รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพัทลุง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
93180กงหรากงหราพัทลุง
93180คลองเฉลิมกงหราพัทลุง
93180คลองทรายขาวกงหราพัทลุง
93000ชะรัดกงหราพัทลุง
93000สมหวังกงหราพัทลุง
93130เขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุง
93130ควนขนุนเขาชัยสนพัทลุง
93130โคกม่วงเขาชัยสนพัทลุง
93130จองถนนเขาชัยสนพัทลุง
93130หานโพธิ์เขาชัยสนพัทลุง
93110ควนขนุนควนขนุนพัทลุง
93110ชะมวงควนขนุนพัทลุง
93110ดอนทรายควนขนุนพัทลุง
93110โตนดด้วนควนขนุนพัทลุง
93150ทะเลน้อยควนขนุนพัทลุง
93110นาขยาดควนขนุนพัทลุง
93110ปันแตควนขนุนพัทลุง
93110พนมวังก์ควนขนุนพัทลุง
93150พนางตุงควนขนุนพัทลุง
93110แพรกหาควนขนุนพัทลุง
93150มะกอกเหนือควนขนุนพัทลุง
93110แหลมโตนดควนขนุนพัทลุง
93160คลองใหญ่ตะโหมดพัทลุง
93160ตะโหมดตะโหมดพัทลุง
93160แม่ขรีตะโหมดพัทลุง
93140โคกสักบางแก้วพัทลุงหมู่ 1-3, 5-6, 9, 11-12
93160โคกสักบางแก้วพัทลุงหมู่ 4, 7-8, 10, 13
93140ท่ามะเดื่อบางแก้วพัทลุง
93140นาปะขอบางแก้วพัทลุง
93120เกาะนางคำปากพะยูนพัทลุง
93120เกาะหมากปากพะยูนพัทลุง
93120ดอนทรายปากพะยูนพัทลุง
93120ดอนประดู่ปากพะยูนพัทลุง
93120ปากพะยูนปากพะยูนพัทลุง
93120ฝาละมีปากพะยูนพัทลุง
93120หารเทาปากพะยูนพัทลุง
93170โคกทรายป่าบอนพัทลุง
93170ทุ่งนารีป่าบอนพัทลุง
93170ป่าบอนป่าบอนพัทลุง
93170วังใหม่ป่าบอนพัทลุง
93170หนองธงป่าบอนพัทลุง
93110เกาะเต่าป่าพะยอมพัทลุง
93110บ้านพร้าวป่าพะยอมพัทลุง
93110ป่าพะยอมป่าพะยอมพัทลุง
93110ลานข่อยป่าพะยอมพัทลุง
93000เขาเจียกเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ควนมะพร้าวเมืองพัทลุงพัทลุง
93000คูหาสวรรค์เมืองพัทลุงพัทลุง
93000โคกชะงายเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ชัยบุรีเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ตำนานเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ท่าแคเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ท่ามิหรำเมืองพัทลุงพัทลุง
93000นาท่อมเมืองพัทลุงพัทลุง
93000นาโหนดเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ปรางหมู่เมืองพัทลุงพัทลุง
93000พญาขันเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ร่มเมืองเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ลำปำเมืองพัทลุงพัทลุง
93000ชุมพลศรีนครินทร์พัทลุง
93000บ้านนาศรีนครินทร์พัทลุง
93000ลำสินธุ์ศรีนครินทร์พัทลุง
93000อ่างทองศรีนครินทร์พัทลุง
93190เขาปู่ศรีบรรพตพัทลุง
93190เขาย่าศรีบรรพตพัทลุง
93190ตะแพนศรีบรรพตพัทลุง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพัทลุง แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอ 63 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 10 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกงหรา อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา รหัสไปรษณีย์ 93180
2. ตำบลคลองเฉลิม อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา รหัสไปรษณีย์ 93180
3. ตำบลคลองทรายขาว อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กงหรา รหัสไปรษณีย์ 93180
4. ตำบลชะรัด อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
5. ตำบลสมหวัง อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
6. ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
7. ตำบลควนขนุน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
8. ตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
9. ตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
10. ตำบลหานโพธิ์ อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาชัยสน รหัสไปรษณีย์ 93130
11. ตำบลควนขนุน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
12. ตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
13. ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
14. ตำบลโตนดด้วน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
15. ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง รหัสไปรษณีย์ 93150
16. ตำบลนาขยาด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
17. ตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
18. ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
19. ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง รหัสไปรษณีย์ 93150
20. ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
21. ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากคลอง รหัสไปรษณีย์ 93150
22. ตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
23. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
24. ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
25. ตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
26. หมู่ 1-3, 5-6, 9, 11-12 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว รหัสไปรษณีย์ 93140
27. หมู่ 4, 7-8, 10, 13 ตำบลโคกสัก อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ขรี รหัสไปรษณีย์ 93160
28. ตำบลท่ามะเดื่อ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว รหัสไปรษณีย์ 93140
29. ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแก้ว รหัสไปรษณีย์ 93140
30. ตำบลเกาะนางคำ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
31. ตำบลเกาะหมาก อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
32. ตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
33. ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
34. ตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
35. ตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
36. ตำบลหารเทา อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากพะยูน รหัสไปรษณีย์ 93120
37. ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
38. ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
39. ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
40. ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
41. ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าบอน รหัสไปรษณีย์ 93170
42. ตำบลเกาะเต่า อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
43. ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
44. ตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
45. ตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนขนุน รหัสไปรษณีย์ 93110
46. ตำบลเขาเจียก อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
47. ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
48. ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
49. ตำบลโคกชะงาย อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
50. ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
51. ตำบลตำนาน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
52. ตำบลท่าแค อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
53. ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
54. ตำบลนาท่อม อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
55. ตำบลนาโหนด อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
56. ตำบลปรางหมู่ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
57. ตำบลพญาขัน อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
58. ตำบลร่มเมือง อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
59. ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
60. ตำบลชุมพล อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
61. ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
62. ตำบลลำสินธุ์ อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
63. ตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พัทลุง รหัสไปรษณีย์ 93000
64. ตำบลเขาปู่ อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต รหัสไปรษณีย์ 93190
65. ตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต รหัสไปรษณีย์ 93190
66. ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีบรรพต รหัสไปรษณีย์ 93190