รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดร้อยเอ็ด
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
45150กำแพงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150กู่กาสิงห์เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150เกษตรวิสัยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150ดงครั่งน้อยเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150ดงครั่งใหญ่เกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150ทุ่งทองเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150น้ำอ้อมเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150โนนสว่างเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150บ้านฝางเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150เมืองบัวเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150สิงห์โคกเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150หนองแวงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45150เหล่าหลวงเกษตรวิสัยร้อยเอ็ด
45180โคกล่ามจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ดงกลางจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ดงแดงจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ดู่น้อยจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180น้ำใสจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ป่าสังข์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180เมืองหงส์จตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ลิ้นฟ้าจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180ศรีโคตรจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180หนองผือจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180หัวช้างจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45180อีง่องจตุรพักตรพิมานร้อยเอ็ด
45000จังหารจังหารร้อยเอ็ด
45000ดงสิงห์จังหารร้อยเอ็ด
45000ดินดำจังหารร้อยเอ็ด
45000ปาฝาจังหารร้อยเอ็ด
45000ผักแว่นจังหารร้อยเอ็ด
45000ม่วงลาดจังหารร้อยเอ็ด
45000ยางใหญ่จังหารร้อยเอ็ด
45000แสนชาติจังหารร้อยเอ็ด
45000เชียงขวัญเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45000บ้านเขืองเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45000พระเจ้าเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45000พระธาตุเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45170พลับพลาเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45170หมูม้นเชียงขวัญร้อยเอ็ด
45170ทุ่งเขาหลวงทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170เทอดไทยทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170บึงงามทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170มะบ้าทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170เหล่าทุ่งเขาหลวงร้อยเอ็ด
45170เขวาทุ่งธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ธงธานีธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ธวัชบุรีธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170นิเวศน์ธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170บึงนครธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ไพศาลธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170มะอึธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170เมืองน้อยธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170ราชธานีธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170หนองไผ่ธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170หนองพอกธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45170อุ่มเม้าธวัชบุรีร้อยเอ็ด
45190ขี้เหล็กปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45190ดอกล้ำปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45190โนนสง่าปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45190โนนสวรรค์ปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45190บัวแดงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45190โพนสูงปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45190สระบัวปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45190หนองแคนปทุมรัตต์ร้อยเอ็ด
45140กุดน้ำใสพนมไพรร้อยเอ็ด
45140ค้อใหญ่พนมไพรร้อยเอ็ด
45140คำไฮพนมไพรร้อยเอ็ด
45140โคกสว่างพนมไพรร้อยเอ็ด
45140ชานุวรรณพนมไพรร้อยเอ็ด
45140นานวลพนมไพรร้อยเอ็ด
45140พนมไพรพนมไพรร้อยเอ็ด
45140โพธิ์ชัยพนมไพรร้อยเอ็ด
45140โพธิ์ใหญ่พนมไพรร้อยเอ็ด
45140วารีสวัสดิ์พนมไพรร้อยเอ็ด
45140สระแก้วพนมไพรร้อยเอ็ด
45140แสนสุขพนมไพรร้อยเอ็ด
45140หนองทัพไทยพนมไพรร้อยเอ็ด
45230ขามเปี้ยโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230คำพอุงโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230เชียงใหม่โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230ดอนโองโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230บัวคำโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230โพธิ์ศรีโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230สะอาดโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230หนองตาไก้โพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45230อัคคะคำโพธิ์ชัยร้อยเอ็ด
45240ท่าหาดยาวโพนทรายร้อยเอ็ด
45240โพนทรายโพนทรายร้อยเอ็ด
45240ยางคำโพนทรายร้อยเอ็ด
45240ศรีสว่างโพนทรายร้อยเอ็ด
45240สามขาโพนทรายร้อยเอ็ด
45110คำนาดีโพนทองร้อยเอ็ด
45110โคกกกม่วงโพนทองร้อยเอ็ด
45110โคกสูงโพนทองร้อยเอ็ด
45110นาอุดมโพนทองร้อยเอ็ด
45110โนนชัยศรีโพนทองร้อยเอ็ด
45110พรมสวรรค์โพนทองร้อยเอ็ด
45110โพธิ์ทองโพนทองร้อยเอ็ด
45110โพธิ์ศรีสว่างโพนทองร้อยเอ็ด
45110วังสามัคคีโพนทองร้อยเอ็ด
45110แวงโพนทองร้อยเอ็ด
45110สระนกแก้วโพนทองร้อยเอ็ด
45110สว่างโพนทองร้อยเอ็ด
45110หนองใหญ่โพนทองร้อยเอ็ด
45110อุ่มเม่าโพนทองร้อยเอ็ด
45250ชมสะอาดเมยวดีร้อยเอ็ด
45250ชุมพรเมยวดีร้อยเอ็ด
45250บุ่งเลิศเมยวดีร้อยเอ็ด
45250เมยวดีเมยวดีร้อยเอ็ด
45000ขอนแก่นเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000แคนใหญ่เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000ดงลานเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000นาโพธิ์เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000โนนตาลเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000โนนรังเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000ในเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000ปอภาร(ปอพาน)เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000เมืองทองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000รอบเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000สะอาดสมบูรณ์เมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000สีแก้วเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000หนองแก้วเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000หนองแวงเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45000เหนือเมืองเมืองร้อยเอ็ดร้อยเอ็ด
45220กกกุงเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220คูเมืองเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220เมืองสรวงเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220หนองผือเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45220หนองหินเมืองสรวงร้อยเอ็ด
45000บ้านบากศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000โพธิ์ทองศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45280โพธิ์สัยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000เมืองเปลือยศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000ศรีสมเด็จศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45280สวนจิกศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000หนองแวงควงศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45000หนองใหญ่ศรีสมเด็จร้อยเอ็ด
45130จำปาขันสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ช้างเผือกสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ดอกไม้สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ทุ่งกุลาสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ทุ่งศรีเมืองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ทุ่งหลวงสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130นาใหญ่สุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130น้ำคำสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130บ่อพันขันสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130เมืองทุ่งสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130สระคูสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130ห้วยหินลาดสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130หัวช้างสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130หัวโทนสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45130หินกองสุวรรณภูมิร้อยเอ็ด
45120กลางเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120เกาะแก้วเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ขวัญเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ขวาวเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ท่าม่วงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นางามเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นาแซงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นาเมืองเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120นาเลิงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120บึงเกลือเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120พรสวรรค์เสลภูมิร้อยเอ็ด
45120โพธิ์ทองเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ภูเงินเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120เมืองไพรเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120วังหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120ศรีวิลัยเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120หนองหลวงเสลภูมิร้อยเอ็ด
45120เหล่าน้อยเสลภูมิร้อยเอ็ด
45210กกโพธิ์หนองพอกร้อยเอ็ด
45210โคกสว่างหนองพอกร้อยเอ็ด
45210ท่าสีดาหนองพอกร้อยเอ็ด
45210บึงงามหนองพอกร้อยเอ็ด
45210ผาน้ำย้อยหนองพอกร้อยเอ็ด
45210ภูเขาทองหนองพอกร้อยเอ็ด
45210รอบเมืองหนองพอกร้อยเอ็ด
45210หนองขุ่นใหญ่หนองพอกร้อยเอ็ด
45210หนองพอกหนองพอกร้อยเอ็ด
45140ดูกอึ่งหนองฮีร้อยเอ็ด
45140เด่นราษฎร์หนองฮีร้อยเอ็ด
45140สาวแหหนองฮีร้อยเอ็ด
45140หนองฮีหนองฮีร้อยเอ็ด
45160ขี้เหล็กอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160บ้านแจ้งอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160บ้านดู่อาจสามารถร้อยเอ็ด
45160โพนเมืองอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หนองขามอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หนองบัวอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หนองหมื่นถ่านอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160หน่อมอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160โหราอาจสามารถร้อยเอ็ด
45160อาจสามารถอาจสามารถร้อยเอ็ด
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดร้อยเอ็ด แบ่งการปกครองออกเป็น 20 อำเภอ 182 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกำแพง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
2. ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
3. ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
4. ตำบลดงครั่งน้อย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
5. ตำบลดงครั่งใหญ่ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
6. ตำบลทุ่งทอง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
7. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
8. ตำบลโนนสว่าง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
9. ตำบลบ้านฝาง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
10. ตำบลเมืองบัว อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
11. ตำบลสิงห์โคก อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
12. ตำบลหนองแวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
13. ตำบลเหล่าหลวง อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกษตรวิสัย รหัสไปรษณีย์ 45150
14. ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
15. ตำบลดงกลาง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
16. ตำบลดงแดง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
17. ตำบลดู่น้อย อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
18. ตำบลน้ำใส อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
19. ตำบลป่าสังข์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
20. ตำบลเมืองหงส์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
21. ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
22. ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
23. ตำบลหนองผือ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
24. ตำบลหัวช้าง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
25. ตำบลอีง่อง อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จตุรพักตร์พิมาน รหัสไปรษณีย์ 45180
