รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


วันและเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์������������������������������������������������������������
วันเวลาเปิดบริการ-เวลาปิดบริการ
จันทร์ -
อังคาร -
พุธ -
พฤหัสบดี -
ศุกร์ -
เสาร์ -
อาทิตย์ -
วันหยุดนักขัตฤกษ์ -
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบการนำจ่ายของที่ทำการไปรษณีย์������������������������������������������������������������
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
ที่ทำการไปรษณีย์������������������������������������������������������������ไม่มีการนำจ่ายไปรษณีย์และพัสดุ ทำหน้าที่รับฝากไปรษณีย์และบริการอื่น ๆ เท่านั้น
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด