รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดลำพูน
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
51160ตะเคียนปมทุ่งหัวช้างลำพูน
51160ทุ่งหัวช้างทุ่งหัวช้างลำพูน
51160บ้านปวงทุ่งหัวช้างลำพูน
51180บ้านธิบ้านธิลำพูน
51180ห้วยยาบบ้านธิลำพูน
51130บ้านโฮ่งบ้านโฮ่งลำพูน
51130ป่าพลูบ้านโฮ่งลำพูน
51130ศรีเตี้ยบ้านโฮ่งลำพูน
51130หนองปลาสะวายบ้านโฮ่งลำพูน
51130เหล่ายาวบ้านโฮ่งลำพูน
51120ท่าตุ้มป่าซางลำพูน
51120นครเจดีย์ป่าซางลำพูน
51120น้ำดิบป่าซางลำพูน
51120บ้านเรือนป่าซางลำพูน
51120ปากบ่องป่าซางลำพูน
51120ป่าซางป่าซางลำพูน
51120ม่วงน้อยป่าซางลำพูน
51120มะกอกป่าซางลำพูน
51120แม่แรงป่าซางลำพูน
51000ต้นธงเมืองลำพูนลำพูน
51000ในเมืองเมืองลำพูนลำพูน
51000บ้านกลางเมืองลำพูนลำพูน
51000บ้านแป้นเมืองลำพูนลำพูน
51000ประตูป่าเมืองลำพูนลำพูน
51000ป่าสักเมืองลำพูนลำพูน
51000มะเขือแจ้เมืองลำพูนลำพูน
51000ริมปิงเมืองลำพูนลำพูน
51000เวียงยองเมืองลำพูนลำพูน
51000ศรีบัวบานเมืองลำพูนลำพูน
51150หนองช้างคืนเมืองลำพูนลำพูน
51000หนองหนามเมืองลำพูนลำพูน
51000เหมืองง่าเมืองลำพูนลำพูน
51000เหมืองจี้เมืองลำพูนลำพูน
51150อุโมงค์เมืองลำพูนลำพูน
51170ทากาศแม่ทาลำพูน
51170ทาขุมเงินแม่ทาลำพูน
51170ทาทุ่งหลวงแม่ทาลำพูน
51140ทาปลาดุกแม่ทาลำพูน
51170ทาแม่ลอบแม่ทาลำพูน
51140ทาสบเส้าแม่ทาลำพูน
51110ก้อลี้ลำพูน
51110ดงดำลี้ลำพูน
51110นาทรายลี้ลำพูน
51110ป่าไผ่ลี้ลำพูน
51110แม่ตืนลี้ลำพูน
51110แม่ลานลี้ลำพูน
51110ลี้ลี้ลำพูน
51110ศรีวิชัยลี้ลำพูน
51120วังผางเวียงหนองล่องลำพูน
51120หนองยวงเวียงหนองล่องลำพูน
51120หนองล่องเวียงหนองล่องลำพูน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดลำพูน แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 51 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง รหัสไปรษณีย์ 51160
2. ตำบลทุ่งหัวช้าง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง รหัสไปรษณีย์ 51160
3. ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง รหัสไปรษณีย์ 51160
4. ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ รหัสไปรษณีย์ 51180
5. ตำบลห้วยยาบ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านธิ รหัสไปรษณีย์ 51180
6. ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
7. ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
8. ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
9. ตำบลหนองปลาสะวาย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
10. ตำบลเหล่ายาว อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโฮ่ง รหัสไปรษณีย์ 51130
11. ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
12. ตำบลนครเจดีย์ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
13. ตำบลน้ำดิบ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
14. ตำบลบ้านเรือน อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
15. ตำบลปากบ่อง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
16. ตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
17. ตำบลม่วงน้อย อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
18. ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
19. ตำบลแม่แรง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
20. ตำบลต้นธง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
21. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
22. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
23. ตำบลบ้านแป้น อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
24. ตำบลประตูป่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
25. ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
26. ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
27. ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
28. ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
29. ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
30. ตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ รหัสไปรษณีย์ 51150
31. ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
32. ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
33. ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000
34. ตำบลอุโมงค์ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุโมงค์ รหัสไปรษณีย์ 51150
35. ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
36. ตำบลทาขุมเงิน อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
37. ตำบลทาทุ่งหลวง อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
38. ตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา รหัสไปรษณีย์ 51140
39. ตำบลทาแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทากาด รหัสไปรษณีย์ 51170
40. ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ทา รหัสไปรษณีย์ 51140
41. ตำบลก้อ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
42. ตำบลดงดำ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
43. ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
44. ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
45. ตำบลแม่ตืน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
46. ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
47. ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
48. ตำบลศรีวิชัย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลี้ รหัสไปรษณีย์ 51110
49. ตำบลวังผาง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
50. ตำบลหนองยวง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120
51. ตำบลหนองล่อง อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าซาง รหัสไปรษณีย์ 51120