รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิจิตร
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
66210วังงิ้วใต้ดงเจริญพิจิตร
66210วังงิ้วดงเจริญพิจิตร
66210สำนักขุนเณรดงเจริญพิจิตร
66210ห้วยพุกดงเจริญพิจิตร
66210ห้วยร่วมดงเจริญพิจิตร
66110คลองคูณตะพานหินพิจิตร
66110งิ้วรายตะพานหินพิจิตร
66110ดงตะขบตะพานหินพิจิตร
66110ตะพานหินตะพานหินพิจิตร
66110ทับหมันตะพานหินพิจิตร
66150ทุ่งโพธิ์ตะพานหินพิจิตร
66110ไทรโรงโขนตะพานหินพิจิตร
66110ไผ่หลวงตะพานหินพิจิตร
66110วังสำโรงตะพานหินพิจิตร
66150วังหลุมตะพานหินพิจิตร
66110วังหว้าตะพานหินพิจิตร
66110หนองพยอมตะพานหินพิจิตร
66110ห้วยเกตุตะพานหินพิจิตร
66230เขาเจ็ดลูกทับคล้อพิจิตร
66230เขาทรายทับคล้อพิจิตร
66150ทับคล้อทับคล้อพิจิตร
66150ท้ายทุ่งทับคล้อพิจิตร
66120เนินมะกอกบางมูลนากพิจิตร
66120บางไผ่บางมูลนากพิจิตร
66120บางมูลนากบางมูลนากพิจิตร
66120ภูมิบางมูลนากพิจิตร
66120ลำประดาบางมูลนากพิจิตร
66120วังกรดบางมูลนากพิจิตร
66210วังตะกูบางมูลนากพิจิตร
66120วังสำโรงบางมูลนากพิจิตร
66120ห้วยเขนบางมูลนากพิจิตร
66120หอไกรบางมูลนากพิจิตร
66130บางลายบึงนารางพิจิตร
66130บึงนารางบึงนารางพิจิตร
66130โพธิ์ไทรงามบึงนารางพิจิตร
66130ห้วยแก้วบึงนารางพิจิตร
66130แหลมรังบึงนารางพิจิตร
66130ทะนงโพทะเลพิจิตร
66130ท่าขมิ้นโพทะเลพิจิตร
66130ท่านั่งโพทะเลพิจิตร
66130ท่าบัวโพทะเลพิจิตร
66130ท้ายน้ำโพทะเลพิจิตร
66130ท่าเสาโพทะเลพิจิตร
66130ทุ่งน้อยโพทะเลพิจิตร
66130บางคลานโพทะเลพิจิตร
66130บ้านน้อยโพทะเลพิจิตร
66130โพทะเลโพทะเลพิจิตร
66130วัดขวางโพทะเลพิจิตร
66190ดงเสือเหลืองโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190ทุ่งใหญ่โพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190เนินสว่างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190ไผ่ท่าโพโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190ไผ่รอบโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190โพธิ์ประทับช้างโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66190วังจิกโพธิ์ประทับช้างพิจิตร
66000คลองคะเชนทร์เมืองพิจิตรพิจิตร
66000ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตรหมู่ 1-2, 5-6, 10-12
66170ฆะมังเมืองพิจิตรพิจิตรหมู่ 3-4, 7-9
66170ดงกลางเมืองพิจิตรพิจิตร
66170ดงป่าคำเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ท่าหลวงเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ท่าฬ่อเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ในเมืองเมืองพิจิตรพิจิตร
66000บ้านบุ่งเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ปากทางเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ป่ามะคาบเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ไผ่ขวางเมืองพิจิตรพิจิตร
66000เมืองเก่าเมืองพิจิตรพิจิตร
66000ย่านยาวเมืองพิจิตรพิจิตร
66000โรงช้างเมืองพิจิตรพิจิตร
66000สายคำโห้เมืองพิจิตรพิจิตร
66170หัวดงเมืองพิจิตรพิจิตร
66140บ้านนาวชิรบารมีพิจิตร
66140บึงบัววชิรบารมีพิจิตร
66140วังโมกข์วชิรบารมีพิจิตร
66220หนองหลุมวชิรบารมีพิจิตร
66180วังทรายพูนวังทรายพูนพิจิตร
66180หนองปล้องวังทรายพูนพิจิตร
66180หนองปลาไหลวังทรายพูนพิจิตร
66180หนองพระวังทรายพูนพิจิตร
66160คลองทรายสากเหล็กพิจิตร
66160ท่าเยี่ยมสากเหล็กพิจิตร
66160วังทับไทรสากเหล็กพิจิตร
66160สากเหล็กสากเหล็กพิจิตร
66160หนองหญ้าไทรสากเหล็กพิจิตร
66220กำแพงดินสามง่ามพิจิตร
66140เนินปอสามง่ามพิจิตร
66140รังนกสามง่ามพิจิตร
66140สามง่ามสามง่ามพิจิตร
66140หนองโสนสามง่ามพิจิตร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพิจิตร แบ่งการปกครองออกเป็น 12 อำเภอ 88 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลวังงิ้วใต้ อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
2. ตำบลวังงิ้ว อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
3. ตำบลสำนักขุนเณร อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
4. ตำบลห้วยพุก อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
5. ตำบลห้วยร่วม อำเภอดงเจริญ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
6. ตำบลคลองคูณ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
7. ตำบลงิ้วราย อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
8. ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
9. ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
10. ตำบลทับหมัน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
11. ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
12. ตำบลไทรโรงโขน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
13. ตำบลไผ่หลวง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
14. ตำบลวังสำโรง อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
15. ตำบลวังหลุม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
16. ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
17. ตำบลหนองพยอม อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
18. ตำบลห้วยเกตุ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตะพานหิน รหัสไปรษณีย์ 66110
19. ตำบลเขาเจ็ดลูก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาทราย รหัสไปรษณีย์ 66230
20. ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาทราย รหัสไปรษณีย์ 66230
21. ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
22. ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับคล้อ รหัสไปรษณีย์ 66150
23. ตำบลเนินมะกอก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
24. ตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
25. ตำบลบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
26. ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
27. ตำบลลำประดา อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
28. ตำบลวังกรด อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
29. ตำบลวังตะกู อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังตะกู รหัสไปรษณีย์ 66210
30. ตำบลวังสำโรง อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
31. ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
32. ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางมูลนาก รหัสไปรษณีย์ 66120
33. ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
34. ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
35. ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
36. ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
37. ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
38. ตำบลทะนง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
39. ตำบลท่าขมิ้น อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
40. ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
41. ตำบลท่าบัว อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
42. ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
43. ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
44. ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
45. ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
46. ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
47. ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
48. ตำบลวัดขวาง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพทะเล รหัสไปรษณีย์ 66130
49. ตำบลดงเสือเหลือง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
50. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
51. ตำบลเนินสว่าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
52. ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
53. ตำบลไผ่รอบ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
54. ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
55. ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ประทับช้าง รหัสไปรษณีย์ 66190
56. ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
57. หมู่ 1-2, 5-6, 10-12 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
58. หมู่ 3-4, 7-9 ตำบลฆะมัง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
59. ตำบลดงกลาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
60. ตำบลดงป่าคำ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
61. ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
62. ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
63. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
64. ตำบลบ้านบุ่ง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
65. ตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
66. ตำบลป่ามะคาบ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
67. ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
68. ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
69. ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
70. ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
71. ตำบลสายคำโห้ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิจิตร รหัสไปรษณีย์ 66000
72. ตำบลหัวดง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวดง รหัสไปรษณีย์ 66170
73. ตำบลบ้านนา อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
74. ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
75. ตำบลวังโมกข์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
76. ตำบลหนองหลุม อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน รหัสไปรษณีย์ 66220
77. ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
78. ตำบลหนองปล้อง อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
79. ตำบลหนองปลาไหล อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
80. ตำบลหนองพระ อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทรายพูน รหัสไปรษณีย์ 66180
81. ตำบลคลองทราย อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
82. ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
83. ตำบลวังทับไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
84. ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
85. ตำบลหนองหญ้าไทร อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สากเหล็ก รหัสไปรษณีย์ 66160
86. ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กำแพงดิน รหัสไปรษณีย์ 66220
87. ตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
88. ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
89. ตำบลสามง่าม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140
90. ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามง่าม รหัสไปรษณีย์ 66140