รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
13130จำปาท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเจ้าสนุกท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ท่าเรือท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
18270ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยาหมู่ 1-5,หมู่ 7-10
13130ท่าหลวงท่าเรือพระนครศรีอยุธยาหมู่ 6
13130บ้านร่อมท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ปากท่าท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130โพธิ์เอนท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130วังแดงท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130ศาลาลอยท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13130หนองขนากท่าเรือพระนครศรีอยุธยา
13260คลองสะแกนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260ท่าช้างนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260นครหลวงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บ่อโพงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บางพระครูนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บางระกำนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260บ้านชุ้งนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260ปากจั่นนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260พระนอนนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260แม่ลานครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260สามไถนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13260หนองปลิงนครหลวงพระนครศรีอยุธยา
13270แก้วฟ้าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270เต่าเล่าบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270เทพมงคลบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270บางซ้ายบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270ปลายกลัดบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13270วังพัฒนาบางซ้ายพระนครศรีอยุธยา
13190กกแก้วบูรพาบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190กระแชงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190แคตกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190แคออกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190โคกช้างบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ช้างน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ช่างเหล็กบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290ช้างใหญ่บางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290เชียงรากน้อยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางไทรบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางพลีบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บางยี่โทบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านกลึงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านเกาะบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านแป้งบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190บ้านม้าบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ไผ่พระบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290โพแตงบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ไม้ตราบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13290ราชครามบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190สนามชัยบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190หน้าไม้บางไทรพระนครศรีอยุธยา
13190ห่อหมกบางไทรพระนครศรีอยุธยา
13250กบเจาบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250ทางช้างบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250ไทรน้อยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250น้ำเต้าบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางชะนีบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางบาลบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหลวงบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหลวงโดดบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บางหักบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บ้านกุ่มบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250บ้านคลังบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250พระขาวบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250มหาพราหมณ์บางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250วัดตะกูบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250วัดยมบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13250สะพานไทยบางบาลพระนครศรีอยุธยา
13220ขยายบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ขวัญเมืองบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ตานิมบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ตาลเอนบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ทับน้ำบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220ทางกลางบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางเดื่อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางนางร้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางปะหันบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บางเพลิงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านขล้อบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านม้าบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220บ้านลี่บางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220พุทเลาบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220โพธิ์สามต้นบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220เสาธงบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13220หันสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยา
13160เกาะเกิดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ขนอนหลวงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160คลองจิกบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160คุ้งลานบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13180เชียงรากน้อยบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ตลาดเกรียบบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160ตลิ่งชันบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บางกระสั้นบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บางประแดงบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านกรดบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านแป้งบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านพลับบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านโพบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13170บ้านสร้างบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160บ้านหว้าบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160วัดยมบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13160สามเรือนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา
13240คลองน้อยบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240บ้านแพรกบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240บ้านใหม่บ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240สองห้องบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13240สำพะเนียงบ้านแพรกพระนครศรีอยุธยา
13120กุฎีผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120โคกช้างผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280จักราชผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280ดอนลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ตาลานผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ท่าดินแดงผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280นาคูผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120บ้านแคผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120บ้านใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ผักไห่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ลาดชิดผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120ลาดน้ำเค็มผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280ลำตะเคียนผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13280หนองน้ำใหญ่ผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120หน้าโคกผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13120อมฤตผักไห่พระนครศรีอยุธยา
13000กะมังพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000เกาะเรียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองตะเคียนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสระบัวพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000คลองสวนพลูพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ท่าวาสุกรีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านเกาะพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านป้อมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านรุนพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000บ้านใหม่พระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ประตูชัยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ปากกรานพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ภูเขาทองพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000ลุมพลีพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000วัดตูมพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000สวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000สำเภาล่มพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หอรัตนไชยพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หันตราพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13000หัวรอพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา
13140กระจิวภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140โคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ดอนหญ้านางภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ไผ่ล้อมภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140พระแก้วภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ภาชีภาชีพระนครศรีอยุธยา
