รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนครศรีธรรมราช
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
80210ขนอมขนอมนครศรีธรรมราช
80210ควนทองขนอมนครศรีธรรมราช
80210ท้องเนียนขนอมนครศรีธรรมราช
80130ควนหนองคว้าจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80130ทุ่งโพธิ์จุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80130นาหมอบุญจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80180บ้านควนมุดจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80180บ้านชะอวดจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80130สามตำบลจุฬาภรณ์นครศรีธรรมราช
80260กะเปียดฉวางนครศรีธรรมราช
80250จันดีฉวางนครศรีธรรมราช
80150ฉวางฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 1-7
80250ฉวางฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 8
80150นากะชะฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 1-2
80260นากะชะฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 3-7
80260นาเขลียงฉวางนครศรีธรรมราช
80260นาแวฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 1-6, 8-12
80150นาแวฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 7
80260ไม้เรียงฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 1-3, 5, 8-10
80150ไม้เรียงฉวางนครศรีธรรมราชหมู่ 4, 6-7
80250ละอายฉวางนครศรีธรรมราช
80150ไสหร้าฉวางนครศรีธรรมราช
80260ห้วยปริกฉวางนครศรีธรรมราช
80190เชียรเขาเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
80290ดอนตรอเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
80290ทางพูนเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชหมู่ 1-2, 6
80350ทางพูนเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราชหมู่ 3-5
80190สวนหลวงเฉลิมพระเกียรตินครศรีธรรมราช
80180เกาะขันธ์ชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ขอนหาดชะอวดนครศรีธรรมราช
80180เขาพระทองชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ควนหนองหงษ์ชะอวดนครศรีธรรมราช
80180เคร็งชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ชะอวดชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ท่าประจะชะอวดนครศรีธรรมราช
80180ท่าเสม็ดชะอวดนครศรีธรรมราช
80180นางหลงชะอวดนครศรีธรรมราช
80180บ้านตูลชะอวดนครศรีธรรมราช
80180วังอ่างชะอวดนครศรีธรรมราช
80250ช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราชหมู่ 1-7, 9-15
80220ช้างกลางช้างกลางนครศรีธรรมราชหมู่ 8, 16
80250สวนขันช้างกลางนครศรีธรรมราช
80250หลักช้างช้างกลางนครศรีธรรมราช
80190การะเกดเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190เขาพระบาทเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190เชียรใหญ่เชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190ท้องลำเจียกเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190ท่าขนานเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190บ้านกลางเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190บ้านเนินเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190แม่เจ้าอยู่หัวเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190เสือหึงเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80190ไสหมากเชียรใหญ่นครศรีธรรมราช
80260คลองเสถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
80260ดุสิตถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
80260ถ้ำพรรณราถ้ำพรรณรานครศรีธรรมราช
80160กลายท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ดอนตะโกท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ตลิ่งชันท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ท่าขึ้นท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ท่าศาลาท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160ไทยบุรีท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160โพธิ์ทองท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160โมคลานท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160สระแก้วท่าศาลานครศรีธรรมราช
80160หัวตะพานท่าศาลานครศรีธรรมราช
80310กะปางทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110เขาขาวทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110เขาโรทุ่งสงนครศรีธรรมราชหมู่ 1-4, 6-11
80310เขาโรทุ่งสงนครศรีธรรมราชหมู่ 5
80110ควนกรดทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ชะมายทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ถ้ำใหญ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ที่วังทุ่งสงนครศรีธรรมราชหมู่ 1-2, 5-10
80310ที่วังทุ่งสงนครศรีธรรมราชหมู่ 3-4, 11
80110นาโพธิ์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110นาไม้ไผ่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110นาหลวงเสนทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110น้ำตกทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110ปากแพรกทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80110หนองหงส์ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
80240กรุงหยันทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240กุแหระทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ท่ายางทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ทุ่งสังทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ทุ่งใหญ่ทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240บางรูปทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80240ปริกทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราช
80160กรุงชิงนบพิตำนครศรีธรรมราช
80160กะหรอนบพิตำนครศรีธรรมราช
80160นบพิตำนบพิตำนครศรีธรรมราช
80160นาเหรงนบพิตำนครศรีธรรมราช
80220แก้วแสนนาบอนนครศรีธรรมราชหมู่ 1-2, 5-10
80250แก้วแสนนาบอนนครศรีธรรมราชหมู่ 3-4
80220ทุ่งสงนาบอนนครศรีธรรมราช
80220นาบอนนาบอนนครศรีธรรมราช
80360บางขันบางขันนครศรีธรรมราช
80360บ้านนิคมบางขันนครศรีธรรมราช
80360บ้านลำนาวบางขันนครศรีธรรมราช
80360วังหินบางขันนครศรีธรรมราช
80330เกาะทวดปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ขนาบนากปากพนังนครศรีธรรมราช
80140คลองกระบือปากพนังนครศรีธรรมราช
80330คลองน้อยปากพนังนครศรีธรรมราช
80330ชะเมาปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ท่าพยาปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บางตะพงปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บางพระปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บางศาลาปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บ้านเพิงปากพนังนครศรีธรรมราช
80140บ้านใหม่ปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ปากพนังฝั่งตะวันตกปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ปากพนังฝั่งตะวันออกปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ปากแพรกปากพนังนครศรีธรรมราช
80140ป่าระกำปากพนังนครศรีธรรมราช
80140หูล่องปากพนังนครศรีธรรมราช
80140แหลมตะลุมพุกปากพนังนครศรีธรรมราช
80320ทอนหงส์พรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320นาเรียงพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320บ้านเกาะพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320พรหมโลกพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80320อินคีรีพรหมคีรีนครศรีธรรมราช
80000ช้างซ้ายพระพรหมนครศรีธรรมราช
80000ท้ายสำเภาพระพรหมนครศรีธรรมราช
80000นาพรุพระพรหมนครศรีธรรมราช
80000นาสารพระพรหมนครศรีธรรมราช
80270กะทูนพิปูนนครศรีธรรมราช
80270เขาพระพิปูนนครศรีธรรมราช
80270ควนกลางพิปูนนครศรีธรรมราช
80270พิปูนพิปูนนครศรีธรรมราช
80270ยางค้อมพิปูนนครศรีธรรมราช
80280กำแพงเซาเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000คลังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ไชยมนตรีเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80280ท่างิ้วเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ท่าซักเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชหมู่ 1, 7, 9-13, 18
80290ท่าเรือเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชหมู่ 2-6, 8, 14-17, 19
