รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดนราธิวาส
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
96220จะแนะจะแนะนราธิวาส
96220ช้างเผือกจะแนะนราธิวาส
96220ดุซงญอจะแนะนราธิวาส
96220ผดุงมาตรจะแนะนราธิวาส
96130จวบเจาะไอร้องนราธิวาส
96130บูกิตเจาะไอร้องนราธิวาส
96130มะรือโบออกเจาะไอร้องนราธิวาส
96110เกาะสะท้อนตากใบนราธิวาส
96110โฆษิตตากใบนราธิวาส
96110เจ๊ะเหตากใบนราธิวาส
96110นานาคตากใบนราธิวาส
96110บางขุนทองตากใบนราธิวาส
96110พร่อนตากใบนราธิวาส
96110ไพรวันตากใบนราธิวาส
96110ศาลาใหม่ตากใบนราธิวาส
96170กาเยาะมาตีบาเจาะนราธิวาส
96170บาเจาะบาเจาะนราธิวาส
96170บาเระใต้บาเจาะนราธิวาส
96170บาเระเหนือบาเจาะนราธิวาส
96170ปะลุกาสาเมาะบาเจาะนราธิวาส
96170ลุโบะสาวอบาเจาะนราธิวาส
96000กะลุวอเมืองนราธิวาสนราธิวาส
96000กะลุวอเหนือเมืองนราธิวาสนราธิวาส
96000โคกเคียนเมืองนราธิวาสนราธิวาส
96000บางนาคเมืองนราธิวาสนราธิวาส
96000บางปอเมืองนราธิวาสนราธิวาส
96000มะนังตายอเมืองนราธิวาสนราธิวาส
96000ลำภูเมืองนราธิวาสนราธิวาส
96180จอเบาะยี่งอนราธิวาส
96180ตะปอเยาะยี่งอนราธิวาส
96180ยี่งอยี่งอนราธิวาส
96180ละหารยี่งอนราธิวาส
96180ลุโบะบายะยี่งอนราธิวาส
96180ลุโบะบือซายี่งอนราธิวาส
96130กาลิซาระแงะนราธิวาส
96130เฉลิมระแงะนราธิวาส
96130ตันหยงมัสระแงะนราธิวาส
96130ตันหยงลิมอระแงะนราธิวาส
96220บองอระแงะนราธิวาส
96130บาโงสะโตระแงะนราธิวาส
96130มะรือโบตกระแงะนราธิวาส
96150โคกสะตอรือเสาะนราธิวาส
96150บาตงรือเสาะนราธิวาส
96150รือเสาะรือเสาะนราธิวาส
96150รือเสาะออกรือเสาะนราธิวาส
96150เรียงรือเสาะนราธิวาส
96150ลาโละรือเสาะนราธิวาส
96150สามัคคีรือเสาะนราธิวาส
96150สาวอรือเสาะนราธิวาส
96150สุวารีรือเสาะนราธิวาส
96160กายูคละแว้งนราธิวาส
96160ฆอเลาะแว้งนราธิวาส
96160แม่ดงแว้งนราธิวาส
96160โละจูดแว้งนราธิวาส
96160แว้งแว้งนราธิวาส
96160เอราวัณแว้งนราธิวาส
96210กาหลงศรีสาครนราธิวาส
96210เชิงคีรีศรีสาครนราธิวาส
96210ซากอศรีสาครนราธิวาส
96210ตะมะยูงศรีสาครนราธิวาส
96210ศรีบรรพตศรีสาครนราธิวาส
96210ศรีสาครศรีสาครนราธิวาส
96190เกียร์สุคิรินนราธิวาส
96190ภูเขาทองสุคิรินนราธิวาส
96190มาโมงสุคิรินนราธิวาส
96190ร่มไทรสุคิรินนราธิวาส
96190สุคิรินสุคิรินนราธิวาส
96120ปาเสมัสสุไหงโก-ลกนราธิวาส
96120ปูโยะสุไหงโก-ลกนราธิวาส
96120มูโนะสุไหงโก-ลกนราธิวาส
96120สุไหงโก-ลกสุไหงโก-ลกนราธิวาส
96140กาวะสุไหงปาดีนราธิวาส
96140โต๊ะเด็งสุไหงปาดีนราธิวาส
96140ปะลุรูสุไหงปาดีนราธิวาส
96140ริโก๋สุไหงปาดีนราธิวาส
96140สากอสุไหงปาดีนราธิวาส
96140สุไหงปาดีสุไหงปาดีนราธิวาส
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดนราธิวาส แบ่งการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 77 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจะแนะ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
2. ตำบลช้างเผือก อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
3. ตำบลดุซงญอ อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
4. ตำบลผดุงมาตร อำเภอจะแนะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
5. ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
6. ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
7. ตำบลมะรือโบออก อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
8. ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
9. ตำบลโฆษิต อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
10. ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
11. ตำบลนานาค อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
12. ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
13. ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
14. ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
15. ตำบลศาลาใหม่ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตากใบ รหัสไปรษณีย์ 96110
16. ตำบลกาเยาะมาตี อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
17. ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
18. ตำบลบาเระใต้ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
19. ตำบลบาเระเหนือ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
20. ตำบลปะลุกาสาเมาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
21. ตำบลลุโบะสาวอ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บาเจาะ รหัสไปรษณีย์ 96170
22. ตำบลกะลุวอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
23. ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
24. ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
25. ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
26. ตำบลบางปอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
27. ตำบลมะนังตายอ อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
28. ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นราธิวาส รหัสไปรษณีย์ 96000
29. ตำบลจอเบาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
30. ตำบลตะปอเยาะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
31. ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
32. ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
33. ตำบลลุโบะบายะ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
34. ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยี่งอ รหัสไปรษณีย์ 96180
35. ตำบลกาลิซา อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
36. ตำบลเฉลิม อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
37. ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
38. ตำบลตันหยงลิมอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
39. ตำบลบองอ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดุซงญอ รหัสไปรษณีย์ 96220
40. ตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
41. ตำบลมะรือโบตก อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตันหยงมัส รหัสไปรษณีย์ 96130
42. ตำบลโคกสะตอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
43. ตำบลบาตง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
44. ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
45. ตำบลรือเสาะออก อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
46. ตำบลเรียง อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
47. ตำบลลาโละ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
48. ตำบลสามัคคี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
49. ตำบลสาวอ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
50. ตำบลสุวารี อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รือเสาะ รหัสไปรษณีย์ 96150
51. ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
52. ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
53. ตำบลแม่ดง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
54. ตำบลโละจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
55. ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
56. ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แว้ง รหัสไปรษณีย์ 96160
57. ตำบลกาหลง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
58. ตำบลเชิงคีรี อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
59. ตำบลซากอ อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
60. ตำบลตะมะยูง อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
61. ตำบลศรีบรรพต อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
62. ตำบลศรีสาคร อำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสาคร รหัสไปรษณีย์ 96210
63. ตำบลเกียร์ อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
64. ตำบลภูเขาทอง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
65. ตำบลมาโมง อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
66. ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
67. ตำบลสุคิริน อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุคิริน รหัสไปรษณีย์ 96190
68. ตำบลปาเสมัส อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
69. ตำบลปูโยะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
70. ตำบลมูโนะ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
71. ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงโก-ลก รหัสไปรษณีย์ 96120
72. ตำบลกาวะ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
73. ตำบลโต๊ะเด็ง อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
74. ตำบลปะลุรู อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
75. ตำบลริโก๋ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
76. ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140
77. ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุไหงปาดี รหัสไปรษณีย์ 96140