รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
55220ขุนน่านเฉลิมพระเกียรติน่าน
55130ห้วยโก๋นเฉลิมพระเกียรติน่าน
55160เชียงกลางเชียงกลางน่าน
55160เชียงคานเชียงกลางน่าน
55160เปือเชียงกลางน่าน
55160พญาแก้วเชียงกลางน่าน
55160พระธาตุเชียงกลางน่าน
55160พระพุทธบาทเชียงกลางน่าน
55140จอมพระท่าวังผาน่าน
55140ตาลชุมท่าวังผาน่าน
55140ท่าวังผาท่าวังผาน่าน
55140ป่าคาท่าวังผาน่าน
55140ผาตอท่าวังผาน่าน
55140ผาทองท่าวังผาน่าน
55140ยมท่าวังผาน่าน
55140ริมท่าวังผาน่าน
55140ศรีภูมิท่าวังผาน่าน
55140แสนทองท่าวังผาน่าน
55130งอบทุ่งช้างน่าน
55130ทุ่งช้างทุ่งช้างน่าน
55130ปอนทุ่งช้างน่าน
55130และทุ่งช้างน่าน
55150เชียงของนาน้อยน่าน
55150นาน้อยนาน้อยน่าน
55150น้ำตกนาน้อยน่าน
55150บ้วใหญ่นาน้อยน่าน
55150บัวใหญ่นาน้อยน่าน
55150ศรีษะเกษนาน้อยน่าน
55150สถานนาน้อยน่าน
55150สันทะนาน้อยน่าน
55180นาทะนุงนาหมื่นน่าน
55180บ่อแก้วนาหมื่นน่าน
55180ปิงหลวงนาหมื่นน่าน
55180เมืองลีนาหมื่นน่าน
55220ดงพญาบ่อเกลือน่าน
55220บ่อเกลือใต้บ่อเกลือน่าน
55220บ่อเกลือเหนือบ่อเกลือน่าน
55220ภูฟ้าบ่อเกลือน่าน
55190บ้านพี้บ้านหลวงน่าน
55190บ้านฟ้าบ้านหลวงน่าน
55190ป่าคาหลวงบ้านหลวงน่าน
55190สวดบ้านหลวงน่าน
55120แงงปัวน่าน
55120เจดีย์ชัยปัวน่าน
55120ไชยวัฒนาปัวน่าน
55120ปัวปัวน่าน
55120ป่ากลางปัวน่าน
55120ภูคาปัวน่าน
55120วรนครปัวน่าน
55120ศิลาเพชรปัวน่าน
55120ศิลาแลงปัวน่าน
55120สกาดปัวน่าน
55120สถานปัวน่าน
55120อวนปัวน่าน
55000ท่าน้าวภูเพียงน่าน
55000นาปังภูเพียงน่าน
55000น้ำเกี๋ยนภูเพียงน่าน
55000น้ำแก่นภูเพียงน่าน
55000ฝายแก้วภูเพียงน่าน
55000ม่วงตึ๊ดภูเพียงน่าน
55000เมืองจังภูเพียงน่าน
55000กองควายเมืองน่านน่าน
55000ไชยสถานเมืองน่านน่าน
55000ดู่ใต้เมืองน่านน่าน
55000ถืมตองเมืองน่านน่าน
55000นาซาวเมืองน่านน่าน
55000ในเวียงเมืองน่านน่าน
55000บ่อเมืองน่านน่าน
55000ผาสิงห์เมืองน่านน่าน
55000เรืองเมืองน่านน่าน
55000สวกเมืองน่านน่าน
55000สะเนียนเมืองน่านน่าน
55170น้ำปายแม่จริมน่าน
55170น้ำพางแม่จริมน่าน
55170แม่จริมแม่จริมน่าน
55170หนองแดงแม่จริมน่าน
55170หมอเมืองแม่จริมน่าน
55110กลางเวียงเวียงสาน่าน
55110ขึ่งเวียงสาน่าน
55110จอมจันทร์เวียงสาน่าน
55110ตาลชุมเวียงสาน่าน
55110ทุ่งศรีทองเวียงสาน่าน
55110นาเหลืองเวียงสาน่าน
55110น้ำปั้วเวียงสาน่าน
55110น้ำมวบเวียงสาน่าน
55110ปงสนุกเวียงสาน่าน
55110แม่ขะนิงเวียงสาน่าน
55110แม่สาครเวียงสาน่าน
55110แม่สาเวียงสาน่าน
55110ยาบหัวนาเวียงสาน่าน
55110ส้านนาหนองใหม่เวียงสาน่าน
55110ส้านเวียงสาน่าน
55110ไหล่น่านเวียงสาน่าน
55110อ่ายนาไลยเวียงสาน่าน
55160ชนแดนสองแควน่าน
55160นาไร่หลวงสองแควน่าน
55160ยอดสองแควน่าน
55210ดู่พงษ์สันติสุขน่าน
55210ป่าแลวหลวงสันติสุขน่าน
55210พงษ์สันติสุขน่าน
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดน่าน แบ่งการปกครองออกเป็น 15 อำเภอ 98 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลขุนน่าน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
2. ตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
3. ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
4. ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
5. ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
6. ตำบลพญาแก้ว อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
7. ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
8. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
9. ตำบลจอมพระ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
10. ตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
11. ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
12. ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
13. ตำบลผาตอ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
14. ตำบลผาทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
15. ตำบลยม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
16. ตำบลริม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
17. ตำบลศรีภูมิ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
18. ตำบลแสนทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าวังผา รหัสไปรษณีย์ 55140
19. ตำบลงอบ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
20. ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
21. ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
22. ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งช้าง รหัสไปรษณีย์ 55130
23. ตำบลเชียงของ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
24. ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
25. ตำบลน้ำตก อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
26. ตำบลบ้วใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
27. ตำบลบัวใหญ่ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
28. ตำบลศรีษะเกษ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
29. ตำบลสถาน อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
30. ตำบลสันทะ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาน้อย รหัสไปรษณีย์ 55150
31. ตำบลนาทะนุง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
32. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