26. ตำบลจังหาร อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
27. ตำบลดงสิงห์ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
28. ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
29. ตำบลปาฝา อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
30. ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
31. ตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
32. ตำบลยางใหญ่ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
33. ตำบลแสนชาติ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
34. ตำบลเชียงขวัญ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
35. ตำบลบ้านเขือง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
36. ตำบลพระเจ้า อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
37. ตำบลพระธาตุ อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
38. ตำบลพลับพลา อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
39. ตำบลหมูม้น อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
40. ตำบลทุ่งเขาหลวง อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
41. ตำบลเทอดไทย อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
42. ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
43. ตำบลมะบ้า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
44. ตำบลเหล่า อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
45. ตำบลเขวาทุ่ง อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
46. ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
47. ตำบลธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
48. ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
49. ตำบลบึงนคร อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
50. ตำบลไพศาล อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
51. ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
52. ตำบลเมืองน้อย อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
53. ตำบลราชธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
54. ตำบลหนองไผ่ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
55. ตำบลหนองพอก อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
56. ตำบลอุ่มเม้า อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ธวัชบุรี รหัสไปรษณีย์ 45170
57. ตำบลขี้เหล็ก อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
58. ตำบลดอกล้ำ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
59. ตำบลโนนสง่า อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
60. ตำบลโนนสวรรค์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
61. ตำบลบัวแดง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
62. ตำบลโพนสูง อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
63. ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
64. ตำบลหนองแคน อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมรัตต์ รหัสไปรษณีย์ 45190
65. ตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
66. ตำบลค้อใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
67. ตำบลคำไฮ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
68. ตำบลโคกสว่าง อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
69. ตำบลชานุวรรณ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
70. ตำบลนานวล อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
71. ตำบลพนมไพร อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
72. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
73. ตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
74. ตำบลวารีสวัสดิ์ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
75. ตำบลสระแก้ว อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
76. ตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
77. ตำบลหนองทัพไทย อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
78. ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
79. ตำบลคำพอุง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
80. ตำบลเชียงใหม่ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
81. ตำบลดอนโอง อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
82. ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
83. ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
84. ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
85. ตำบลหนองตาไก้ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
86. ตำบลอัคคะคำ อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพธิ์ชัย รหัสไปรษณีย์ 45230
87. ตำบลท่าหาดยาว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
88. ตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
89. ตำบลยางคำ อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
90. ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
91. ตำบลสามขา อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทราย รหัสไปรษณีย์ 45240
92. ตำบลคำนาดี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
93. ตำบลโคกกกม่วง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
94. ตำบลโคกสูง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
95. ตำบลนาอุดม อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
96. ตำบลโนนชัยศรี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
97. ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
98. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
99. ตำบลโพธิ์ศรีสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
100. ตำบลวังสามัคคี อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
101. ตำบลแวง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
102. ตำบลสระนกแก้ว อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
103. ตำบลสว่าง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
104. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
105. ตำบลอุ่มเม่า อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โพนทอง รหัสไปรษณีย์ 45110
106. ตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
107. ตำบลชุมพร อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
108. ตำบลบุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
109. ตำบลเมยวดี อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมยวดี รหัสไปรษณีย์ 45250
110. ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