80000ท่าไร่เมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ท่าวังเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000นาเคียนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80280นาทรายเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ในเมืองเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80330บางจากเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ปากนครเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000ปากพูนเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000โพธิ์เสด็จเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80000มะม่วงสองต้นเมืองนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราช
80130ควนเกยร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80130ควนชุมร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80130ควนพังร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80130ร่อนพิบูลย์ร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80350เสาธงร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80350หินตกร่อนพิบูลย์นครศรีธรรมราช
80230กำโลนลานสกานครศรีธรรมราช
80230ขุนทะเลลานสกานครศรีธรรมราช
80230เขาแก้วลานสกานครศรีธรรมราช
80230ท่าดีลานสกานครศรีธรรมราช
80230ลานสกาลานสกานครศรีธรรมราช
80120เขาน้อยสิชลนครศรีธรรมราช
80120ฉลองสิชลนครศรีธรรมราช
80120ทุ่งปรังสิชลนครศรีธรรมราช
80120ทุ่งใสสิชลนครศรีธรรมราช
80340เทพราชสิชลนครศรีธรรมราช
80120เปลี่ยนสิชลนครศรีธรรมราช
80120สิชลสิชลนครศรีธรรมราช
80120สี่ขีดสิชลนครศรีธรรมราช
80340เสาเภาสิชลนครศรีธรรมราช
80170เกาะเพชรหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170เขาพังไกรหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170ควนชะลิกหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170ทรายขาวหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170ท่าซอมหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170บางนบหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170บ้านรามหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170รามแก้วหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170หน้าสตนหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170หัวไทรหัวไทรนครศรีธรรมราช
80170แหลมหัวไทรนครศรีธรรมราช
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ 168 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 25 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม รหัสไปรษณีย์ 80210
2. ตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม รหัสไปรษณีย์ 80210
3. ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขนอม รหัสไปรษณีย์ 80210
4. ตำบลควนหนองคว้า อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
5. ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
6. ตำบลนาหมอบุญ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
7. ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
8. ตำบลบ้านชะอวด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
9. ตำบลสามตำบล อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
10. ตำบลกะเปียด อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
11. ตำบลจันดี อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
12. หมู่ 1-7 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
13. หมู่ 8 ตำบลฉวาง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
14. หมู่ 1-2 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
15. หมู่ 3-7 ตำบลนากะชะ อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
16. ตำบลนาเขลียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
17. หมู่ 1-6, 8-12 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
18. หมู่ 7 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
19. หมู่ 1-3, 5, 8-10 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
20. หมู่ 4, 6-7 ตำบลไม้เรียง อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
21. ตำบลละอาย อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
22. ตำบลไสหร้า อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ฉวาง รหัสไปรษณีย์ 80150
23. ตำบลห้วยปริก อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
24. ตำบลเชียรเขา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
25. ตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา รหัสไปรษณีย์ 80290
26. หมู่ 1-2, 6 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา รหัสไปรษณีย์ 80290
27. หมู่ 3-5 ตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา รหัสไปรษณีย์ 80350
28. ตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
29. ตำบลเกาะขันธ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
30. ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
31. ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
32. ตำบลควนหนองหงษ์ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
33. ตำบลเคร็ง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
34. ตำบลชะอวด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
35. ตำบลท่าประจะ อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
36. ตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
37. ตำบลนางหลง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
38. ตำบลบ้านตูล อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
39. ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอวด รหัสไปรษณีย์ 80180
40. หมู่ 1-7, 9-15 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
41. หมู่ 8, 16 ตำบลช้างกลาง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
42. ตำบลสวนขัน อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
43. ตำบลหลักช้าง อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
44. ตำบลการะเกด อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
45. ตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
46. ตำบลเชียรใหญ่ อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
47. ตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
48. ตำบลท่าขนาน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
49. ตำบลบ้านกลาง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
50. ตำบลบ้านเนิน อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
51. ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
52. ตำบลเสือหึง อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
53. ตำบลไสหมาก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียรใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80190
54. ตำบลคลองเส อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
55. ตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
56. ตำบลถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทานพอ รหัสไปรษณีย์ 80260
57. ตำบลกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
58. ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
59. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
60. ตำบลท่าขึ้น อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
61. ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
62. ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
63. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
64. ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
65. ตำบลสระแก้ว อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
66. ตำบลหัวตะพาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
67. ตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน รหัสไปรษณีย์ 80310
68. ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
69. หมู่ 1-4, 6-11 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
70. หมู่ 5 ตำบลเขาโร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน รหัสไปรษณีย์ 80310
71. ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
72. ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
73. ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
74. หมู่ 1-2, 5-10 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
75. หมู่ 3-4, 11 ตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพูน รหัสไปรษณีย์ 80310
76. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
77. ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
78. ตำบลนาหลวงเสน อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
79. ตำบลน้ำตก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
80. ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
81. ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งสง รหัสไปรษณีย์ 80110
82. ตำบลกรุงหยัน อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
83. ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
84. ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
85. ตำบลทุ่งสัง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
86. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
87. ตำบลบางรูป อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
88. ตำบลปริก อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 80240
89. ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
90. ตำบลกะหรอ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
91. ตำบลนบพิตำ อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
92. ตำบลนาเหรง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าศาลา รหัสไปรษณีย์ 80160
93. หมู่ 1-2, 5-10 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
94. หมู่ 3-4 ตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองจันดี รหัสไปรษณีย์ 80250
95. ตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
96. ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาบอน รหัสไปรษณีย์ 80220
97. ตำบลบางขัน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
98. ตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
99. ตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
100. ตำบลวังหิน อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางขัน รหัสไปรษณีย์ 80360
101. ตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
102. ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
103. ตำบลคลองกระบือ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
104. ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
105. ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
106. ตำบลท่าพยา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
107. ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
108. ตำบลบางพระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
109. ตำบลบางศาลา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
110. ตำบลบ้านเพิง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
111. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
112. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันตก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
113. ตำบลปากพนังฝั่งตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
114. ตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
115. ตำบลป่าระกำ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
116. ตำบลหูล่อง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
117. ตำบลแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพนัง รหัสไปรษณีย์ 80140
118. ตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
119. ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
120. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
121. ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
122. ตำบลอินคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมคีรี รหัสไปรษณีย์ 80320
123. ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
124. ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
125. ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
126. ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
127. ตำบลกะทูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
128. ตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
129. ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
130. ตำบลพิปูน อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
131. ตำบลยางค้อม อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิปูน รหัสไปรษณีย์ 80270
132. ตำบลกำแพงเซา อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย รหัสไปรษณีย์ 80280
133. ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
134. ตำบลไชยมนตรี อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
135. ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย รหัสไปรษณีย์ 80280
136. ตำบลท่าซัก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
137. หมู่ 1, 7, 9-13, 18 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
138. หมู่ 2-6, 8, 14-17, 19 ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะเมา รหัสไปรษณีย์ 80290
139. ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
140. ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
141. ตำบลนาเคียน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
142. ตำบลนาทราย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขามหาชัย รหัสไปรษณีย์ 80280
143. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
144. ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางจาก รหัสไปรษณีย์ 80330
145. ตำบลปากนคร อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
146. ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
147. ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
148. ตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80000
149. ตำบลควนเกย อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
150. ตำบลควนชุม อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
151. ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
152. ตำบลร่อนพิบูลย์ อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์ รหัสไปรษณีย์ 80130
153. ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา รหัสไปรษณีย์ 80350
154. ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไม้หลา รหัสไปรษณีย์ 80350
155. ตำบลกำโลน อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
156. ตำบลขุนทะเล อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
157. ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
158. ตำบลท่าดี อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
159. ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลานสกา รหัสไปรษณีย์ 80230
160. ตำบลเขาน้อย อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
161. ตำบลฉลอง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
162. ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
163. ตำบลทุ่งใส อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
164. ตำบลเทพราช อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา รหัสไปรษณีย์ 80340
165. ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
166. ตำบลสิชล อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
167. ตำบลสี่ขีด อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิชล รหัสไปรษณีย์ 80120
168. ตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสาเภา รหัสไปรษณีย์ 80340
169. ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
170. ตำบลเขาพังไกร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
171. ตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
172. ตำบลทรายขาว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
173. ตำบลท่าซอม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
174. ตำบลบางนบ อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
175. ตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
176. ตำบลรามแก้ว อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
177. ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
178. ตำบลหัวไทร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170
179. ตำบลแหลม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวไทร รหัสไปรษณีย์ 80170