
69. ตำบลสันทราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
70. ตำบลห้วยชมภู อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
71. ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
72. ตำบลจอมสวรรค์ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
73. ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า รหัสไปรษณีย์ 57270
74. ตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จันจว้า รหัสไปรษณีย์ 57270
75. ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
76. ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
77. ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
78. ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
79. ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
80. ตำบลแม่ไร่ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
81. ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
82. ตำบลสันทราย อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
83. ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
84. ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่คำ รหัสไปรษณีย์ 57240
85. ตำบลแม่สลองนอก อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
86. ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน รหัสไปรษณีย์ 57110
87. ตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
88. ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
89. ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
90. ตำบลป่าก่อดำ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ลาว รหัสไปรษณีย์ 57250
91. ตำบลโป่งแพร่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงราย รหัสไปรษณีย์ 57000
92. ตำบลเจดีย์หลวง อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
93. ตำบลท่าก๊อ อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
94. ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
95. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
96. ตำบลแม่สรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
97. ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
98. ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สรวย รหัสไปรษณีย์ 57180
99. ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
100. ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ รหัสไปรษณีย์ 57220
101. ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
102. ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
103. ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
104. ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
105. ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สาย รหัสไปรษณีย์ 57130
106. ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยไคร้ รหัสไปรษณีย์ 57220
107. ตำบลท่าข้าม อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
108. ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
109. ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
110. ตำบลหล่ายงาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงแก่น รหัสไปรษณีย์ 57310
111. ตำบลดอนศิลา อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
112. ตำบลผางาม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
113. ตำบลเมืองชุม อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
114. ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
115. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
116. ตำบลดงมหาวัน อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
117. ตำบลทุ่งก่อ อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
118. ตำบลป่าซาง อำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงชัย รหัสไปรษณีย์ 57210
119. ตำบลบ้านโป่ง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170
120. ตำบลป่างิ้ว อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170
121. ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
122. ตำบลแม่เจดีย์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
123. ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170
124. ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 57260
125. ตำบลสันสลี อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงป่าเป้า รหัสไปรษณีย์ 57170