13140ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยาทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250)
18250ระโสมภาชีพระนครศรีอยุธยาหมู่ 5
13140หนองน้ำใสภาชีพระนครศรีอยุธยา
13150กะทุ่มมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150เจ้าปลุกมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150ท่าตอมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150น้ำเต้ามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บางนามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านขวางมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านนามหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150บ้านใหม่มหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150พิตเพียนมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150มหาราชมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150โรงช้างมหาราชพระนครศรีอยุธยา
13150หัวไผ่มหาราชพระนครศรีอยุธยา
13230คลองพระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230คู้สลอดลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230พระยาบันลือลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230ลาดบัวหลวงลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230สามเมืองลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230สิงหนาทลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13230หลักชัยลาดบัวหลวงพระนครศรีอยุธยา
13170ข้าวงามวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170ชะแมบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170บ่อตาโล่วังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยาทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180)
13180พยอมวังน้อยพระนครศรีอยุธยาหมู่ 5
13170ลำตาเสาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170ลำไทรวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170วังจุฬาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170วังน้อยวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170สนับทึบวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13170หันตะเภาวังน้อยพระนครศรีอยุธยา
13110เจ้าเจ็ดเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110เจ้าเสด็จเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ชายนาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ดอนทองเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บางนมโคเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านกระทุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านแถวเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านแพนเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านโพธิ์เสนาพระนครศรีอยุธยา
13110บ้านหลวงเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110มารวิชัยเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110รางจรเข้เสนาพระนครศรีอยุธยา
13110ลาดงาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110สามกอเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110สามตุ่มเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110เสนาเสนาพระนครศรีอยุธยา
13110หัวเวียงเสนาพระนครศรีอยุธยา
13210ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยาทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000)
13000ข้าวเม่าอุทัยพระนครศรีอยุธยาหมู่ 2
13210คานหามอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210บ้านช้างอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210บ้านหีบอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210โพสาวหาญอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210สามบัณฑิตอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210เสนาอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองน้ำส้มอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210หนองไม้ซุงอุทัยพระนครศรีอยุธยา
13210อุทัยอุทัยพระนครศรีอยุธยา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 198 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 21 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจำปา อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
2. ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
3. ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
4. หมู่ 1-5,หมู่ 7-10 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าลาน รหัสไปรษณีย์ 18270
5. หมู่ 6 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
6. ตำบลบ้านร่อม อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
7. ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
8. ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
9. ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
10. ตำบลศาลาลอย อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
11. ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเรือ รหัสไปรษณีย์ 13130
12. ตำบลคลองสะแก อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
13. ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
14. ตำบลนครหลวง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
15. ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
16. ตำบลบางพระครู อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
17. ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
18. ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
19. ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
20. ตำบลพระนอน อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
21. ตำบลแม่ลา อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
22. ตำบลสามไถ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
23. ตำบลหนองปลิง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นครหลวง รหัสไปรษณีย์ 13260
24. ตำบลแก้วฟ้า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
25. ตำบลเต่าเล่า อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
26. ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
27. ตำบลบางซ้าย อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
28. ตำบลปลายกลัด อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
29. ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางซ้าย รหัสไปรษณีย์ 13270
30. ตำบลกกแก้วบูรพา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
31. ตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
32. ตำบลแคตก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
33. ตำบลแคออก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
34. ตำบลโคกช้าง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
35. ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
36. ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
37. ตำบลช้างใหญ่ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
38. ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
39. ตำบลบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
40. ตำบลบางพลี อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
41. ตำบลบางยี่โท อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
42. ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
43. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
44. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
45. ตำบลบ้านม้า อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
46. ตำบลไผ่พระ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
47. ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
48. ตำบลไม้ตรา อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
49. ตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร รหัสไปรษณีย์ 13290
50. ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
51. ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
52. ตำบลห่อหมก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางไทร รหัสไปรษณีย์ 13190
53. ตำบลกบเจา อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
54. ตำบลทางช้าง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
55. ตำบลไทรน้อย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
56. ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
57. ตำบลบางชะนี อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
58. ตำบลบางบาล อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
59. ตำบลบางหลวง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
60. ตำบลบางหลวงโดด อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
61. ตำบลบางหัก อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
62. ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
63. ตำบลบ้านคลัง อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
64. ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
65. ตำบลมหาพราหมณ์ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
66. ตำบลวัดตะกู อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
67. ตำบลวัดยม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
68. ตำบลสะพานไทย อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางบาล รหัสไปรษณีย์ 13250
69. ตำบลขยาย อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
70. ตำบลขวัญเมือง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
71. ตำบลตานิม อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
72. ตำบลตาลเอน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
73. ตำบลทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
74. ตำบลทางกลาง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
75. ตำบลบางเดื่อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
76. ตำบลบางนางร้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
77. ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
78. ตำบลบางเพลิง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
79. ตำบลบ้านขล้อ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
80. ตำบลบ้านม้า อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
