รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสาคร
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
74110คลองมะเดื่อกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110แครายกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110ดอนไก่ดีกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110ตลาดกระทุ่มแบนกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110ท่าไม้กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110ท่าเสากระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110บางยางกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110สวนหลวงกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74110หนองนกไข่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74130อ้อมน้อยกระทุ่มแบนสมุทรสาคร
74120เกษตรพัฒนาบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120คลองตันบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120เจ็ดริ้วบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120บ้านแพ้วบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครหมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป)
70210โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาครหมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36/1-7
74120สวนส้มบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120หนองบัวบ้านแพ้วสมุทรสาคร
70210หนองสองห้องบ้านแพ้วสมุทรสาครหมู่ 1(บ้านเลขที่ 1-26)
74120หนองสองห้องบ้านแพ้วสมุทรสาครหมู่ 1(บ้านเลขที่ 27 ขึ้นไป) และ หมู่ 2-10
74120หลักสองบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120หลักสามบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74120อำแพงบ้านแพ้วสมุทรสาคร
74000กาหลงเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000โกรกกรากเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000คอกกระบือเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000โคกขามเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000ชัยมงคลเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000ท่าจีนเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000ท่าฉลอมเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000ท่าทรายเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000นาโคกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000นาดีเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000บางกระเจ้าเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000บางโทรัดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000บางน้ำจืดเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000บางหญ้าแพรกเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000บ้านเกาะเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000บ้านบ่อเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000พันท้ายนรสิงห์เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
74000มหาชัยเมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสมุทรสาคร แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 40 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 5 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
2. ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
3. ตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
4. ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
5. ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
6. ตำบลท่าเสา อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
7. ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
8. ตำบลสวนหลวง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
9. ตำบลหนองนกไข่ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มแบน รหัสไปรษณีย์ 74110
10. ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อ้อมน้อย รหัสไปรษณีย์ 74130
11. ตำบลเกษตรพัฒนา อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
12. ตำบลคลองตัน อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
13. ตำบลเจ็ดริ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
14. ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
15. ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
16. หมู่ 1-3, 5-9 และ หมู่ 4 (บ้านเลขที่ 37 ขึ้นไป) ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
17. หมู่ 4 บ้านเลขที่ 1-36/1-7 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
18. ตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
19. ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
20. หมู่ 1(บ้านเลขที่ 1-26) ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หลักห้า รหัสไปรษณีย์ 70210
21. หมู่ 1(บ้านเลขที่ 27 ขึ้นไป) และ หมู่ 2-10 ตำบลหนองสองห้อง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
22. ตำบลหลักสอง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
23. ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
24. ตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านแพ้ว รหัสไปรษณีย์ 74120
25. ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
26. ตำบลโกรกกราก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
27. ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
28. ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
29. ตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
30. ตำบลท่าจีน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
31. ตำบลท่าฉลอม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
32. ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
33. ตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
34. ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
35. ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
36. ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
37. ตำบลบางน้ำจืด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
38. ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
39. ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
40. ตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
41. ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
42. ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000