รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดเพชรบุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
76170แก่งกระจานแก่งกระจานเพชรบุรี
76170ป่าเด็งแก่งกระจานเพชรบุรี
76170พุสวรรค์แก่งกระจานเพชรบุรี
76170วังจันทร์แก่งกระจานเพชรบุรี
76170สองพี่น้องแก่งกระจานเพชรบุรี
76170ห้วยแม่เพรียงแก่งกระจานเพชรบุรี
76140เขาย้อยเขาย้อยเพชรบุรี
76140ทับคางเขาย้อยเพชรบุรี
76140บางเค็มเขาย้อยเพชรบุรี
76140สระพังเขาย้อยเพชรบุรี
76140หนองชุมพลเขาย้อยเพชรบุรี
76140หนองชุมพลเหนือเขาย้อยเพชรบุรี
76140หนองปรงเขาย้อยเพชรบุรี
76140หนองปลาไหลเขาย้อยเพชรบุรี
76140ห้วยท่าช้างเขาย้อยเพชรบุรี
76140ห้วยโรงเขาย้อยเพชรบุรี
76120เขาใหญ่ชะอำเพชรบุรี
76120ชะอำชะอำเพชรบุรี
76120ดอนขุนห้วยชะอำเพชรบุรี
76120นายางชะอำเพชรบุรี
76120บางเก่าชะอำเพชรบุรี
76120ไร่ใหม่พัฒนาชะอำเพชรบุรี
76120สามพระยาชะอำเพชรบุรี
76120หนองศาลาชะอำเพชรบุรี
76120ห้วยทรายเหนือชะอำเพชรบุรี
76130กลัดหลวงท่ายางเพชรบุรี
76130เขากระปุกท่ายางเพชรบุรี
76130ท่าคอยท่ายางเพชรบุรี
76130ท่าไม้รวกท่ายางเพชรบุรี
76130ท่ายางท่ายางเพชรบุรี
76130ท่าแลงท่ายางเพชรบุรี
76130บ้านในดงท่ายางเพชรบุรี
76130ปึกเตียนท่ายางเพชรบุรี
76130มาบปลาเค้าท่ายางเพชรบุรี
76130ยางหย่องท่ายางเพชรบุรี
76130วังไคร้ท่ายางเพชรบุรี
76130หนองจอกท่ายางเพชรบุรี
76150ตำหรุบ้านลาดเพชรบุรี
76150ถ้ำรงค์บ้านลาดเพชรบุรี
76150ท่าช้างบ้านลาดเพชรบุรี
76150ท่าเสนบ้านลาดเพชรบุรี
76150บ้านทานบ้านลาดเพชรบุรี
76150บ้านลาดบ้านลาดเพชรบุรี
76150บ้านหาดบ้านลาดเพชรบุรี
76150โรงเข้บ้านลาดเพชรบุรี
76150ไร่โคกบ้านลาดเพชรบุรี
76150ไร่มะขามบ้านลาดเพชรบุรี
76150ไร่สะท้อนบ้านลาดเพชรบุรี
76150ลาดโพธิ์บ้านลาดเพชรบุรี
76150สมอพลือบ้านลาดเพชรบุรี
76150สะพานไกรบ้านลาดเพชรบุรี
76150หนองกระเจ็ดบ้านลาดเพชรบุรี
76150หนองกะปุบ้านลาดเพชรบุรี
76150ห้วยข้องบ้านลาดเพชรบุรี
76150ห้วยลึกบ้านลาดเพชรบุรี
76110ท่าแร้งบ้านแหลมเพชรบุรี
76110ท่าแร้งออกบ้านแหลมเพชรบุรี
76110บางแก้วบ้านแหลมเพชรบุรี
76110บางขุนไทรบ้านแหลมเพชรบุรี
76110บางครกบ้านแหลมเพชรบุรี
76110บางตะบูนบ้านแหลมเพชรบุรี
76110บางตะบูนออกบ้านแหลมเพชรบุรี
76110บ้านแหลมบ้านแหลมเพชรบุรี
76110ปากทะเลบ้านแหลมเพชรบุรี
76100แหลมผักเบี้ยบ้านแหลมเพชรบุรี
76000คลองกระแชงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000ช่องสะแกเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000ดอนยางเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000ต้นมะพร้าวเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000ต้นมะม่วงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000ท่าราบเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000ธงชัยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000นาพันสามเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000นาวุ้งเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000บางจากเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000บางจานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000บ้านกุ่มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000บ้านหม้อเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000โพพระเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000โพไร่หวานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000ไร่ส้มเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000วังตะโกเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000เวียงคอยเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000สำมะโรงเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000หนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีหมู่ 1-9
76100หนองขนานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรีหมู่ 10-12
76000หนองพลับเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000หนองโสนเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76000หัวสะพานเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76100หาดเจ้าสำราญเมืองเพชรบุรีเพชรบุรี
76160ท่าตะคร้อหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
76160ยางน้ำกลัดใต้หนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
76160ยางน้ำกลัดเหนือหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
76160หนองหญ้าปล้องหนองหญ้าปล้องเพชรบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดเพชรบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 93 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 9 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
2. ตำบลป่าเด็ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
3. ตำบลพุสวรรค์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
4. ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
5. ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
6. ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งกระจาน รหัสไปรษณีย์ 76170
7. ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
8. ตำบลทับคาง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
9. ตำบลบางเค็ม อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
10. ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
11. ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
12. ตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
13. ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
14. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
15. ตำบลห้วยท่าช้าง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
16. ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาย้อย รหัสไปรษณีย์ 76140
17. ตำบลเขาใหญ่ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
18. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
19. ตำบลดอนขุนห้วย อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
