รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสระแก้ว
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
27000เขาฉกรรจ์เขาฉกรรจ์สระแก้ว
27000เขาสามสิบเขาฉกรรจ์สระแก้ว
27000พระเพลิงเขาฉกรรจ์สระแก้ว
27000หนองหว้าเขาฉกรรจ์สระแก้ว
27260คลองไก่เถื่อนคลองหาดสระแก้ว
27260คลองหาดคลองหาดสระแก้ว
27260ซับมะกรูดคลองหาดสระแก้ว
27260ไทยอุดมคลองหาดสระแก้ว
27260ไทรเดี่ยวคลองหาดสระแก้ว
27260ไทรทองคลองหาดสระแก้ว
27260เบญจขรคลองหาดสระแก้ว
27120โคกสูงโคกสูงสระแก้ว
27120โนนหมากมุ่นโคกสูงสระแก้ว
27120หนองม่วงโคกสูงสระแก้ว
27120หนองแวงโคกสูงสระแก้ว
27180โคคลานตาพระยาสระแก้ว
27180ตาพระยาตาพระยาสระแก้ว
27180ทัพไทยตาพระยาสระแก้ว
27180ทัพราชตาพระยาสระแก้ว
27180ทัพเสด็จตาพระยาสระแก้ว
27000โคกปี่ฆ้องเมืองสระแก้วสระแก้ว
27000ท่าเกษมเมืองสระแก้วสระแก้ว
27000ท่าแยกเมืองสระแก้วสระแก้ว
27000บ้านแก้งเมืองสระแก้วสระแก้ว
27000ศาลาลำดวนเมืองสระแก้วสระแก้ว
27000สระแก้วเมืองสระแก้วสระแก้ว
27000สระขวัญเมืองสระแก้วสระแก้ว
27000หนองบอนเมืองสระแก้วสระแก้ว
27210คลองหินปูนวังน้ำเย็นสระแก้ว
27210ตาหลังในวังน้ำเย็นสระแก้ว
27210ทุ่งมหาเจริญวังน้ำเย็นสระแก้ว
27210วังน้ำเย็นวังน้ำเย็นสระแก้ว
27250วังทองวังสมบูรณ์สระแก้ว
27250วังสมบูรณ์วังสมบูรณ์สระแก้ว
27250วังใหม่วังสมบูรณ์สระแก้วหมู่ 1, 5-13 และ หมู่ 10 บางส่วน
27210วังใหม่วังสมบูรณ์สระแก้วหมู่ 2-4 และหมู่ 10
27160ช่องกุ่มวัฒนานครสระแก้ว
27160แซร์ออวัฒนานครสระแก้ว
27160ท่าเกวียนวัฒนานครสระแก้ว
27160โนนหมากเค็งวัฒนานครสระแก้ว
27160ผักขะวัฒนานครสระแก้ว
27160วัฒนานครวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองตะเคียนบอนวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองน้ำใสวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองแวงวัฒนานครสระแก้ว
27160หนองหมากฝ้ายวัฒนานครสระแก้ว
27160ห้วยโจดวัฒนานครสระแก้ว
27120คลองทับจันทร์อรัญประเทศสระแก้ว
27120คลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว
27120ทับพริกอรัญประเทศสระแก้ว
27120ท่าข้ามอรัญประเทศสระแก้ว
27120บ้านด่านอรัญประเทศสระแก้ว
27120บ้านใหม่หนองไทรอรัญประเทศสระแก้ว
27120ป่าไร่อรัญประเทศสระแก้ว
27120ผ่านศึกอรัญประเทศสระแก้ว
27120ฟากห้วยอรัญประเทศสระแก้ว
27120เมืองไผ่อรัญประเทศสระแก้ว
27120หนองสังข์อรัญประเทศสระแก้ว
27120หันทรายอรัญประเทศสระแก้ว
27120อรัญประเทศอรัญประเทศสระแก้ว
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสระแก้ว แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 58 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
2. ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
3. ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
4. ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
5. ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
6. ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
7. ตำบลซับมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
8. ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
9. ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
10. ตำบลไทรทอง อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
11. ตำบลเบญจขร อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองหาด รหัสไปรษณีย์ 27260
12. ตำบลโคกสูง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
13. ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
14. ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
15. ตำบลหนองแวง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
16. ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
17. ตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
18. ตำบลทัพไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
19. ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
20. ตำบลทัพเสด็จ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาพระยา รหัสไปรษณีย์ 27180
21. ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
22. ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
23. ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
24. ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
25. ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
26. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
27. ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
28. ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27000
29. ตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
30. ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
31. ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
32. ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
33. ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 27250
34. ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 27250
35. หมู่ 1, 5-13 และ หมู่ 10 บางส่วน ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังสมบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 27250
36. หมู่ 2-4 และหมู่ 10 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังน้ำเย็น รหัสไปรษณีย์ 27210
37. ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
38. ตำบลแซร์ออ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
39. ตำบลท่าเกวียน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
40. ตำบลโนนหมากเค็ง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
41. ตำบลผักขะ อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
42. ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
43. ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
44. ตำบลหนองน้ำใส อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
45. ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
46. ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
47. ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วัฒนานคร รหัสไปรษณีย์ 27160
48. ตำบลคลองทับจันทร์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
49. ตำบลคลองน้ำใส อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
50. ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
51. ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
52. ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
53. ตำบลบ้านใหม่หนองไทร อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
54. ตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
55. ตำบลผ่านศึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
56. ตำบลฟากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
57. ตำบลเมืองไผ่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
58. ตำบลหนองสังข์ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
59. ตำบลหันทราย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120
60. ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อรัญประเทศ รหัสไปรษณีย์ 27120