รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
52130เกาะคาเกาะคาลำปาง
52130ท่าผาเกาะคาลำปาง
52130นาแก้วเกาะคาลำปาง
52130นาแส่งเกาะคาลำปาง
52130ลำปางหลวงเกาะคาลำปาง
52130วังพร้าวเกาะคาลำปาง
52130ศาลาเกาะคาลำปาง
52130ใหม่พัฒนาเกาะคาลำปาง
52130ไหล่หินเกาะคาลำปาง
52110นาแกงาวลำปาง
52110บ้านโป่งงาวลำปาง
52110บ้านร้องงาวลำปาง
52110บ้านหวดงาวลำปาง
52110บ้านแหงงาวลำปาง
52110บ้านอ้อนงาวลำปาง
52110ปงเตางาวลำปาง
52110แม่ตีบงาวลำปาง
52110หลวงใต้งาวลำปาง
52110หลวงเหนืองาวลำปาง
52120แจ้ห่มแจ้ห่มลำปาง
52120ทุ่งผึ้งแจ้ห่มลำปาง
52120บ้านสาแจ้ห่มลำปาง
52120ปงดอนแจ้ห่มลำปาง
52120เมืองมายแจ้ห่มลำปาง
52120แม่สุกแจ้ห่มลำปาง
52120วิเชตนครแจ้ห่มลำปาง
52160เถินบุรีเถินลำปาง
52160นาโป่งเถินลำปาง
52160แม่ถอดเถินลำปาง
52160แม่ปะเถินลำปาง
52160แม่มอกเถินลำปาง
52230แม่วะเถินลำปาง
52160ล้อมแรดเถินลำปาง
52160เวียงมอกเถินลำปาง
52240แจ้ซ้อนเมืองปานลำปาง
52240ทุ่งกว๋าวเมืองปานลำปาง
52240บ้านขอเมืองปานลำปาง
52240เมืองปานเมืองปานลำปาง
52240หัวเมืองเมืองปานลำปาง
52000กล้วยแพะเมืองลำปางลำปาง
52100ชมพูเมืองลำปางลำปาง
52000ต้นธงชัยเมืองลำปางลำปาง
52000ทุ่งฝายเมืองลำปางลำปาง
52000นิคมพัฒนาเมืองลำปางลำปาง
52100บ่อแฮ้วเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านค่าเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านเป้าเมืองลำปางลำปาง
52000บ้านแลงเมืองลำปางลำปาง
52000บ้านเสด็จเมืองลำปางลำปาง
52100บ้านเอื้อมเมืองลำปางลำปาง
52000บุญนาคพัฒนาเมืองลำปางลำปาง
52100ปงแสนทองเมืองลำปางลำปาง
52000พระบาทเมืองลำปางลำปางหมู่ 1-3, 5-9
52220พระบาทเมืองลำปางลำปางหมู่ 4
52000พิชัยเมืองลำปางลำปาง
52000เวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง
52100สบตุ๋ยเมืองลำปางลำปาง
52100สวนดอกเมืองลำปางลำปาง
52000หัวเวียงเมืองลำปางลำปาง
52150ดอนไฟแม่ทะลำปาง
52150นาครัวแม่ทะลำปาง
52150น้ำโจ้แม่ทะลำปาง
52150บ้านกิ่วแม่ทะลำปาง
52150บ้านบอมแม่ทะลำปาง
52150ป่าตันแม่ทะลำปาง
52150แม่ทะแม่ทะลำปางหมู่ 1-5, 7-9
52220แม่ทะแม่ทะลำปางหมู่ 6
52150วังเงินแม่ทะลำปาง
52150สันดอนแก้วแม่ทะลำปาง
52150หัวเสือแม่ทะลำปาง
52180ผาปังแม่พริกลำปาง
52230พระบาทวังตวงแม่พริกลำปางหมู่ 1-2, 6
52180พระบาทวังตวงแม่พริกลำปางหมู่ 3-5, 7-8
52180แม่ปุแม่พริกลำปาง
52180แม่พริกแม่พริกลำปาง
52220จางเหนือแม่เมาะลำปาง
52220นาสักแม่เมาะลำปาง
52220บ้านดงแม่เมาะลำปางหมู่ 1-3, 7-8
52000บ้านดงแม่เมาะลำปางหมู่ 4-6
52220แม่เมาะแม่เมาะลำปาง
52220สบป้าดแม่เมาะลำปาง
52140ทุ่งฮั้ววังเหนือลำปาง
52140ร่องเคาะวังเหนือลำปาง
52140วังแก้ววังเหนือลำปาง
52140วังซ้ายวังเหนือลำปาง
52140วังใต้วังเหนือลำปาง
52140วังทรายคำวังเหนือลำปาง
52140วังทองวังเหนือลำปาง
52140วังเหนือวังเหนือลำปาง
52170นายางสบปราบลำปาง
52170แม่กัวะสบปราบลำปาง
52170สบปราบสบปราบลำปาง
52170สมัยสบปราบลำปาง
52210ทุ่งงามเสริมงามลำปาง
52210เสริมกลางเสริมงามลำปาง
52210เสริมขวาเสริมงามลำปาง
52210เสริมซ้ายเสริมงามลำปาง
52190ปงยางคกห้างฉัตรลำปาง
52190เมืองยาวห้างฉัตรลำปาง
52190แม่สันห้างฉัตรลำปาง
52190วอแก้วห้างฉัตรลำปาง
52190เวียงตาลห้างฉัตรลำปาง
52190หนองหล่มห้างฉัตรลำปาง
52190ห้างฉัตรห้างฉัตรลำปาง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดลำปาง แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 100 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 15 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
2. ตำบลท่าผา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
3. ตำบลนาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
4. ตำบลนาแส่ง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
5. ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
6. ตำบลวังพร้าว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
7. ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
8. ตำบลใหม่พัฒนา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
9. ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะคา รหัสไปรษณีย์ 52130
10. ตำบลนาแก อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
11. ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
12. ตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
13. ตำบลบ้านหวด อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
14. ตำบลบ้านแหง อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
15. ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
16. ตำบลปงเตา อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
17. ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
18. ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
19. ตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์งาว รหัสไปรษณีย์ 52110
20. ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
21. ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
22. ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
23. ตำบลปงดอน อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
24. ตำบลเมืองมาย อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
25. ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
26. ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แจ้ห่ม รหัสไปรษณีย์ 52120
27. ตำบลเถินบุรี อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
28. ตำบลนาโป่ง อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
29. ตำบลแม่ถอด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
30. ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
31. ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
32. ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ รหัสไปรษณีย์ 52230
33. ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
34. ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เถิน รหัสไปรษณีย์ 52160
35. ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
36. ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
37. ตำบลบ้านขอ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
38. ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
39. ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองปาน รหัสไปรษณีย์ 52240
40. ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
41. ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
42. ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
43. ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
44. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
45. ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
46. ตำบลบ้านค่า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
47. ตำบลบ้านเป้า อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
48. ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
49. ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
50. ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
51. ตำบลบุญนาคพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
52. ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
53. หมู่ 1-3, 5-9 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
54. หมู่ 4 ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
55. ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
56. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
57. ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
58. ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบตุ๋ย รหัสไปรษณีย์ 52100
59. ตำบลหัวเวียง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
60. ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
61. ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
62. ตำบลน้ำโจ้ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
63. ตำบลบ้านกิ่ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
64. ตำบลบ้านบอม อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
65. ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
66. หมู่ 1-5, 7-9 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
67. หมู่ 6 ตำบลแม่ทะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
68. ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
69. ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
70. ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทะ รหัสไปรษณีย์ 52150
71. ตำบลผาปัง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
72. หมู่ 1-2, 6 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่วะ รหัสไปรษณีย์ 52230
73. หมู่ 3-5, 7-8 ตำบลพระบาทวังตวง อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
74. ตำบลแม่ปุ อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
75. ตำบลแม่พริก อำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่พริก รหัสไปรษณีย์ 52180
76. ตำบลจางเหนือ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
77. ตำบลนาสัก อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
78. หมู่ 1-3, 7-8 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
79. หมู่ 4-6 ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำปาง รหัสไปรษณีย์ 52000
80. ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
81. ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่เมาะ รหัสไปรษณีย์ 52220
82. ตำบลทุ่งฮั้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
83. ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
84. ตำบลวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
85. ตำบลวังซ้าย อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
86. ตำบลวังใต้ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
87. ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
88. ตำบลวังทอง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
89. ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังเหนือ รหัสไปรษณีย์ 52140
90. ตำบลนายาง อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
91. ตำบลแม่กัวะ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
92. ตำบลสบปราบ อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
93. ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สบปราบ รหัสไปรษณีย์ 52170
94. ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
95. ตำบลเสริมกลาง อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
96. ตำบลเสริมขวา อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
97. ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสริมงาม รหัสไปรษณีย์ 52210
98. ตำบลปงยางคก อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
99. ตำบลเมืองยาว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
100. ตำบลแม่สัน อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
101. ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
102. ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
103. ตำบลหนองหล่ม อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190
104. ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้างฉัตร รหัสไปรษณีย์ 52190