111. ตำบลแคนใหญ่ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
112. ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
113. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
114. ตำบลโนนตาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
115. ตำบลโนนรัง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
116. ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
117. ตำบลปอภาร(ปอพาน) อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
118. ตำบลเมืองทอง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
119. ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
120. ตำบลสะอาดสมบูรณ์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
121. ตำบลสีแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
122. ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
123. ตำบลหนองแวง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
124. ตำบลเหนือเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
125. ตำบลกกกุง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
126. ตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
127. ตำบลเมืองสรวง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
128. ตำบลหนองผือ อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
129. ตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เมืองสรวง รหัสไปรษณีย์ 45220
130. ตำบลบ้านบาก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
131. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
132. ตำบลโพธิ์สัย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โสกเชือก รหัสไปรษณีย์ 45280
133. ตำบลเมืองเปลือย อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
134. ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
135. ตำบลสวนจิก อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โสกเชือก รหัสไปรษณีย์ 45280
136. ตำบลหนองแวงควง อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
137. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ร้อยเอ็ด รหัสไปรษณีย์ 45000
138. ตำบลจำปาขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
139. ตำบลช้างเผือก อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
140. ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
141. ตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
142. ตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
143. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
144. ตำบลนาใหญ่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
145. ตำบลน้ำคำ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
146. ตำบลบ่อพันขัน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
147. ตำบลเมืองทุ่ง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
148. ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
149. ตำบลห้วยหินลาด อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
150. ตำบลหัวช้าง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
151. ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
152. ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุวรรณภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45130
153. ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
154. ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
155. ตำบลขวัญเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
156. ตำบลขวาว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
157. ตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
158. ตำบลนางาม อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
159. ตำบลนาแซง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
160. ตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
161. ตำบลนาเลิง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
162. ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
163. ตำบลพรสวรรค์ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
164. ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
165. ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
166. ตำบลเมืองไพร อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
167. ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
168. ตำบลศรีวิลัย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
169. ตำบลหนองหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
170. ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เสลภูมิ รหัสไปรษณีย์ 45120
171. ตำบลกกโพธิ์ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
172. ตำบลโคกสว่าง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
173. ตำบลท่าสีดา อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
174. ตำบลบึงงาม อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
175. ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
176. ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
177. ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
178. ตำบลหนองขุ่นใหญ่ อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
179. ตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองพอก รหัสไปรษณีย์ 45210
180. ตำบลดูกอึ่ง อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
181. ตำบลเด่นราษฎร์ อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
182. ตำบลสาวแห อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
183. ตำบลหนองฮี อำเภอหนองฮี จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมไพร รหัสไปรษณีย์ 45140
184. ตำบลขี้เหล็ก อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
185. ตำบลบ้านแจ้ง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
186. ตำบลบ้านดู่ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
187. ตำบลโพนเมือง อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
188. ตำบลหนองขาม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
189. ตำบลหนองบัว อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
190. ตำบลหนองหมื่นถ่าน อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
191. ตำบลหน่อม อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
192. ตำบลโหรา อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160
193. ตำบลอาจสามารถ อำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อาจสามารถ รหัสไปรษณีย์ 45160