81. ตำบลบ้านลี่ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
82. ตำบลพุทเลา อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
83. ตำบลโพธิ์สามต้น อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
84. ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
85. ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะหัน รหัสไปรษณีย์ 13220
86. ตำบลเกาะเกิด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
87. ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
88. ตำบลคลองจิก อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
89. ตำบลคุ้งลาน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
90. ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
91. ตำบลตลาดเกรียบ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
92. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
93. ตำบลบางกระสั้น อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
94. ตำบลบางประแดง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
95. ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
96. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
97. ตำบลบ้านพลับ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
98. ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
99. ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
100. ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
101. ตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
102. ตำบลวัดยม อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
103. ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปะอิน รหัสไปรษณีย์ 13160
104. ตำบลคลองน้อย อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
105. ตำบลบ้านแพรก อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
106. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
107. ตำบลสองห้อง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
108. ตำบลสำพะเนียง อำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพรก รหัสไปรษณีย์ 13240
109. ตำบลกุฎี อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
110. ตำบลโคกช้าง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
111. ตำบลจักราช อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
112. ตำบลดอนลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
113. ตำบลตาลาน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
114. ตำบลท่าดินแดง อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
115. ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
116. ตำบลบ้านแค อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
117. ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
118. ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
119. ตำบลลาดชิด อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
120. ตำบลลาดน้ำเค็ม อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
121. ตำบลลำตะเคียน อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
122. ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดชะโด รหัสไปรษณีย์ 13280
123. ตำบลหน้าโคก อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
124. ตำบลอมฤต อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ผักไห่ รหัสไปรษณีย์ 13120
125. ตำบลกะมัง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
126. ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
127. ตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
128. ตำบลคลองสระบัว อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
129. ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
130. ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
131. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
132. ตำบลบ้านป้อม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
133. ตำบลบ้านรุน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
134. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
135. ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
136. ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
137. ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
138. ตำบลภูเขาทอง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
139. ตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
140. ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
141. ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
142. ตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
143. ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
144. ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
145. ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
146. ตำบลกระจิว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
147. ตำบลโคกม่วง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
148. ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
149. ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
150. ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
151. ตำบลภาชี อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
152. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 18250) ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
153. หมู่ 5 ตำบลระโสม อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คชสิทธิ์ รหัสไปรษณีย์ 18250
154. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภาชี รหัสไปรษณีย์ 13140
155. ตำบลกะทุ่ม อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
156. ตำบลเจ้าปลุก อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
157. ตำบลท่าตอ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
158. ตำบลน้ำเต้า อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
159. ตำบลบางนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
160. ตำบลบ้านขวาง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
161. ตำบลบ้านนา อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
162. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
163. ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
164. ตำบลมหาราช อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
165. ตำบลโรงช้าง อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
166. ตำบลหัวไผ่ อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มหาราช รหัสไปรษณีย์ 13150
167. ตำบลคลองพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
168. ตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
169. ตำบลพระยาบันลือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
170. ตำบลลาดบัวหลวง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
171. ตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
172. ตำบลสิงหนาท อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
173. ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลาดบัวหลวง รหัสไปรษณีย์ 13230
174. ตำบลข้าวงาม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
175. ตำบลชะแมบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
176. ตำบลบ่อตาโล่ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
177. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 5 ใช้รหัส 13180) ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
178. หมู่ 5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์ รหัสไปรษณีย์ 13180
179. ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
180. ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
181. ตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
182. ตำบลวังน้อย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
183. ตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
184. ตำบลหันตะเภา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้อย รหัสไปรษณีย์ 13170
185. ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
186. ตำบลเจ้าเสด็จ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
187. ตำบลชายนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
188. ตำบลดอนทอง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
189. ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
190. ตำบลบ้านกระทุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
191. ตำบลบ้านแถว อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
192. ตำบลบ้านแพน อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
193. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
194. ตำบลบ้านหลวง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
195. ตำบลมารวิชัย อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
196. ตำบลรางจรเข้ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
197. ตำบลลาดงา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
198. ตำบลสามกอ อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
199. ตำบลสามตุ่ม อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
200. ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
201. ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสนา รหัสไปรษณีย์ 13110
202. ทั้งตำบล(ยกเว้น หมู่ 2 ใช้รหัส 13000) ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
203. หมู่ 2 ตำบลข้าวเม่า อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย์ 13000
204. ตำบลคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
205. ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
206. ตำบลบ้านหีบ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
207. ตำบลโพสาวหาญ อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
208. ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
209. ตำบลเสนา อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
210. ตำบลหนองน้ำส้ม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
211. ตำบลหนองไม้ซุง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210
212. ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทัย รหัสไปรษณีย์ 13210