33. ตำบลปิงหลวง อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
34. ตำบลเมืองลี อำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหมื่น รหัสไปรษณีย์ 55180
35. ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
36. ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
37. ตำบลบ่อเกลือเหนือ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
38. ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อเกลือ รหัสไปรษณีย์ 55220
39. ตำบลบ้านพี้ อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
40. ตำบลบ้านฟ้า อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
41. ตำบลป่าคาหลวง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
42. ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านหลวง รหัสไปรษณีย์ 55190
43. ตำบลแงง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
44. ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
45. ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
46. ตำบลปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
47. ตำบลป่ากลาง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
48. ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
49. ตำบลวรนคร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
50. ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
51. ตำบลศิลาแลง อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
52. ตำบลสกาด อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
53. ตำบลสถาน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
54. ตำบลอวน อำเภอปัว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปัว รหัสไปรษณีย์ 55120
55. ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
56. ตำบลนาปัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
57. ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
58. ตำบลน้ำแก่น อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
59. ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
60. ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
61. ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
62. ตำบลกองควาย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
63. ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
64. ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
65. ตำบลถืมตอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
66. ตำบลนาซาว อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
67. ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
68. ตำบลบ่อ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
69. ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
70. ตำบลเรือง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
71. ตำบลสวก อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
72. ตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์น่าน รหัสไปรษณีย์ 55000
73. ตำบลน้ำปาย อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
74. ตำบลน้ำพาง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
75. ตำบลแม่จริม อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
76. ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
77. ตำบลหมอเมือง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่จริม รหัสไปรษณีย์ 55170
78. ตำบลกลางเวียง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
79. ตำบลขึ่ง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
80. ตำบลจอมจันทร์ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
81. ตำบลตาลชุม อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
82. ตำบลทุ่งศรีทอง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
83. ตำบลนาเหลือง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
84. ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
85. ตำบลน้ำมวบ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
86. ตำบลปงสนุก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
87. ตำบลแม่ขะนิง อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
88. ตำบลแม่สาคร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
89. ตำบลแม่สา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
90. ตำบลยาบหัวนา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
91. ตำบลส้านนาหนองใหม่ อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
92. ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
93. ตำบลไหล่น่าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
94. ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เวียงสา รหัสไปรษณีย์ 55110
95. ตำบลชนแดน อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
96. ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
97. ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงกลาง รหัสไปรษณีย์ 55160
98. ตำบลดู่พงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์ รหัสไปรษณีย์ 55210
99. ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์ รหัสไปรษณีย์ 55210
100. ตำบลพงษ์ อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดู่พงษ์ รหัสไปรษณีย์ 55210