รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดราชบุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
70150แก้มอ้นจอมบึงราชบุรี
70150จอมบึงจอมบึงราชบุรี
70150ด่านทับตะโกจอมบึงราชบุรี
70150เบิกไพรจอมบึงราชบุรี
70150ปากช่องจอมบึงราชบุรี
70150รางบัวจอมบึงราชบุรี
70130ขุนพิทักษ์ดำเนินสะดวกราชบุรี
70130ดอนกรวยดำเนินสะดวกราชบุรี
70130ดอนคลังดำเนินสะดวกราชบุรี
70130ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรี
70130ดำเนินสะดวกดำเนินสะดวกราชบุรี
70130ตาหลวงดำเนินสะดวกราชบุรี
70130ท่านัดดำเนินสะดวกราชบุรี
70210บัวงามดำเนินสะดวกราชบุรี
70130บ้านไร่ดำเนินสะดวกราชบุรี
70210ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะดวกราชบุรี
70130แพงพวยดำเนินสะดวกราชบุรี
70130ศรีสุราษฎร์ดำเนินสะดวกราชบุรี
70130สี่หมื่นดำเนินสะดวกราชบุรี
70160ดอนคาบางแพราชบุรี
70160ดอนใหญ่บางแพราชบุรี
70160บางแพบางแพราชบุรี
70160โพหักบางแพราชบุรี
70160วังเย็นบางแพราชบุรี
70160วัดแก้วบางแพราชบุรี
70160หัวโพบางแพราชบุรี
70180บ้านคาบ้านคาราชบุรี
70180บ้านบึงบ้านคาราชบุรี
70180หนองพันจันทร์บ้านคาราชบุรี
70190กรับใหญ่บ้านโป่งราชบุรี
70110เขาขลุงบ้านโป่งราชบุรี
70110คุ้งพยอมบ้านโป่งราชบุรี
70110ดอนกระเบื้องบ้านโป่งราชบุรี
70110ท่าผาบ้านโป่งราชบุรี
70110นครชุมน์บ้านโป่งราชบุรี
70110บ้านโป่งบ้านโป่งราชบุรี
70110บ้านม่วงบ้านโป่งราชบุรี
70110เบิกไพรบ้านโป่งราชบุรี
70110ปากแรตบ้านโป่งราชบุรี
70110ลาดบัวขาวบ้านโป่งราชบุรี
70110สวนกล้วยบ้านโป่งราชบุรี
70110หนองกบบ้านโป่งราชบุรี
70110หนองปลาหมอบ้านโป่งราชบุรี
70110หนองอ้อบ้านโป่งราชบุรี
70140ดอนทรายปากท่อราชบุรี
70140ทุ่งหลวงปากท่อราชบุรี
70140บ่อกระดานปากท่อราชบุรี
70140ปากท่อปากท่อราชบุรี
70140ป่าไก่ปากท่อราชบุรี
70140ยางหักปากท่อราชบุรี
70140วังมะนาวปากท่อราชบุรี
70140วัดยางงามปากท่อราชบุรี
70140วันดาวปากท่อราชบุรี
70140หนองกระทุ่มปากท่อราชบุรี
70140ห้วยยางโทนปากท่อราชบุรี
70140อ่างหินปากท่อราชบุรี
70120เขาชะงุ้มโพธารามราชบุรี
70120คลองข่อยโพธารามราชบุรี
70120คลองตาคตโพธารามราชบุรี
70120เจ็ดเสมียนโพธารามราชบุรี
70120ชำแระโพธารามราชบุรี
70120ดอนกระเบื้องโพธารามราชบุรี
70120ดอนทรายโพธารามราชบุรี
70120เตาปูนโพธารามราชบุรี
70120ท่าชุมพลโพธารามราชบุรี
70120ธรรมเสนโพธารามราชบุรี
70120นางแก้วโพธารามราชบุรี
70120บางโตนดโพธารามราชบุรี
70120บ้านฆ้องโพธารามราชบุรี
70120บ้านเลือกโพธารามราชบุรี
70120บ้านสิงห์โพธารามราชบุรี
70120โพธารามโพธารามราชบุรี
70120สร้อยฟ้าโพธารามราชบุรี
70120หนองกวางโพธารามราชบุรี
70120หนองโพโพธารามราชบุรี
70000เกาะพลับพลาเมืองราชบุรีราชบุรี
70000เขาแร้งเมืองราชบุรีราชบุรี
70000คุ้งกระถินเมืองราชบุรีราชบุรี
70000คุ้งน้ำวนเมืองราชบุรีราชบุรี
70000คูบัวเมืองราชบุรีราชบุรี
70000โคกหม้อเมืองราชบุรีราชบุรี
70000เจดีย์หักเมืองราชบุรีราชบุรี
70000ดอนตะโกเมืองราชบุรีราชบุรี
70000ดอนแร่เมืองราชบุรีราชบุรี
70000ท่าราบเมืองราชบุรีราชบุรี
70000น้ำพุเมืองราชบุรีราชบุรี
70000บางป่าเมืองราชบุรีราชบุรี
70000บ้านไร่เมืองราชบุรีราชบุรี
70000พงสวายเมืองราชบุรีราชบุรี
70000พิกุลทองเมืองราชบุรีราชบุรี
70000สามเรือนเมืองราชบุรีราชบุรี
70000หนองกลางนาเมืองราชบุรีราชบุรี
70000หน้าเมืองเมืองราชบุรีราชบุรี
70000หลุมดินเมืองราชบุรีราชบุรี
70000ห้วยไผ่เมืองราชบุรีราชบุรี
70000หินกองเมืองราชบุรีราชบุรี
70000อ่างทองเมืองราชบุรีราชบุรี
70170เกาะศาลพระวัดเพลงราชบุรี
70170จอมประทัดวัดเพลงราชบุรี
70170วัดเพลงวัดเพลงราชบุรี
70180ตะนาวศรีสวนผึ้งราชบุรี
70180ท่าเคยสวนผึ้งราชบุรี
70180ป่าหวายสวนผึ้งราชบุรี
70180สวนผึ้งสวนผึ้งราชบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดราชบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 100 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 11 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลแก้มอ้น อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
2. ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
3. ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
4. ตำบลเบิกไพร อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
5. ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
6. ตำบลรางบัว อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จอมบึง รหัสไปรษณีย์ 70150
7. ตำบลขุนพิทักษ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
8. ตำบลดอนกรวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
9. ตำบลดอนคลัง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
10. ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
11. ตำบลดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
12. ตำบลตาหลวง อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
13. ตำบลท่านัด อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
14. ตำบลบัวงาม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
15. ตำบลบ้านไร่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
16. ตำบลประสาทสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
17. ตำบลแพงพวย อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
18. ตำบลศรีสุราษฎร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
19. ตำบลสี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดำเนินสะดวก รหัสไปรษณีย์ 70130
20. ตำบลดอนคา อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
21. ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
22. ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
23. ตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
24. ตำบลวังเย็น อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
25. ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
26. ตำบลหัวโพ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางแพ รหัสไปรษณีย์ 70160
27. ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
28. ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
29. ตำบลหนองพันจันทร์ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
30. ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยกระบอก รหัสไปรษณีย์ 70190
31. ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
32. ตำบลคุ้งพยอม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
33. ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
34. ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
35. ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
36. ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
37. ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
38. ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
39. ตำบลปากแรต อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
40. ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
41. ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
42. ตำบลหนองกบ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
43. ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
44. ตำบลหนองอ้อ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านโป่ง รหัสไปรษณีย์ 70110
45. ตำบลดอนทราย อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
46. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
47. ตำบลบ่อกระดาน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
48. ตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
49. ตำบลป่าไก่ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
50. ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
51. ตำบลวังมะนาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
52. ตำบลวัดยางงาม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
53. ตำบลวันดาว อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
54. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
55. ตำบลห้วยยางโทน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
56. ตำบลอ่างหิน อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากท่อ รหัสไปรษณีย์ 70140
57. ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
58. ตำบลคลองข่อย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
59. ตำบลคลองตาคต อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
60. ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
61. ตำบลชำแระ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
62. ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
63. ตำบลดอนทราย อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
64. ตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
65. ตำบลท่าชุมพล อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
66. ตำบลธรรมเสน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
67. ตำบลนางแก้ว อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
68. ตำบลบางโตนด อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
69. ตำบลบ้านฆ้อง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
70. ตำบลบ้านเลือก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
71. ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
72. ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
73. ตำบลสร้อยฟ้า อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
74. ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
75. ตำบลหนองโพ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธาราม รหัสไปรษณีย์ 70120
76. ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
77. ตำบลเขาแร้ง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
78. ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
79. ตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
80. ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
81. ตำบลโคกหม้อ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
82. ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
83. ตำบลดอนตะโก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
84. ตำบลดอนแร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
85. ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
86. ตำบลน้ำพุ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
87. ตำบลบางป่า อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
88. ตำบลบ้านไร่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
89. ตำบลพงสวาย อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
90. ตำบลพิกุลทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
91. ตำบลสามเรือน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
92. ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
93. ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
94. ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
95. ตำบลห้วยไผ่ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
96. ตำบลหินกอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
97. ตำบลอ่างทอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 70000
98. ตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง รหัสไปรษณีย์ 70170
99. ตำบลจอมประทัด อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง รหัสไปรษณีย์ 70170
100. ตำบลวัดเพลง อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัดเพลง รหัสไปรษณีย์ 70170
101. ตำบลตะนาวศรี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
102. ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
103. ตำบลป่าหวาย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180
104. ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนผึ้ง รหัสไปรษณีย์ 70180