รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดหนองคาย
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
43110กองนางท่าบ่อหนองคาย
43110โคกคอนท่าบ่อหนองคาย
43110ท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย
43110นาข่าท่าบ่อหนองคาย
43110น้ำโมงท่าบ่อหนองคาย
43110บ้านเดื่อท่าบ่อหนองคาย
43110บ้านถ่อนท่าบ่อหนองคาย
43110บ้านว่านท่าบ่อหนองคาย
43110โพนสาท่าบ่อหนองคาย
43110หนองนางท่าบ่อหนองคาย
43120นาดีเฝ้าไร่หนองคาย
43120เฝ้าไร่เฝ้าไร่หนองคาย
43120วังหลวงเฝ้าไร่หนองคาย
43120หนองหลวงเฝ้าไร่หนองคาย
43120อุดมพรเฝ้าไร่หนองคาย
43130ด่านศรีสุขโพธิ์ตากหนองคาย
43130โพธิ์ตากโพธิ์ตากหนองคาย
43130โพนทองโพธิ์ตากหนองคาย
43120กุดบงโพนพิสัยหนองคาย
43120จุมพลโพนพิสัยหนองคาย
43120ชุมช้างโพนพิสัยหนองคาย
43120เซิมโพนพิสัยหนองคาย
43120ทุ่งหลวงโพนพิสัยหนองคาย
43120นาหนังโพนพิสัยหนองคาย
43120บ้านผือโพนพิสัยหนองคาย
43120บ้านโพธิ์โพนพิสัยหนองคาย
43120วัดหลวงโพนพิสัยหนองคาย
43120สร้างนางขาวโพนพิสัยหนองคาย
43120เหล่าต่างคำโพนพิสัยหนองคาย
43000กวนวันเมืองหนองคายหนองคาย
43100ค่ายบกหวานเมืองหนองคายหนองคาย
43000ในเมืองเมืองหนองคายหนองคาย
43000บ้านเดื่อเมืองหนองคายหนองคาย
43000ปะโคเมืองหนองคายหนองคาย
43100พระธาตุบังพวนเมืองหนองคายหนองคาย
43000โพธิ์ชัยเมืองหนองคายหนองคาย
43000มีชัยเมืองหนองคายหนองคาย
43000เมืองหมีเมืองหนองคายหนองคาย
43000วัดธาตุเมืองหนองคายหนองคาย
43000เวียงคุกเมืองหนองคายหนองคาย
43100สองห้องเมืองหนองคายหนองคาย
43000สีกายเมืองหนองคายหนองคาย
43000หนองกอมเกาะเมืองหนองคายหนองคาย
43000หาดคำเมืองหนองคายหนองคาย
43000หินโงมเมืองหนองคายหนองคาย
43120นาทับไฮรัตนวาปีหนองคาย
43120บ้านต้อนรัตนวาปีหนองคาย
43120พระบาทนาสิงห์รัตนวาปีหนองคาย
43120โพนแพงรัตนวาปีหนองคาย
43120รัตนวาปีรัตนวาปีหนองคาย
43130บ้านหม้อศรีเชียงใหม่หนองคาย
43130พระพุทธบาทศรีเชียงใหม่หนองคาย
43130พานพร้าวศรีเชียงใหม่หนองคาย
43130หนองปลาปากศรีเชียงใหม่หนองคาย
43100คอกช้างสระใครหนองคาย
43100บ้านฝางสระใครหนองคาย
43100สระใครสระใครหนองคาย
43160แก้งไก่สังคมหนองคาย
43160นางิ้วสังคมหนองคาย
43160บ้านม่วงสังคมหนองคาย
43160ผาตั้งสังคมหนองคาย
43160สังคมสังคมหนองคาย
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดหนองคาย แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 61 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 6 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
2. ตำบลโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
3. ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
4. ตำบลนาข่า อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
5. ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
6. ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
7. ตำบลบ้านถ่อน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
8. ตำบลบ้านว่าน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
9. ตำบลโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
10. ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าบ่อ รหัสไปรษณีย์ 43110
11. ตำบลนาดี อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
12. ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
13. ตำบลวังหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
14. ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
15. ตำบลอุดมพร อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
16. ตำบลด่านศรีสุข อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
17. ตำบลโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
18. ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
19. ตำบลกุดบง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
20. ตำบลจุมพล อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
21. ตำบลชุมช้าง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
22. ตำบลเซิม อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
23. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
24. ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
25. ตำบลบ้านผือ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
26. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
27. ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
28. ตำบลสร้างนางขาว อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
29. ตำบลเหล่าต่างคำ อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
30. ตำบลกวนวัน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
31. ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
32. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
33. ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
34. ตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
35. ตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
36. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
37. ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
38. ตำบลเมืองหมี อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
39. ตำบลวัดธาตุ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
40. ตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
41. ตำบลสองห้อง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
42. ตำบลสีกาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
43. ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
44. ตำบลหาดคำ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
45. ตำบลหินโงม อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองคาย รหัสไปรษณีย์ 43000
46. ตำบลนาทับไฮ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
47. ตำบลบ้านต้อน อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
48. ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
49. ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
50. ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนพิสัย รหัสไปรษณีย์ 43120
51. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
52. ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
53. ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
54. ตำบลหนองปลาปาก อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 43130
55. ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
56. ตำบลบ้านฝาง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
57. ตำบลสระใคร อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบกหวาน รหัสไปรษณีย์ 43100
58. ตำบลแก้งไก่ อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
59. ตำบลนางิ้ว อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
60. ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
61. ตำบลผาตั้ง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160
62. ตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สังคม รหัสไปรษณีย์ 43160