รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพังงา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
82170กะปงกะปงพังงา
82170ท่านากะปงพังงา
82170รมณีย์กะปงพังงา
82170เหมาะกะปงพังงา
82170เหลกะปงพังงา
82160เกาะยาวน้อยเกาะยาวพังงา
82160เกาะยาวใหญ่เกาะยาวพังงา
83000พรุในเกาะยาวพังงา
82150เกาะพระทองคุระบุรีพังงา
82150คุระคุระบุรีพังงา
82150บางวันคุระบุรีพังงา
82150แม่นางขาวคุระบุรีพังงา
82130กระโสมตะกั่วทุ่งพังงา
82130กะไหลตะกั่วทุ่งพังงา
82130คลองเคียนตะกั่วทุ่งพังงา
82140โคกกลอยตะกั่วทุ่งพังงา
82130ถ้ำตะกั่วทุ่งพังงา
82130ท่าอยู่ตะกั่วทุ่งพังงา
82140หล่อยูงตะกั่วทุ่งพังงา
82190เกาะคอเขาตะกั่วป่าพังงา
82190คึกคักตะกั่วป่าพังงา
82110โคกเคียนตะกั่วป่าพังงา
82110ตะกั่วป่าตะกั่วป่าพังงา
82110ตำตัวตะกั่วป่าพังงา
82110บางไทรตะกั่วป่าพังงา
82110บางนายสีตะกั่วป่าพังงา
82180โคกเจริญทับปุดพังงา
82180ถ้ำทองหลางทับปุดพังงา
82180ทับปุดทับปุดพังงา
82180บ่อแสนทับปุดพังงา
82180บางเหรียงทับปุดพังงา
82180มะรุ่ยทับปุดพังงา
82120ท้ายเหมืองท้ายเหมืองพังงา
82120ทุ่งมะพร้าวท้ายเหมืองพังงา
82120นาเตยท้ายเหมืองพังงา
82120บางทองท้ายเหมืองพังงา
82210ลำแก่นท้ายเหมืองพังงาหมู่ 1-3, 5-6
82120ลำแก่นท้ายเหมืองพังงาหมู่ 4
82120ลำภีท้ายเหมืองพังงา
82000เกาะปันหยีเมืองพังงาพังงา
82000ตากแดดเมืองพังงาพังงา
82000ถ้ำน้ำผุดเมืองพังงาพังงา
82000ท้ายช้างเมืองพังงาพังงา
82000ทุ่งคาโงกเมืองพังงาพังงา
82000นบปริงเมืองพังงาพังงา
82000บางเตยเมืองพังงาพังงา
82000ป่ากอเมืองพังงาพังงา
82000สองแพรกเมืองพังงาพังงา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพังงา แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 47 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
2. ตำบลท่านา อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
3. ตำบลรมณีย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
4. ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
5. ตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะปง รหัสไปรษณีย์ 82170
6. ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว รหัสไปรษณีย์ 82160
7. ตำบลเกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะยาว รหัสไปรษณีย์ 82160
8. ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
9. ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
10. ตำบลคุระ อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
11. ตำบลบางวัน อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
12. ตำบลแม่นางขาว อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คุระบุรี รหัสไปรษณีย์ 82150
13. ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
14. ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
15. ตำบลคลองเคียน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
16. ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกลอย รหัสไปรษณีย์ 82140
17. ตำบลถ้ำ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
18. ตำบลท่าอยู่ อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง รหัสไปรษณีย์ 82130
19. ตำบลหล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกกลอย รหัสไปรษณีย์ 82140
20. ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง รหัสไปรษณีย์ 82190
21. ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางม่วง รหัสไปรษณีย์ 82190
22. ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
23. ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
24. ตำบลตำตัว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
25. ตำบลบางไทร อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
26. ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะกั่วป่า รหัสไปรษณีย์ 82110
27. ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
28. ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
29. ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
30. ตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
31. ตำบลบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
32. ตำบลมะรุ่ย อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับปุด รหัสไปรษณีย์ 82180
33. ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
34. ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
35. ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
36. ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
37. หมู่ 1-3, 5-6 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำแก่น รหัสไปรษณีย์ 82210
38. หมู่ 4 ตำบลลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
39. ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท้ายเหมือง รหัสไปรษณีย์ 82120
40. ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
41. ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
42. ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
43. ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
44. ตำบลทุ่งคาโงก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
45. ตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
46. ตำบลบางเตย อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
47. ตำบลป่ากอ อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000
48. ตำบลสองแพรก อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังงา รหัสไปรษณีย์ 82000