รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพะเยา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
56150จุนจุนพะเยา
56150ทุ่งรวงทองจุนพะเยา
56150พระธาตุขิงแกงจุนพะเยา
56150ลอจุนพะเยา
56150หงส์หินจุนพะเยา
56150ห้วยข้าวก่ำจุนพะเยา
56150ห้วยยางขามจุนพะเยา
56110เจดีย์คำเชียงคำพะเยา
56110เชียงบานเชียงคำพะเยา
56110ทุ่งผาสุขเชียงคำพะเยา
56110น้ำแวนเชียงคำพะเยา
56110ฝายกวางเชียงคำพะเยา
56110แม่ลาวเชียงคำพะเยา
56110ร่มเย็นเชียงคำพะเยา
56110เวียงเชียงคำพะเยา
56110หย่วนเชียงคำพะเยา
56110อ่างทองเชียงคำพะเยา
56160เชียงม่วนเชียงม่วนพะเยา
56160บ้านมางเชียงม่วนพะเยา
56160สระเชียงม่วนพะเยา
56120คือเวียงดอกคำใต้พะเยา
56120ดงสุวรรณดอกคำใต้พะเยา
56120ดอกคำใต้ดอกคำใต้พะเยา
56120ดอนศรีชุมดอกคำใต้พะเยา
56120บ้านถ้ำดอกคำใต้พะเยา
56120บ้านปินดอกคำใต้พะเยา
56120บุญเกิดดอกคำใต้พะเยา
56120ป่าซางดอกคำใต้พะเยา
56120สว่างอารมณ์ดอกคำใต้พะเยา
56120สันโค้งดอกคำใต้พะเยา
56120หนองหล่มดอกคำใต้พะเยา
56120ห้วยลานดอกคำใต้พะเยา
56140ขุนควรปงพะเยา
56140ควรปงพะเยา
56140งิมปงพะเยา
56140นาปรังปงพะเยา
56140ปงปงพะเยา
56140ผาช้างน้อยปงพะเยา
56140ออยปงพะเยา
56000ดงเจนภูกามยาวพะเยา
56000แม่อิงภูกามยาวพะเยา
56000ห้วยแก้วภูกามยาวพะเยา
56110เชียงแรงภูซางพะเยา
56110ทุ่งกล้วยภูซางพะเยา
56110ป่าสักภูซางพะเยา
56110ภูซางภูซางพะเยา
56110สบบงภูซางพะเยา
56000จำป่าหวายเมืองพะเยาพะเยา
56000ท่าจำปีเมืองพะเยาพะเยา
56000ท่าวังทองเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านต๋อมเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านต๊ำเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านตุ่นเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านสางเมืองพะเยาพะเยา
56000บ้านใหม่เมืองพะเยาพะเยา
56000แม่กาเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่ต๋ำเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่นาเรือเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่ปืมเมืองพะเยาพะเยา
56000แม่ใสเมืองพะเยาพะเยา
56000เวียงเมืองพะเยาพะเยา
56000สันป่าม่วงเมืองพะเยาพะเยา
56130เจริญราษฎร์แม่ใจพะเยา
56130บ้านเหล่าแม่ใจพะเยา
56130ป่าแฝกแม่ใจพะเยา
56130แม่ใจแม่ใจพะเยา
56130แม่สุกแม่ใจพะเยา
56130ศรีถ้อยแม่ใจพะเยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพะเยา แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 67 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
2. ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
3. ตำบลพระธาตุขิงแกง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
4. ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
5. ตำบลหงส์หิน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
6. ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
7. ตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จุน รหัสไปรษณีย์ 56150
8. ตำบลเจดีย์คำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
9. ตำบลเชียงบาน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
10. ตำบลทุ่งผาสุข อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
11. ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
12. ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
13. ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
14. ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
15. ตำบลเวียง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
16. ตำบลหย่วน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
17. ตำบลอ่างทอง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
18. ตำบลเชียงม่วน อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน รหัสไปรษณีย์ 56160
19. ตำบลบ้านมาง อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน รหัสไปรษณีย์ 56160
20. ตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงม่วน รหัสไปรษณีย์ 56160
21. ตำบลคือเวียง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
22. ตำบลดงสุวรรณ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
23. ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
24. ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
25. ตำบลบ้านถ้ำ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
26. ตำบลบ้านปิน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
27. ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
28. ตำบลป่าซาง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
29. ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
30. ตำบลสันโค้ง อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
31. ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
32. ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอกคำใต้ รหัสไปรษณีย์ 56120
33. ตำบลขุนควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
34. ตำบลควร อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
35. ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
36. ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
37. ตำบลปง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
38. ตำบลผาช้างน้อย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
39. ตำบลออย อำเภอปง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปง รหัสไปรษณีย์ 56140
40. ตำบลดงเจน อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
41. ตำบลแม่อิง อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
42. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
43. ตำบลเชียงแรง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
44. ตำบลทุ่งกล้วย อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
45. ตำบลป่าสัก อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
46. ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
47. ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เชียงคำ รหัสไปรษณีย์ 56110
48. ตำบลจำป่าหวาย อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
49. ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
50. ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
51. ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
52. ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
53. ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
54. ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
55. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
56. ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
57. ตำบลแม่ต๋ำ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
58. ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
59. ตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
60. ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
61. ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
62. ตำบลสันป่าม่วง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะเยา รหัสไปรษณีย์ 56000
63. ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
64. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
65. ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
66. ตำบลแม่ใจ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
67. ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130
68. ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ใจ รหัสไปรษณีย์ 56130