รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพิษณุโลก
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
65170ชาติตระการชาติตระการพิษณุโลก
65170ท่าสะแกชาติตระการพิษณุโลก
65170บ่อภาคชาติตระการพิษณุโลก
65170บ้านดงชาติตระการพิษณุโลก
65170ป่าแดงชาติตระการพิษณุโลก
65170สวนเมี่ยงชาติตระการพิษณุโลก
65120นครชุมนครไทยพิษณุโลก
65120นครไทยนครไทยพิษณุโลก
65120นาบัวนครไทยพิษณุโลก
65120น้ำกุ่มนครไทยพิษณุโลก
65120เนินเพิ่มนครไทยพิษณุโลก
65120บ่อโพธิ์นครไทยพิษณุโลก
65120บ้านพร้าวนครไทยพิษณุโลก
65120บ้านแยงนครไทยพิษณุโลก
65120ยางโกลนนครไทยพิษณุโลก
65120หนองกะท้าวนครไทยพิษณุโลก
65120ห้วยเฮี้ยนครไทยพิษณุโลก
65190ชมพูเนินมะปรางพิษณุโลก
65190ไทรย้อยเนินมะปรางพิษณุโลก
65190เนินมะปรางเนินมะปรางพิษณุโลก
65190บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็กเนินมะปรางพิษณุโลก
65190บ้านมุงเนินมะปรางพิษณุโลก
65190วังโพรงเนินมะปรางพิษณุโลก
65190วังยางเนินมะปรางพิษณุโลก
65110โคกสลุดบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110ท่าตาลบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110นครป่าหมากบางกระทุ่มพิษณุโลก
65210เนินกุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110บางกระทุ่มบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110บ้านไร่บางกระทุ่มพิษณุโลก
65110ไผ่ล้อมบางกระทุ่มพิษณุโลก
65210วัดตายมบางกระทุ่มพิษณุโลก
65110สนามคลีบางกระทุ่มพิษณุโลก
65240คุยม่วงบางระกำพิษณุโลก
65240ชุมแสงสงครามบางระกำพิษณุโลก
65140ท่านางงามบางระกำพิษณุโลก
65140นิคมพัฒนาบางระกำพิษณุโลก
65140บ่อทองบางระกำพิษณุโลก
65140บางระกำบางระกำพิษณุโลก
65140บึงกอกบางระกำพิษณุโลก
65140ปลักแรดบางระกำพิษณุโลก
65140พันเสาบางระกำพิษณุโลก
65140วังอิทกบางระกำพิษณุโลก
65140หนองกุลาบางระกำพิษณุโลก
65180ดงประคำพรหมพิรามพิษณุโลก
65180ตลุกเทียมพรหมพิรามพิษณุโลก
65150ทับยายเชียงพรหมพิรามพิษณุโลก
65150ท่าช้างพรหมพิรามพิษณุโลก
65150พรหมพิรามพรหมพิรามพิษณุโลก
65180มะต้องพรหมพิรามพิษณุโลก
65150มะตูมพรหมพิรามพิษณุโลก
65180วงฆ้องพรหมพิรามพิษณุโลก
65150วังวนพรหมพิรามพิษณุโลก
65180ศรีภิรมย์พรหมพิรามพิษณุโลก
65150หนองแขมพรหมพิรามพิษณุโลก
65150หอกลองพรหมพิรามพิษณุโลก
65230งิ้วงามเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000จอมทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ดอนทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ท่าทองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ท่าโพธิ์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ในเมืองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บ้านกร่างเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บ้านคลองเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บ้านป่าเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000บึงพระเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ปากโทกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000ไผ่ขอดอนเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000พลายชุมพลเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000มะขามสูงเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65230วังน้ำคู้เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000วัดจันทร์เมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65230วัดพริกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000สมอแขเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000หัวรอเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65000อรัญญิกเมืองพิษณุโลกพิษณุโลก
65220แก่งโสภาวังทองพิษณุโลก
65130ชัยนามวังทองพิษณุโลก
65130ดินทองวังทองพิษณุโลก
65130ท่าหมื่นรามวังทองพิษณุโลก
65220บ้านกลางวังทองพิษณุโลก
65130พันชาลีวังทองพิษณุโลก
65130แม่ระกาวังทองพิษณุโลก
65130วังทองวังทองพิษณุโลก
65130วังนกแอ่นวังทองพิษณุโลก
65130วังพิกุลวังทองพิษณุโลก
65130หนองพระวังทองพิษณุโลก
65160คันโช้งวัดโบสถ์พิษณุโลก
65160ท้อแท้วัดโบสถ์พิษณุโลก
65160ท่างามวัดโบสถ์พิษณุโลก
65160บ้านยางวัดโบสถ์พิษณุโลก
65160วัดโบสถ์วัดโบสถ์พิษณุโลก
65160หินลาดวัดโบสถ์พิษณุโลก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพิษณุโลก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 93 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 14 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลชาติตระการ อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
2. ตำบลท่าสะแก อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
3. ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
4. ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
5. ตำบลป่าแดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
6. ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชาติตระการ รหัสไปรษณีย์ 65170
7. ตำบลนครชุม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
8. ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
9. ตำบลนาบัว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
10. ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
11. ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
12. ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
13. ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
14. ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
15. ตำบลยางโกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
16. ตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
17. ตำบลห้วยเฮี้ย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครไทย รหัสไปรษณีย์ 65120
18. ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
19. ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
20. ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
21. ตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
22. ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
23. ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
24. ตำบลวังยาง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินมะปราง รหัสไปรษณีย์ 65190
25. ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
26. ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
27. ตำบลนครป่าหมาก อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
28. ตำบลเนินกุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65210
29. ตำบลบางกระทุ่ม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
30. ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
31. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
32. ตำบลวัดตายม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เนินกุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65210
33. ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางกระทุ่ม รหัสไปรษณีย์ 65110
34. ตำบลคุยม่วง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม รหัสไปรษณีย์ 65240
35. ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม รหัสไปรษณีย์ 65240
36. ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
37. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
38. ตำบลบ่อทอง อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
39. ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
40. ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
41. ตำบลปลักแรด อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
42. ตำบลพันเสา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
43. ตำบลวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
44. ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระกำ รหัสไปรษณีย์ 65140
45. ตำบลดงประคำ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
46. ตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
47. ตำบลทับยายเชียง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
48. ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
49. ตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
50. ตำบลมะต้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
51. ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
52. ตำบลวงฆ้อง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
53. ตำบลวังวน อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
54. ตำบลศรีภิรมย์ อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองตม รหัสไปรษณีย์ 65180
55. ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
56. ตำบลหอกลอง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมพิราม รหัสไปรษณีย์ 65150
57. ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก รหัสไปรษณีย์ 65230
58. ตำบลจอมทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
59. ตำบลดอนทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
60. ตำบลท่าทอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
61. ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
62. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
63. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
64. ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
65. ตำบลบ้านป่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
66. ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
67. ตำบลปากโทก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
68. ตำบลไผ่ขอดอน อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
69. ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
70. ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
71. ตำบลวังน้ำคู้ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก รหัสไปรษณีย์ 65230
72. ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
73. ตำบลวัดพริก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดพริก รหัสไปรษณีย์ 65230
74. ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
75. ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
76. ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก รหัสไปรษณีย์ 65000
77. ตำบลแก่งโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา รหัสไปรษณีย์ 65220
78. ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
79. ตำบลดินทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
80. ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
81. ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แก่งโสภา รหัสไปรษณีย์ 65220
82. ตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
83. ตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
84. ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
85. ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
86. ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
87. ตำบลหนองพระ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังทอง รหัสไปรษณีย์ 65130
88. ตำบลคันโช้ง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
89. ตำบลท้อแท้ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
90. ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
91. ตำบลบ้านยาง อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
92. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160
93. ตำบลหินลาด อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดโบสถ์ รหัสไปรษณีย์ 65160