รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดมุกดาหาร
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
49110คำชะอีคำชะอีมุกดาหาร
49110คำบกคำชะอีมุกดาหาร
49110น้ำเที่ยงคำชะอีมุกดาหาร
49110บ้านค้อคำชะอีมุกดาหาร
49110บ้านซ่งคำชะอีมุกดาหาร
49110บ้านเหล่าคำชะอีมุกดาหาร
49110โพนงามคำชะอีมุกดาหาร
49110หนองเอี่ยนคำชะอีมุกดาหาร
49110เหล่าสร้างถ่อคำชะอีมุกดาหาร
49140กกตูมดงหลวงมุกดาหาร
49140ชะโนดน้อยดงหลวงมุกดาหาร
49140ดงหลวงดงหลวงมุกดาหาร
49140พังแดงดงหลวงมุกดาหาร
49140หนองแคนดงหลวงมุกดาหาร
49140หนองบัวดงหลวงมุกดาหาร
49120ดอนตาลดอนตาลมุกดาหาร
49120นาสะเม็งดอนตาลมุกดาหาร
49120บ้านแก้งดอนตาลมุกดาหาร
49120บ้านบากดอนตาลมุกดาหาร
49120ป่าไร่ดอนตาลมุกดาหาร
49120โพธิ์ไทรดอนตาลมุกดาหาร
49120เหล่าหมีดอนตาลมุกดาหาร
49130กกแดงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
49130โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
49130นากอกนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
49130นาอุดมนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
49130นิคมคำสร้อยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
49130ร่มเกล้านิคมคำสร้อยมุกดาหาร
49130หนองแวงนิคมคำสร้อยมุกดาหาร
49000กุดแข้เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000คำป่าหลายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000คำอาฮวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000ดงมอนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000ดงเย็นเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000นาสีนวนเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000นาโสกเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000บางทรายใหญ่เมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000บ้านโคกเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000ผึ่งแดดเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000โพนทรายเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000มุกดาหารเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49000ศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหารมุกดาหาร
49160โนนยางหนองสูงมุกดาหาร
49160บ้านเป้าหนองสูงมุกดาหาร
49160ภูวงหนองสูงมุกดาหาร
49160หนองสูงหนองสูงมุกดาหาร
49160หนองสูงใต้หนองสูงมุกดาหาร
49160หนองสูงเหนือหนองสูงมุกดาหาร
49150ชะโนดหว้านใหญ่มุกดาหาร
49150ดงหมูหว้านใหญ่มุกดาหาร
49150บางทรายน้อยหว้านใหญ่มุกดาหาร
49150ป่งขามหว้านใหญ่มุกดาหาร
49150หว้านใหญ่หว้านใหญ่มุกดาหาร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดมุกดาหาร แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 53 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
2. ตำบลคำบก อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
3. ตำบลน้ำเที่ยง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
4. ตำบลบ้านค้อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
5. ตำบลบ้านซ่ง อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
6. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
7. ตำบลโพนงาม อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
8. ตำบลหนองเอี่ยน อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
9. ตำบลเหล่าสร้างถ่อ อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำชะอี รหัสไปรษณีย์ 49110
10. ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
11. ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
12. ตำบลดงหลวง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
13. ตำบลพังแดง อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
14. ตำบลหนองแคน อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
15. ตำบลหนองบัว อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงหลวง รหัสไปรษณีย์ 49140
16. ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
17. ตำบลนาสะเม็ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
18. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
19. ตำบลบ้านบาก อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
20. ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
21. ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
22. ตำบลเหล่าหมี อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนตาล รหัสไปรษณีย์ 49120
23. ตำบลกกแดง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
24. ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
25. ตำบลนากอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
26. ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
27. ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
28. ตำบลร่มเกล้า อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
29. ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมคำสร้อย รหัสไปรษณีย์ 49130
30. ตำบลกุดแข้ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
31. ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
32. ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
33. ตำบลดงมอน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
34. ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
35. ตำบลนาสีนวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
36. ตำบลนาโสก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
37. ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
38. ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
39. ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
40. ตำบลโพนทราย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
41. ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
42. ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มุกดาหาร รหัสไปรษณีย์ 49000
43. ตำบลโนนยาง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
44. ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
45. ตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
46. ตำบลหนองสูง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
47. ตำบลหนองสูงใต้ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
48. ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองสูง รหัสไปรษณีย์ 49160
49. ตำบลชะโนด อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
50. ตำบลดงหมู อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
51. ตำบลบางทรายน้อย อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
52. ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150
53. ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หว้านใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 49150