20. ตำบลนายาง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
21. ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
22. ตำบลไร่ใหม่พัฒนา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
23. ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
24. ตำบลหนองศาลา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
25. ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชะอำ รหัสไปรษณีย์ 76120
26. ตำบลกลัดหลวง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
27. ตำบลเขากระปุก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
28. ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
29. ตำบลท่าไม้รวก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
30. ตำบลท่ายาง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
31. ตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
32. ตำบลบ้านในดง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
33. ตำบลปึกเตียน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
34. ตำบลมาบปลาเค้า อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
35. ตำบลยางหย่อง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
36. ตำบลวังไคร้ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
37. ตำบลหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่ายาง รหัสไปรษณีย์ 76130
38. ตำบลตำหรุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
39. ตำบลถ้ำรงค์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
40. ตำบลท่าช้าง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
41. ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
42. ตำบลบ้านทาน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
43. ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
44. ตำบลบ้านหาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
45. ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
46. ตำบลไร่โคก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
47. ตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
48. ตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
49. ตำบลลาดโพธิ์ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
50. ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
51. ตำบลสะพานไกร อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
52. ตำบลหนองกระเจ็ด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
53. ตำบลหนองกะปุ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
54. ตำบลห้วยข้อง อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
55. ตำบลห้วยลึก อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านลาด รหัสไปรษณีย์ 76150
56. ตำบลท่าแร้ง อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
57. ตำบลท่าแร้งออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
58. ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
59. ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
60. ตำบลบางครก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
61. ตำบลบางตะบูน อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
62. ตำบลบางตะบูนออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
63. ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
64. ตำบลปากทะเล อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแหลม รหัสไปรษณีย์ 76110
65. ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ รหัสไปรษณีย์ 76100
66. ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
67. ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
68. ตำบลดอนยาง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
69. ตำบลต้นมะพร้าว อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
70. ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
71. ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
72. ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
73. ตำบลนาพันสาม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
74. ตำบลนาวุ้ง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
75. ตำบลบางจาก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
76. ตำบลบางจาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
77. ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
78. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
79. ตำบลโพพระ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
80. ตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
81. ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
82. ตำบลวังตะโก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
83. ตำบลเวียงคอย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
84. ตำบลสำมะโรง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
85. หมู่ 1-9 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
86. หมู่ 10-12 ตำบลหนองขนาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ รหัสไปรษณีย์ 76100
87. ตำบลหนองพลับ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
88. ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
89. ตำบลหัวสะพาน อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี รหัสไปรษณีย์ 76000
90. ตำบลหาดเจ้าสำราญ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดเจ้าสำราญ รหัสไปรษณีย์ 76100
91. ตำบลท่าตะคร้อ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160
92. ตำบลยางน้ำกลัดใต้ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160
93. ตำบลยางน้ำกลัดเหนือ อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160
94. ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าปล้อง รหัสไปรษณีย์ 76160