รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดชุมพร
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
86140คุริงท่าแซะชุมพร
86140ทรัพย์อนันต์ท่าแซะชุมพร
86140ท่าข้ามท่าแซะชุมพร
86140ท่าแซะท่าแซะชุมพร
86140นากระตามท่าแซะชุมพร
86190รับร่อท่าแซะชุมพรหมู่ 1-9, 11-18, 20-22
86140รับร่อท่าแซะชุมพรหมู่ 10, 19, 23
86140สลุยท่าแซะชุมพร
86140สองพี่น้องท่าแซะชุมพร
86140หงษ์เจริญท่าแซะชุมพร
86190หินแก้วท่าแซะชุมพร
86220ช่องไม้แก้วทุ่งตะโกชุมพร
86220ตะโกทุ่งตะโกชุมพร
86220ทุ่งตะไครทุ่งตะโกชุมพร
86220ปากตะโกทุ่งตะโกชุมพร
86210เขาไชยราชปะทิวชุมพร
86160ชุมโคปะทิวชุมพร
86210ดอนยางปะทิวชุมพร
86160ทะเลทรัพย์ปะทิวชุมพร
86160บางสนปะทิวชุมพร
86210ปากคลองปะทิวชุมพร
86230สะพลีปะทิวชุมพร
86180ปังหวานพะโต๊ะชุมพร
86180ปากทรงพะโต๊ะชุมพร
86180พระรักษ์พะโต๊ะชุมพร
86180พะโต๊ะพะโต๊ะชุมพร
86190ขุนกระทิงเมืองชุมพรชุมพรหมู่ 1-5, 7-8
86000ขุนกระทิงเมืองชุมพรชุมพรหมู่ 6
86000ตากแดดเมืองชุมพรชุมพรหมู่ 1-6, 8
86190ตากแดดเมืองชุมพรชุมพรหมู่ 7, 9
86100ถ้ำสิงห์เมืองชุมพรชุมพร
86000ท่าตะเภาเมืองชุมพรชุมพร
86120ท่ายางเมืองชุมพรชุมพรหมู่ 1, 9-10
86000ท่ายางเมืองชุมพรชุมพรหมู่ 2-8, 11
86100ทุ่งคาเมืองชุมพรชุมพร
86000นาชะอังเมืองชุมพรชุมพร
86000นาทุ่งเมืองชุมพรชุมพร
86000บางลึกเมืองชุมพรชุมพร
86000บางหมากเมืองชุมพรชุมพร
86190บ้านนาเมืองชุมพรชุมพร
86120ปากน้ำเมืองชุมพรชุมพร
86000วังไผ่เมืองชุมพรชุมพรหมู่ 1-3, 5-7, 10-11
86190วังไผ่เมืองชุมพรชุมพรหมู่ 4, 8-9, 12
86190วังใหม่เมืองชุมพรชุมพร
86100วิสัยเหนือเมืองชุมพรชุมพร
86120หาดทรายรีเมืองชุมพรชุมพร
86000หาดพันไกรเมืองชุมพรชุมพร
86170ทุ่งคาวัดละแมชุมพร
86170ทุ่งหลวงละแมชุมพร
86170ละแมละแมชุมพร
86170สวนแตงละแมชุมพร
86130เขาค่ายสวีชุมพร
86130เขาทะลุสวีชุมพร
86130ครนสวีชุมพร
86130ด่านสวีสวีชุมพร
86130ท่าหินสวีชุมพร
86130ทุ่งระยะสวีชุมพร
86130นาโพธิ์สวีชุมพร
86130นาสักสวีชุมพร
86130ปากแพรกสวีชุมพร
86130วิสัยใต้สวีชุมพร
86130สวีสวีชุมพร
86110ขันเงินหลังสวนชุมพร
86110ท่ามะพลาหลังสวนชุมพร
86110นาขาหลังสวนชุมพร
86110นาพญาหลังสวนชุมพร
86150บางน้ำจืดหลังสวนชุมพร
86110บางมะพร้าวหลังสวนชุมพรหมู่ 1-7, 9
86150บางมะพร้าวหลังสวนชุมพรหมู่ 8, 10-14
86110บ้านควนหลังสวนชุมพร
86150ปากน้ำหลังสวนชุมพร
86110พ้อแดงหลังสวนชุมพร
86110วังตะกอหลังสวนชุมพร
86110หลังสวนหลังสวนชุมพร
86110หาดยายหลังสวนชุมพร
86110แหลมทรายหลังสวนชุมพร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดชุมพร แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 69 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 14 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคุริง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
2. ตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
3. ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
4. ตำบลท่าแซะ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
5. ตำบลนากระตาม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
6. หมู่ 1-9, 11-18, 20-22 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
7. หมู่ 10, 19, 23 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
8. ตำบลสลุย อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
9. ตำบลสองพี่น้อง อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
10. ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแซะ รหัสไปรษณีย์ 86140
11. ตำบลหินแก้ว อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
12. ตำบลช่องไม้แก้ว อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
13. ตำบลตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
14. ตำบลทุ่งตะไคร อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
15. ตำบลปากตะโก อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งตะโก รหัสไปรษณีย์ 86220
16. ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต รหัสไปรษณีย์ 86210
17. ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว รหัสไปรษณีย์ 86160
18. ตำบลดอนยาง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต รหัสไปรษณีย์ 86210
19. ตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว รหัสไปรษณีย์ 86160
20. ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะทิว รหัสไปรษณีย์ 86160
21. ตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบอำมฤต รหัสไปรษณีย์ 86210
22. ตำบลสะพลี อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะพลี รหัสไปรษณีย์ 86230
23. ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
24. ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
25. ตำบลพระรักษ์ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
26. ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะโต๊ะ รหัสไปรษณีย์ 86180
27. หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
28. หมู่ 6 ตำบลขุนกระทิง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
29. หมู่ 1-6, 8 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
30. หมู่ 7, 9 ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
31. ตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา รหัสไปรษณีย์ 86100
32. ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
33. หมู่ 1, 9-10 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86120
34. หมู่ 2-8, 11 ตำบลท่ายาง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
35. ตำบลทุ่งคา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา รหัสไปรษณีย์ 86100
36. ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
37. ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
38. ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
39. ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
40. ตำบลบ้านนา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
41. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86120
42. หมู่ 1-3, 5-7, 10-11 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
43. หมู่ 4, 8-9, 12 ตำบลวังไผ่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
44. ตำบลวังใหม่ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปฐมพร รหัสไปรษณีย์ 86190
45. ตำบลวิสัยเหนือ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคา รหัสไปรษณีย์ 86100
46. ตำบลหาดทรายรี อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86120
47. ตำบลหาดพันไกร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86000
48. ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
49. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
50. ตำบลละแม อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
51. ตำบลสวนแตง อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละแม รหัสไปรษณีย์ 86170
52. ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
53. ตำบลเขาทะลุ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
54. ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
55. ตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
56. ตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
57. ตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
58. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
59. ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
60. ตำบลปากแพรก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
61. ตำบลวิสัยใต้ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
62. ตำบลสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวี รหัสไปรษณีย์ 86130
63. ตำบลขันเงิน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
64. ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
65. ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
66. ตำบลนาพญา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
67. ตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86150
68. หมู่ 1-7, 9 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
69. หมู่ 8, 10-14 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86150
70. ตำบลบ้านควน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
71. ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำหลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86150
72. ตำบลพ้อแดง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
73. ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
74. ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
75. ตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110
76. ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลังสวน รหัสไปรษณีย์ 86110