รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดระนอง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
85110จ.ป.ร.กระบุรีระนอง
85110น้ำจืดน้อยกระบุรีระนอง
85110น้ำจืดกระบุรีระนอง
85110บางใหญ่กระบุรีระนอง
85110ปากจั่นกระบุรีระนอง
85110มะมุกระบุรีระนอง
85110ลำเลียงกระบุรีระนอง
85120กะเปอร์กะเปอร์ระนอง
85120เชี่ยวเหลียงกะเปอร์ระนอง
85120บางหินกะเปอร์ระนอง
85120บ้านนากะเปอร์ระนอง
85120ม่วงกลวงกะเปอร์ระนอง
85000เกาะพยามเมืองระนองระนอง
85000เขานิเวศน์เมืองระนองระนอง
85130ทรายแดงเมืองระนองระนอง
85000บางนอนเมืองระนองระนอง
85000บางริ้นเมืองระนองระนอง
85000ปากน้ำเมืองระนองระนอง
85000ราชกรูดเมืองระนองระนอง
85000หงาวเมืองระนองระนอง
85000หาดส้มแป้นเมืองระนองระนอง
85130ในวงใต้ละอุ่นระนอง
85130ในวงเหนือละอุ่นระนอง
85130บางแก้วละอุ่นระนอง
85130บางพระใต้ละอุ่นระนอง
85130บางพระเหนือละอุ่นระนอง
85130ละอุ่นใต้ละอุ่นระนอง
85130ละอุ่นเหนือละอุ่นระนอง
85120กำพวนสุขสำราญระนอง
85120นาคาสุขสำราญระนอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดระนอง แบ่งการปกครองออกเป็น 5 อำเภอ 30 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 4 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
2. ตำบลน้ำจืดน้อย อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
3. ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
4. ตำบลบางใหญ่ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
5. ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
6. ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
7. ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระบุรี รหัสไปรษณีย์ 85110
8. ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
9. ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
10. ตำบลบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
11. ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
12. ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
13. ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
14. ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
15. ตำบลทรายแดง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
16. ตำบลบางนอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
17. ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
18. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
19. ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
20. ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
21. ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000
22. ตำบลในวงใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
23. ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
24. ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
25. ตำบลบางพระใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
26. ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
27. ตำบลละอุ่นใต้ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
28. ตำบลละอุ่นเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละอุ่น รหัสไปรษณีย์ 85130
29. ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120
30. ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเปอร์ รหัสไปรษณีย์ 85120