รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
83150กมลากะทู้ภูเก็ต
83120กะทู้กะทู้ภูเก็ต
83150ป่าตองกะทู้ภูเก็ต
83110เชิงทะเลถลางภูเก็ต
83110เทพกระษัตรีถลางภูเก็ต
83110ป่าคลอกถลางภูเก็ต
83110ไม้ขาวถลางภูเก็ต
83110ศรีสุนทรถลางภูเก็ต
83110สาคูถลางภูเก็ต
83100กะรนเมืองภูเก็ตภูเก็ต
83000เกาะแก้วเมืองภูเก็ตภูเก็ต
83130ฉลองเมืองภูเก็ตภูเก็ต
83000ตลาดเหนือเมืองภูเก็ตภูเก็ต
83000ตลาดใหญ่เมืองภูเก็ตภูเก็ต
83000รัษฎาเมืองภูเก็ตภูเก็ต
83130ราไวย์เมืองภูเก็ตภูเก็ต
83000วิชิตเมืองภูเก็ตภูเก็ต
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดภูเก็ต แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 17 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 6 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 83150
2. ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะทู้ รหัสไปรษณีย์ 83120
3. ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ป่าตอง รหัสไปรษณีย์ 83150
4. ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
5. ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
6. ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
7. ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
8. ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
9. ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ถลาง รหัสไปรษณีย์ 83110
10. ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะรน รหัสไปรษณีย์ 83100
11. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
12. ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ รหัสไปรษณีย์ 83130
13. ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
14. ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
15. ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000
16. ตำบลราไวย์ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราไวย์ รหัสไปรษณีย์ 83130
17. ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต รหัสไปรษณีย์ 83000