รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดระยอง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
21110กระแสบนแกลงระยอง
21190กร่ำแกลงระยอง
22160กองดินแกลงระยอง
21170คลองปูนแกลงระยอง
21110ชากโดนแกลงระยอง
21190ชากพงแกลงระยอง
21110ทางเกวียนแกลงระยอง
21110ทุ่งควายกินแกลงระยอง
21110เนินฆ้อแกลงระยอง
21110บ้านนาแกลงระยอง
21170ปากน้ำประแสร์แกลงระยอง
21170พังราดแกลงระยอง
21110วังหว้าแกลงระยอง
21110สองสลึงแกลงระยอง
21110ห้วยยางแกลงระยอง
21110เขาน้อยเขาชะเมาระยอง
21110ชำฆ้อเขาชะเมาระยอง
21110น้ำเป็นเขาชะเมาระยอง
21110ห้วยทับมอญเขาชะเมาระยอง
21180นิคมพัฒนานิคมพัฒนาระยอง
21180พนานิคมนิคมพัฒนาระยอง
21180มะขามคู่นิคมพัฒนาระยอง
21180มาบข่านิคมพัฒนาระยอง
21120ชากบกบ้านค่ายระยอง
21120ตาขันบ้านค่ายระยอง
21120บางบุตรบ้านค่ายระยอง
21120บ้านค่ายบ้านค่ายระยอง
21120หนองตะพานบ้านค่ายระยอง
21120หนองบัวบ้านค่ายระยอง
21120หนองละลอกบ้านค่ายระยอง
21130บ้านฉางบ้านฉางระยอง
21130พลาบ้านฉางระยอง
21130สำนักท้อนบ้านฉางระยอง
21140ตาสิทธิ์ปลวกแดงระยอง
21140ปลวกแดงปลวกแดงระยอง
21140มาบยางพรปลวกแดงระยอง
21140แม่น้ำคู้ปลวกแดงระยอง
21140ละหารปลวกแดงระยอง
21140หนองไร่ปลวกแดงระยอง
21100กะเฉดเมืองระยองระยอง
21160แกลงเมืองระยองระยอง
21000เชิงเนินเมืองระยองระยอง
21000ตะพงเมืองระยองระยอง
21000ทับมาเมืองระยองระยอง
21000ท่าประดู่เมืองระยองระยอง
21000นาตาขวัญเมืองระยองระยอง
21000น้ำคอกเมืองระยองระยอง
21000เนินพระเมืองระยองระยองหมู่ 1-3
21150เนินพระเมืองระยองระยองหมู่ 4-7
21000บ้านแลงเมืองระยองระยอง
21000ปากน้ำเมืองระยองระยอง
21160เพเมืองระยองระยอง
21150มาบตาพุดเมืองระยองระยอง
21100สำนักทองเมืองระยองระยอง
21150ห้วยโป่งเมืองระยองระยอง
21210ชุมแสงวังจันทร์ระยอง
21210ป่ายุบในวังจันทร์ระยอง
21210พลงตาเอี่ยมวังจันทร์ระยอง
21210วังจันทร์วังจันทร์ระยอง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 13 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
2. ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
3. ตำบลกองดิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นายายอาม รหัสไปรษณีย์ 22160
4. ตำบลคลองปูน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
5. ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
6. ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กร่ำ รหัสไปรษณีย์ 21190
7. ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
8. ตำบลทุ่งควายกิน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
9. ตำบลเนินฆ้อ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
10. ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
11. ตำบลปากน้ำประแสร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
12. ตำบลพังราด อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากน้ำประแสร์ รหัสไปรษณีย์ 21170
13. ตำบลวังหว้า อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
14. ตำบลสองสลึง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
15. ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
16. ตำบลเขาน้อย อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
17. ตำบลชำฆ้อ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
18. ตำบลน้ำเป็น อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
19. ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แกลง รหัสไปรษณีย์ 21110
20. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
21. ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
22. ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
23. ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมพัฒนา รหัสไปรษณีย์ 21180
24. ตำบลชากบก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
25. ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
26. ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
27. ตำบลบ้านค่าย อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
28. ตำบลหนองตะพาน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
29. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
30. ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านค่าย รหัสไปรษณีย์ 21120
31. ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง รหัสไปรษณีย์ 21130
32. ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง รหัสไปรษณีย์ 21130
33. ตำบลสำนักท้อน อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านฉาง รหัสไปรษณีย์ 21130
34. ตำบลตาสิทธิ์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
35. ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
36. ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
37. ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
38. ตำบลละหาร อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
39. ตำบลหนองไร่ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปลวกแดง รหัสไปรษณีย์ 21140
40. ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด รหัสไปรษณีย์ 21100
41. ตำบลแกลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ รหัสไปรษณีย์ 21160
42. ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
43. ตำบลตะพง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
44. ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
45. ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
46. ตำบลนาตาขวัญ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
47. ตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
48. หมู่ 1-3 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
49. หมู่ 4-7 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด รหัสไปรษณีย์ 21150
50. ตำบลบ้านแลง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
51. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21000
52. ตำบลเพ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เพ รหัสไปรษณีย์ 21160
53. ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด รหัสไปรษณีย์ 21150
54. ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กะเฉด รหัสไปรษณีย์ 21100
55. ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์มาบตาพุด รหัสไปรษณีย์ 21150
56. ตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
57. ตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
58. ตำบลพลงตาเอี่ยม อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210
59. ตำบลวังจันทร์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังจันทร์ รหัสไปรษณีย์ 21210