รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเลย
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
42110เขาแก้วเชียงคานเลย
42110จอมศรีเชียงคานเลย
42110เชียงคานเชียงคานเลย
42110ธาตุเชียงคานเลย
42110นาซ่าวเชียงคานเลย
42110บุฮมเชียงคานเลย
42110ปากตมเชียงคานเลย
42110หาดทรายขาวเชียงคานเลย
42120กกสะทอนด่านซ้ายเลย
42120โคกงามด่านซ้ายเลย
42120ด่านซ้ายด่านซ้ายเลย
42120นาดีด่านซ้ายเลย
42120นาหอด่านซ้ายเลย
42120ปากหมันด่านซ้ายเลย
42120โป่งด่านซ้ายเลย
42120โพนสูงด่านซ้ายเลย
42120วังยาวด่านซ้ายเลย
42120อิปุ่มด่านซ้ายเลย
42140โคกใหญ่ท่าลี่เลย
42140ท่าลี่ท่าลี่เลย
42140น้ำแคมท่าลี่เลย
42140น้ำทูนท่าลี่เลย
42140หนองผือท่าลี่เลย
42140อาฮีท่าลี่เลย
42210ท่าสวรรค์นาด้วงเลย
42210ท่าสะอาดนาด้วงเลย
42210นาด้วงนาด้วงเลย
42210นาดอกคำนาด้วงเลย
42170นาพึงนาแห้วเลย
42170นามาลานาแห้วเลย
42170นาแห้วนาแห้วเลย
42170แสงภานาแห้วเลย
42170เหล่ากอหกนาแห้วเลย
42150ชมเจริญปากชมเลย
42150เชียงกลมปากชมเลย
42150ปากชมปากชมเลย
42150ห้วยบ่อซืนปากชมเลย
42150ห้วยพิชัยปากชมเลย
42150หาดคัมภีร์ปากชมเลย
42240ท่าช้างคล้องผาขาวเลย
42240โนนปอแดงผาขาวเลย
42240โนนป่าซางผาขาวเลย
42240บ้านเพิ่มผาขาวเลย
42240ผาขาวผาขาวเลย
42180ผานกเค้าภูกระดึงเลย
42180ภูกระดึงภูกระดึงเลย
42180ศรีฐานภูกระดึงเลย
42180ห้วยส้มภูกระดึงเลย
42160ท่าศาลาภูเรือเลย
42160ปลาบ่าภูเรือเลย
42160ร่องจิกภูเรือเลย
42160ลาดค่างภูเรือเลย
42160สานตมภูเรือเลย
42160หนองบัวภูเรือเลย
42230แก่งศรีภูมิภูหลวงเลย
42230ภูหอภูหลวงเลย
42230เลยวังไสย์ภูหลวงเลย
42230หนองคันภูหลวงเลย
42230ห้วยสีเสียดภูหลวงเลย
42000กกดู่เมืองเลยเลย
42000กกทองเมืองเลยเลย
42000กุดป่องเมืองเลยเลย
42000ชัยพฤกษ์เมืองเลยเลย
42000นาแขมเมืองเลยเลย
42000นาดินดำเมืองเลยเลย
42000นาโป่งเมืองเลยเลย
42100นาอ้อเมืองเลยเลย
42000นาอานเมืองเลยเลย
42000น้ำสวยเมืองเลยเลย
42000น้ำหมานเมืองเลยเลย
42000เมืองเมืองเลยเลย
42100ศรีสองรักเมืองเลยเลย
42000เสี้ยวเมืองเลยเลย
42130เขาหลวงวังสะพุงเลย
42130โคกขมิ้นวังสะพุงเลย
42130ทรายขาววังสะพุงเลย
42130ปากปวนวังสะพุงเลย
42130ผาน้อยวังสะพุงเลย
42130ผาบิ้งวังสะพุงเลย
42130วังสะพุงวังสะพุงเลย
42130ศรีสงครามวังสะพุงเลย
42130หนองงิ้ววังสะพุงเลย
42130หนองหญ้าปล้องวังสะพุงเลย
42190ตาดข่าหนองหินเลย
42190ปวนพุหนองหินเลย
42190หนองหินหนองหินเลย
42220ทรัพย์ไพวัลย์เอราวัณเลย
42220ผาสามยอดเอราวัณเลย
42220ผาอินทร์แปลงเอราวัณเลย
42220เอราวัณเอราวัณเลย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเลย แบ่งการปกครองออกเป็น 14 อำเภอ 90 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 15 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
2. ตำบลจอมศรี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
3. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
4. ตำบลธาตุ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
5. ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
6. ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
7. ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
8. ตำบลหาดทรายขาว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคาน รหัสไปรษณีย์ 42110
9. ตำบลกกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
10. ตำบลโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
11. ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
12. ตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
13. ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
14. ตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
15. ตำบลโป่ง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
16. ตำบลโพนสูง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
17. ตำบลวังยาว อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
18. ตำบลอิปุ่ม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านซ้าย รหัสไปรษณีย์ 42120
19. ตำบลโคกใหญ่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
20. ตำบลท่าลี่ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
21. ตำบลน้ำแคม อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
22. ตำบลน้ำทูน อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
23. ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
24. ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลี่ รหัสไปรษณีย์ 42140
25. ตำบลท่าสวรรค์ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
26. ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
27. ตำบลนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
28. ตำบลนาดอกคำ อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาด้วง รหัสไปรษณีย์ 42210
29. ตำบลนาพึง อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
30. ตำบลนามาลา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
31. ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
32. ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
33. ตำบลเหล่ากอหก อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาแห้ว รหัสไปรษณีย์ 42170
34. ตำบลชมเจริญ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
35. ตำบลเชียงกลม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
36. ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
37. ตำบลห้วยบ่อซืน อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
38. ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
39. ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากชม รหัสไปรษณีย์ 42150
40. ตำบลท่าช้างคล้อง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
41. ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
42. ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
43. ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
44. ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผาขาว รหัสไปรษณีย์ 42240
45. ตำบลผานกเค้า อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
46. ตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
47. ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
48. ตำบลห้วยส้ม อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูกระดึง รหัสไปรษณีย์ 42180
49. ตำบลท่าศาลา อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
50. ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
51. ตำบลร่องจิก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
52. ตำบลลาดค่าง อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
53. ตำบลสานตม อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
54. ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเรือ รหัสไปรษณีย์ 42160
55. ตำบลแก่งศรีภูมิ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
56. ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
57. ตำบลเลยวังไสย์ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
58. ตำบลหนองคัน อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
59. ตำบลห้วยสีเสียด อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูหลวง รหัสไปรษณีย์ 42230
60. ตำบลกกดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
61. ตำบลกกทอง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
62. ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
63. ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
64. ตำบลนาแขม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
65. ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
66. ตำบลนาโป่ง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
67. ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ รหัสไปรษณีย์ 42100
68. ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
69. ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
70. ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
71. ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
72. ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาอ้อ รหัสไปรษณีย์ 42100
73. ตำบลเสี้ยว อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เลย รหัสไปรษณีย์ 42000
74. ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
75. ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
76. ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
77. ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
78. ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
79. ตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
80. ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
81. ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
82. ตำบลหนองงิ้ว อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
83. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสะพุง รหัสไปรษณีย์ 42130
84. ตำบลตาดข่า อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน รหัสไปรษณีย์ 42190
85. ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน รหัสไปรษณีย์ 42190
86. ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหิน รหัสไปรษณีย์ 42190
87. ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220
88. ตำบลผาสามยอด อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220
89. ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220
90. ตำบลเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เอราวัณ รหัสไปรษณีย์ 42220