รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
39350กุดดินจี่นากลางหนองบัวลำภู
39170กุดแห่นากลางหนองบัวลำภู
39350เก่ากลอยนากลางหนองบัวลำภู
39350ดงสวรรค์นากลางหนองบัวลำภู
39170ด่านช้างนากลางหนองบัวลำภู
39170นากลางนากลางหนองบัวลำภู
39170โนนเมืองนากลางหนองบัวลำภู
39170ฝั่งแดงนากลางหนองบัวลำภู
39170อุทัยสวรรค์นากลางหนองบัวลำภู
39170เทพคีรีนาวังหนองบัวลำภู
39170นาแกนาวังหนองบัวลำภู
39170นาเหล่านาวังหนองบัวลำภู
39170วังทองนาวังหนองบัวลำภู
39170วังปลาป้อมนาวังหนองบัวลำภู
39140กุดดู่โนนสังหนองบัวลำภู
39140โคกม่วงโนนสังหนองบัวลำภู
39140โคกใหญ่โนนสังหนองบัวลำภู
39140นิคมพัฒนาโนนสังหนองบัวลำภู
39140โนนเมืองโนนสังหนองบัวลำภู
39140โนนสังโนนสังหนองบัวลำภู
39140บ้านค้อโนนสังหนองบัวลำภู
39140บ้านถิ่นโนนสังหนองบัวลำภู
39140ปางกู่โนนสังหนองบัวลำภู
39140หนองเรือโนนสังหนองบัวลำภู
39000กุดจิกเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000นาคำไฮเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000นามะเฟืองเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000โนนขมิ้นเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000โนนทันเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000บ้านขามเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000บ้านพร้าวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000ป่าไม้งามเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000โพธิ์ชัยเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000ลำภูเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000หนองบัวเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000หนองภัยศูนย์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000หนองสวรรค์เมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000หนองหว้าเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39000หัวนาเมืองหนองบัวลำภูหนองบัวลำภู
39180กุดสะเทียนศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180ทรายทองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180นากอกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180โนนม่วงศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180โนนสะอาดศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180เมืองใหม่ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180ยางหล่อศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180ศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180หนองกุงแก้วศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180หนองแกศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180หนองบัวใต้ศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39180หันนางามศรีบุญเรืองหนองบัวลำภู
39270กุดผึ้งสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
39270ดงมะไฟสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
39270นาด่านสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
39270นาดีสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
39270นาสีสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
39270บ้านโคกสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
39270บุญทันสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
39270สุวรรณคูหาสุวรรณคูหาหนองบัวลำภู
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดหนองบัวลำภู แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 6 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดดินจี่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ รหัสไปรษณีย์ 39350
2. ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
3. ตำบลเก่ากลอย อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ รหัสไปรษณีย์ 39350
4. ตำบลดงสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดดินจี่ รหัสไปรษณีย์ 39350
5. ตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
6. ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
7. ตำบลโนนเมือง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
8. ตำบลฝั่งแดง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
9. ตำบลอุทัยสวรรค์ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
10. ตำบลเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
11. ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
12. ตำบลนาเหล่า อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
13. ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
14. ตำบลวังปลาป้อม อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นากลาง รหัสไปรษณีย์ 39170
15. ตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
16. ตำบลโคกม่วง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
17. ตำบลโคกใหญ่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
18. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
19. ตำบลโนนเมือง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
20. ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
21. ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
22. ตำบลบ้านถิ่น อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
23. ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
24. ตำบลหนองเรือ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนสัง รหัสไปรษณีย์ 39140
25. ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
26. ตำบลนาคำไฮ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
27. ตำบลนามะเฟือง อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
28. ตำบลโนนขมิ้น อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
29. ตำบลโนนทัน อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
30. ตำบลบ้านขาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
31. ตำบลบ้านพร้าว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
32. ตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
33. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
34. ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
35. ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
36. ตำบลหนองภัยศูนย์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
37. ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
38. ตำบลหนองหว้า อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
39. ตำบลหัวนา อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
40. ตำบลกุดสะเทียน อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
41. ตำบลทรายทอง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
42. ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
43. ตำบลโนนม่วง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
44. ตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
45. ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
46. ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
47. ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
48. ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
49. ตำบลหนองแก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
50. ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
51. ตำบลหันนางาม อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบุญเรือง รหัสไปรษณีย์ 39180
52. ตำบลกุดผึ้ง อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
53. ตำบลดงมะไฟ อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
54. ตำบลนาด่าน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
55. ตำบลนาดี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
56. ตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
57. ตำบลบ้านโคก อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
58. ตำบลบุญทัน อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270
59. ตำบลสุวรรณคูหา อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณคูหา รหัสไปรษณีย์ 39270