รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสกลนคร
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
47180กุดบากกุดบากสกลนคร
47180กุดไหกุดบากสกลนคร
47180นาม่องกุดบากสกลนคร
47210กุสุมาลย์กุสุมาลย์สกลนคร
47230นาเพียงกุสุมาลย์สกลนคร
47210นาโพธิ์กุสุมาลย์สกลนคร
47210โพธิไพศาลกุสุมาลย์สกลนคร
47230อุ่มจานกุสุมาลย์สกลนคร
47250คำตากล้าคำตากล้าสกลนคร
47250นาแต้คำตากล้าสกลนคร
47250แพดคำตากล้าสกลนคร
47250หนองบัวสิมคำตากล้าสกลนคร
47280ด่านม่วงคำโคกศรีสุพรรณสกลนคร
47280ตองโขบโคกศรีสุพรรณสกลนคร
47280แมดนาท่มโคกศรีสุพรรณสกลนคร
47280เหล่าโพนค้อโคกศรีสุพรรณสกลนคร
47290โคกศิลาเจริญศิลป์สกลนคร
47290เจริญศิลป์เจริญศิลป์สกลนคร
47290ทุ่งแกเจริญศิลป์สกลนคร
47290บ้านเหล่าเจริญศิลป์สกลนคร
47290หนองแปนเจริญศิลป์สกลนคร
47260จันทร์เพ็ญเต่างอยสกลนคร
47260เต่างอยเต่างอยสกลนคร
47260นาตาลเต่างอยสกลนคร
47260บึงทวายเต่างอยสกลนคร
47270นิคมน้ำอูนนิคมน้ำอูนสกลนคร
47270สุวรรณคามนิคมน้ำอูนสกลนคร
47270หนองบัวนิคมน้ำอูนสกลนคร
47270หนองปลิงนิคมน้ำอูนสกลนคร
47140ดงหม้อทองใต้บ้านม่วงสกลนคร
47140ดงหม้อทองบ้านม่วงสกลนคร
47140ดงเหนือบ้านม่วงสกลนคร
47140โนนสะอาดบ้านม่วงสกลนคร
47140บ่อแก้วบ้านม่วงสกลนคร
47140ม่วงบ้านม่วงสกลนคร
47140มายบ้านม่วงสกลนคร
47140หนองกวั่งบ้านม่วงสกลนคร
47140ห้วยหลัวบ้านม่วงสกลนคร
47130ช้างมิ่งพรรณานิคมสกลนคร
47130เชิงชุมพรรณานิคมสกลนคร
47130นาในพรรณานิคมสกลนคร
47220นาหัวบ่อพรรณานิคมสกลนคร
47130บะฮีพรรณานิคมสกลนคร
47130พรรณาพรรณานิคมสกลนคร
47220พอกน้อยพรรณานิคมสกลนคร
47130ไร่พรรณานิคมสกลนคร
47130วังยางพรรณานิคมสกลนคร
47130สว่างพรรณานิคมสกลนคร
47160ต้นผึ้งพังโคนสกลนคร
47160พังโคนพังโคนสกลนคร
47160ม่วงไข่พังโคนสกลนคร
47160แร่พังโคนสกลนคร
47160ไฮหย่องพังโคนสกลนคร
47230เชียงสือโพนนาแก้วสกลนคร
47230นาแก้วโพนนาแก้วสกลนคร
47230นาตงวัฒนาโพนนาแก้วสกลนคร
47230บ้านแป้นโพนนาแก้วสกลนคร
47230บ้านโพนโพนนาแก้วสกลนคร
47180กกปลาซิวภูพานสกลนคร
47180โคกภูภูพานสกลนคร
47180สร้างค้อภูพานสกลนคร
47180หลุบเลาภูพานสกลนคร
47220ขมิ้นเมืองสกลนครสกลนคร
47000โคกก่องเมืองสกลนครสกลนคร
47000งิ้วด่อนเมืองสกลนครสกลนคร
47000เชียงเครือเมืองสกลนครสกลนคร
47000ดงชนเมืองสกลนครสกลนคร
47000ดงมะไฟเมืองสกลนครสกลนคร
47230ท่าแร่เมืองสกลนครสกลนคร
47000ธาตุเชิงชุมเมืองสกลนครสกลนคร
47000ธาตุนาเวงเมืองสกลนครสกลนคร
47000โนนหอมเมืองสกลนครสกลนคร
47000พังขว้างเมืองสกลนครสกลนคร
47000ม่วงลายเมืองสกลนครสกลนคร
47220หนองลาดเมืองสกลนครสกลนคร
47000ห้วยยางเมืองสกลนครสกลนคร
47000เหล่าปอแดงเมืองสกลนครสกลนคร
47000ฮางโฮงเมืองสกลนครสกลนคร
47120กุดเรือคำวานรนิวาสสกลนคร
47120ขัวก่ายวานรนิวาสสกลนคร
47120คอนสวรรค์วานรนิวาสสกลนคร
47120คูสะคามวานรนิวาสสกลนคร
47120เดื่อศรีคันไชยวานรนิวาสสกลนคร
47120ธาตุวานรนิวาสสกลนคร
47120นาคำวานรนิวาสสกลนคร
47120นาซอวานรนิวาสสกลนคร
47120วานรนิวาสวานรนิวาสสกลนคร
47120ศรีวิชัยวานรนิวาสสกลนคร
47120หนองแวงวานรนิวาสสกลนคร
47120หนองแวงใต้วานรนิวาสสกลนคร
47120หนองสนมวานรนิวาสสกลนคร
47120อินทร์แปลงวานรนิวาสสกลนคร
47150ค้อเขียววาริชภูมิสกลนคร
47150คำบ่อวาริชภูมิสกลนคร
47150ปลาโหลวาริชภูมิสกลนคร
47150วาริชภูมิวาริชภูมิสกลนคร
47150หนองลาดวาริชภูมิสกลนคร
47110ค้อใต้สว่างแดนดินสกลนคร
47110คำสะอาดสว่างแดนดินสกลนคร
47110โคกสีสว่างแดนดินสกลนคร
47240ตาลโกนสว่างแดนดินสกลนคร
47240ตาลเนิ้งสว่างแดนดินสกลนคร
47110ทรายมูลสว่างแดนดินสกลนคร
47240ธาตุทองสว่างแดนดินสกลนคร
47110บงใต้สว่างแดนดินสกลนคร
47110บงเหนือสว่างแดนดินสกลนคร
47110บ้านต้ายสว่างแดนดินสกลนคร
47110บ้านถ่อนสว่างแดนดินสกลนคร
47240พันนาสว่างแดนดินสกลนคร
47110โพนสูงสว่างแดนดินสกลนคร
47240แวงสว่างแดนดินสกลนคร
47110สว่างแดนดินสว่างแดนดินสกลนคร
47110หนองหลวงสว่างแดนดินสกลนคร
47190ท่าศิลาส่องดาวสกลนคร
47190ปทุมวาปีส่องดาวสกลนคร
47190วัฒนาส่องดาวสกลนคร
47190ส่องดาวส่องดาวสกลนคร
47170ท่าก้อนอากาศอำนวยสกลนคร
47170นาฮีอากาศอำนวยสกลนคร
47170บะหว้าอากาศอำนวยสกลนคร
47170โพนงามอากาศอำนวยสกลนคร
47170โพนแพงอากาศอำนวยสกลนคร
47170วาใหญ่อากาศอำนวยสกลนคร
47170สามัคคีพัฒนาอากาศอำนวยสกลนคร
47170อากาศอากาศอำนวยสกลนคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสกลนคร แบ่งการปกครองออกเป็น 18 อำเภอ 124 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 19 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกุดบาก อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
2. ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
3. ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
4. ตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ รหัสไปรษณีย์ 47210
5. ตำบลนาเพียง อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
6. ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ รหัสไปรษณีย์ 47210
