รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสมุทรสงคราม
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
75120กระดังงาบางคนทีสมุทรสงคราม
75120จอมปลวกบางคนทีสมุทรสงคราม
75120ดอนมะโนราบางคนทีสมุทรสงคราม
75120บางกระบือบางคนทีสมุทรสงคราม
75120บางกุ้งบางคนทีสมุทรสงคราม
75120บางคนทีบางคนทีสมุทรสงคราม
75120บางนกแขวกบางคนทีสมุทรสงคราม
75120บางพรมบางคนทีสมุทรสงคราม
75120บางยี่รงค์บางคนทีสมุทรสงคราม
75120บางสะแกบางคนทีสมุทรสงคราม
75120บ้านปราโมทย์บางคนทีสมุทรสงคราม
75120ยายแพงบางคนทีสมุทรสงคราม
75120โรงหีบบางคนทีสมุทรสงคราม
75000คลองเขินเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000คลองโคนเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000ท้ายหาดเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000นางตะเคียนเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000บางแก้วเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000บางขันแตกเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000บางจะเกร็งเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000บ้านปรกเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000แม่กลองเมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000ลาดใหญ่เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75000แหลมใหญ่เมืองสมุทรสงครามสมุทรสงคราม
75110แควอ้อมอัมพวาสมุทรสงคราม
75110ท่าคาอัมพวาสมุทรสงคราม
75110บางแคอัมพวาสมุทรสงคราม
75110บางช้างอัมพวาสมุทรสงคราม
75110บางนางลี่อัมพวาสมุทรสงคราม
75110ปลายโพงพางอัมพวาสมุทรสงคราม
75110แพรกหนามแดงอัมพวาสมุทรสงคราม
75110ยี่สารอัมพวาสมุทรสงคราม
75110วัดประดู่อัมพวาสมุทรสงคราม
75110สวนหลวงอัมพวาสมุทรสงคราม
75110เหมืองใหม่อัมพวาสมุทรสงคราม
75110อัมพวาอัมพวาสมุทรสงคราม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสมุทรสงคราม แบ่งการปกครองออกเป็น 3 อำเภอ 36 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 3 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระดังงา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
2. ตำบลจอมปลวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
3. ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
4. ตำบลบางกระบือ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
5. ตำบลบางกุ้ง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
6. ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
7. ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
8. ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
9. ตำบลบางยี่รงค์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
10. ตำบลบางสะแก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
11. ตำบลบ้านปราโมทย์ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
12. ตำบลยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
13. ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางคนที รหัสไปรษณีย์ 75120
14. ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
15. ตำบลคลองโคน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
16. ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
17. ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
18. ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
19. ตำบลบางขันแตก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
20. ตำบลบางจะเกร็ง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
21. ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
22. ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
23. ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
24. ตำบลแหลมใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สมุทรสงคราม รหัสไปรษณีย์ 75000
25. ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
26. ตำบลท่าคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
27. ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
28. ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
29. ตำบลบางนางลี่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
30. ตำบลปลายโพงพาง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
31. ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
32. ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
33. ตำบลวัดประดู่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
34. ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
35. ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110
36. ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อัมพวา รหัสไปรษณีย์ 75110