รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
77150กุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
77150กุยเหนือกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
77150เขาแดงกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
77150ดอนยายหนูกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
77150สามกระทายกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
77150หาดขามกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์
77130เขาล้านทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
77130ทับสะแกทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
77130นาหูกวางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
77130แสงอรุณทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
77130ห้วยยางทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
77130อ่างทองทับสะแกประจวบคีรีขันธ์
77140กำเนิดนพคุณบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
77190ชัยเกษมบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
77230ทองมงคลบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
77190ธงชัยบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
77140พงศ์ประศาสน์บางสะพานประจวบคีรีขันธ์
77140แม่รำพึงบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
77230ร่อนทองบางสะพานประจวบคีรีขันธ์
77170ช้างแรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
77170ไชยราชบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
77170ทรายทองบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
77170บางสะพานบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
77170ปากแพรกบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์
77120เขาจ้าวปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
77120เขาน้อยปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์หมู่ 1-2, 4-6
77160เขาน้อยปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์หมู่ 3, ค่ายธนะรัชต์ กองพลทหารราบที่ 15และ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์
77120ปราณบุรีปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
77220ปากน้ำปราณปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
77120วังก์พงปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
77120หนองตาแต้มปราณบุรีประจวบคีรีขันธ์
77000เกาะหลักเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
77000คลองวาฬเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
77210บ่อนอกเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
77000ประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
77000ห้วยทรายเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์
77210อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หมู่ 1, 4-16
77000อ่าวน้อยเมืองประจวบคีรีขันธ์ประจวบคีรีขันธ์หมู่ 2-3
77180ไร่เก่าสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
77180ไร่ใหม่สามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
77180ศาลาลัยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
77180ศิลาลอยสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
77120สามร้อยยอดสามร้อยยอดประจวบคีรีขันธ์
77110ทับใต้หัวหินประจวบคีรีขันธ์
77110บึงนครหัวหินประจวบคีรีขันธ์
77110หนองแกหัวหินประจวบคีรีขันธ์
77110หนองพลับหัวหินประจวบคีรีขันธ์
77110ห้วยสัตว์ใหญ่หัวหินประจวบคีรีขันธ์
77110หัวหินหัวหินประจวบคีรีขันธ์
77110หินเหล็กไฟหัวหินประจวบคีรีขันธ์
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 48 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
2. ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
3. ตำบลเขาแดง อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
4. ตำบลดอนยายหนู อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
5. ตำบลสามกระทาย อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
6. ตำบลหาดขาม อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุยบุรี รหัสไปรษณีย์ 77150
7. ตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
8. ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
9. ตำบลนาหูกวาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
10. ตำบลแสงอรุณ อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
11. ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
12. ตำบลอ่างทอง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทับสะแก รหัสไปรษณีย์ 77130
13. ตำบลกำเนิดนพคุณ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน รหัสไปรษณีย์ 77140
14. ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด รหัสไปรษณีย์ 77190
15. ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง รหัสไปรษณีย์ 77230
16. ตำบลธงชัย อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านกรูด รหัสไปรษณีย์ 77190
17. ตำบลพงศ์ประศาสน์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน รหัสไปรษณีย์ 77140
18. ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพาน รหัสไปรษณีย์ 77140
19. ตำบลร่อนทอง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร่อนทอง รหัสไปรษณีย์ 77230
20. ตำบลช้างแรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
21. ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
22. ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
23. ตำบลบางสะพาน อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
24. ตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางสะพานน้อย รหัสไปรษณีย์ 77170
25. ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
26. หมู่ 1-2, 4-6 ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
27. หมู่ 3, ค่ายธนะรัชต์ กองพลทหารราบที่ 15และ โรงพยาบาลค่ายธนะรัชต์ ตำบลเขาน้อย อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธนะรัชต์ รหัสไปรษณีย์ 77160
28. ตำบลปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
29. ตำบลปากน้ำปราณ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำปราณ รหัสไปรษณีย์ 77220
30. ตำบลวังก์พง อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
31. ตำบลหนองตาแต้ม อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
32. ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
33. ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
34. ตำบลบ่อนอก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย รหัสไปรษณีย์ 77210
35. ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
36. ตำบลห้วยทราย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
37. หมู่ 1, 4-16 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ่าวน้อย รหัสไปรษณีย์ 77210
38. หมู่ 2-3 ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 77000
39. ตำบลไร่เก่า อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
40. ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
41. ตำบลศาลาลัย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
42. ตำบลศิลาลอย อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามร้อยยอด รหัสไปรษณีย์ 77180
43. ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปราณบุรี รหัสไปรษณีย์ 77120
44. ตำบลทับใต้ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
45. ตำบลบึงนคร อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
46. ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
47. ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
48. ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
49. ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110
50. ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวหิน รหัสไปรษณีย์ 77110