7. ตำบลโพธิไพศาล อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุสุมาลย์ รหัสไปรษณีย์ 47210
8. ตำบลอุ่มจาน อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
9. ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
10. ตำบลนาแต้ อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
11. ตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
12. ตำบลหนองบัวสิม อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คำตากล้า รหัสไปรษณีย์ 47250
13. ตำบลด่านม่วงคำ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
14. ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
15. ตำบลแมดนาท่ม อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
16. ตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ รหัสไปรษณีย์ 47280
17. ตำบลโคกศิลา อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
18. ตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
19. ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
20. ตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
21. ตำบลหนองแปน อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เจริญศิลป์ รหัสไปรษณีย์ 47290
22. ตำบลจันทร์เพ็ญ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
23. ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
24. ตำบลนาตาล อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
25. ตำบลบึงทวาย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เต่างอย รหัสไปรษณีย์ 47260
26. ตำบลนิคมน้ำอูน อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
27. ตำบลสุวรรณคาม อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
28. ตำบลหนองบัว อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
29. ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นิคมน้ำอูน รหัสไปรษณีย์ 47270
30. ตำบลดงหม้อทองใต้ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
31. ตำบลดงหม้อทอง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
32. ตำบลดงเหนือ อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
33. ตำบลโนนสะอาด อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
34. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
35. ตำบลม่วง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
36. ตำบลมาย อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
37. ตำบลหนองกวั่ง อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
38. ตำบลห้วยหลัว อำเภอบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านม่วง รหัสไปรษณีย์ 47140
39. ตำบลช้างมิ่ง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
40. ตำบลเชิงชุม อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
41. ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
42. ตำบลนาหัวบ่อ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
43. ตำบลบะฮี อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
44. ตำบลพรรณา อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
45. ตำบลพอกน้อย อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
46. ตำบลไร่ อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
47. ตำบลวังยาง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
48. ตำบลสว่าง อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรรณานิคม รหัสไปรษณีย์ 47130
49. ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
50. ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
51. ตำบลม่วงไข่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
52. ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
53. ตำบลไฮหย่อง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พังโคน รหัสไปรษณีย์ 47160
54. ตำบลเชียงสือ อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
55. ตำบลนาแก้ว อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
56. ตำบลนาตงวัฒนา อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
57. ตำบลบ้านแป้น อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
58. ตำบลบ้านโพน อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
59. ตำบลกกปลาซิว อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
60. ตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
61. ตำบลสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
62. ตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กุดบาก รหัสไปรษณีย์ 47180
63. ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
64. ตำบลโคกก่อง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
65. ตำบลงิ้วด่อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
66. ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
67. ตำบลดงชน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
68. ตำบลดงมะไฟ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
69. ตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าแร่ รหัสไปรษณีย์ 47230
70. ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
71. ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
72. ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
73. ตำบลพังขว้าง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
74. ตำบลม่วงลาย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
75. ตำบลหนองลาด อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดงมะไฟ รหัสไปรษณีย์ 47220
76. ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
77. ตำบลเหล่าปอแดง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
78. ตำบลฮางโฮง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สกลนคร รหัสไปรษณีย์ 47000
79. ตำบลกุดเรือคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
80. ตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
81. ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
82. ตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
83. ตำบลเดื่อศรีคันไชย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
84. ตำบลธาตุ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
85. ตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
86. ตำบลนาซอ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
87. ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
88. ตำบลศรีวิชัย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
89. ตำบลหนองแวง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
90. ตำบลหนองแวงใต้ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
91. ตำบลหนองสนม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
92. ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วานรนิวาส รหัสไปรษณีย์ 47120
93. ตำบลค้อเขียว อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
94. ตำบลคำบ่อ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
95. ตำบลปลาโหล อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
96. ตำบลวาริชภูมิ อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
97. ตำบลหนองลาด อำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วาริชภูมิ รหัสไปรษณีย์ 47150
98. ตำบลค้อใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
99. ตำบลคำสะอาด อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
100. ตำบลโคกสี อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
101. ตำบลตาลโกน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
102. ตำบลตาลเนิ้ง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
103. ตำบลทรายมูล อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
104. ตำบลธาตุทอง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
105. ตำบลบงใต้ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
106. ตำบลบงเหนือ อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
107. ตำบลบ้านต้าย อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
108. ตำบลบ้านถ่อน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
109. ตำบลพันนา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
110. ตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
111. ตำบลแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเขือง รหัสไปรษณีย์ 47240
112. ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
113. ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สว่างแดนดิน รหัสไปรษณีย์ 47110
114. ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
115. ตำบลปทุมวาปี อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
116. ตำบลวัฒนา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
117. ตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ส่องดาว รหัสไปรษณีย์ 47190
118. ตำบลท่าก้อน อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
119. ตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
120. ตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
121. ตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
122. ตำบลโพนแพง อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
123. ตำบลวาใหญ่ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
124. ตำบลสามัคคีพัฒนา อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170
125. ตำบลอากาศ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อากาศอำนวย รหัสไปรษณีย์ 47170