รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดศรีสะเกษ
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
33110กระแชงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110กุดเสลากันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ขนุนกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110จานใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ชำกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ตระกาจกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ทุ่งใหญ่กันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110น้ำอ้อมกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110โนนสำราญกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110บึงมะลูกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ภูเงินกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ภูผาหมอกกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110เมืองกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110รุงกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110ละลายกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110เวียงเหนือกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110สวนกล้วยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110สังเม็กกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110เสาธงชัยกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองหญ้าลาดกันทรลักษ์ศรีสะเกษ
33130คำเนียมกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130จานกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ดูนกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ดู่กันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ทามกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130โนนสังกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130บัวน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ผักแพวกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130เมืองน้อยกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ยางกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130ละทายกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองแก้วกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองบัวกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองแวงกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130หนองหัวช้างกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33130อีปาดกันทรารมย์ศรีสะเกษ
33140กฤษณาขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140กันทรารมย์ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140โคกเพชรขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140จะกงขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ใจดีขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ดองกำเม็ดขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ตะเคียนขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ตาอุดขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140นิคมพัฒนาขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ปราสาทขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ปรือใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ลมศักดิ์ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ศรีตระกูลขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ศรีสะอาดขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140สะเดาใหญ่ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140สำโรงตาเจ็นขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140โสนขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140หนองฉลองขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ห้วยใต้ขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ห้วยสำราญขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140ห้วยเหนือขุขันธ์ศรีสะเกษ
33140หัวเสือขุขันธ์ศรีสะเกษ
33150กระหวันขุนหาญศรีสะเกษ
33150กันทรอมขุนหาญศรีสะเกษ
33150ขุนหาญขุนหาญศรีสะเกษ
33150โนนสูงขุนหาญศรีสะเกษ
33150บักดองขุนหาญศรีสะเกษ
33150พรานขุนหาญศรีสะเกษ
33150โพธิ์กระสังข์ขุนหาญศรีสะเกษ
33150โพธิ์วงศ์ขุนหาญศรีสะเกษ
33150ไพรขุนหาญศรีสะเกษ
33150ภูฝ้ายขุนหาญศรีสะเกษ
33150สิขุนหาญศรีสะเกษ
33150ห้วยจันทร์ขุนหาญศรีสะเกษ
33130เขินน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130คูบน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130ตองปิดน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130น้ำเกลี้ยงน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130รุ่งระวีน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33130ละเอาะน้ำเกลี้ยงศรีสะเกษ
33250โนนค้อโนนคูณศรีสะเกษ
33250บกโนนคูณศรีสะเกษ
33250โพธิ์โนนคูณศรีสะเกษ
33250หนองกุงโนนคูณศรีสะเกษ
33250เหล่ากวางโนนคูณศรีสะเกษ
33220บึงบูรพ์บึงบูรพ์ศรีสะเกษ
33220เป๊าะบึงบูรพ์ศรีสะเกษ
33110ท่าคล้อเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110เสียวเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองงูเหลือมเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองหว้าเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33110หนองฮางเบญจลักษ์ศรีสะเกษ
33170กู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170ดู่ปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170ตูมปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170พิมายปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170พิมายเหนือปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170โพธิ์ศรีปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170สมอปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170สวายปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170สำโรงปราสาทปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33170หนองเชียงทูนปรางค์กู่ศรีสะเกษ
33230ตำแยพยุห์ศรีสะเกษ
33230โนนเพ็กพยุห์ศรีสะเกษ
33230พยุห์พยุห์ศรีสะเกษ
33230พรหมสวัสดิ์พยุห์ศรีสะเกษ
33230หนองค้าพยุห์ศรีสะเกษ
33120โดดโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120ผือใหญ่โพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120เสียวโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120หนองม้าโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33120อีเซโพธิ์ศรีสุวรรณศรีสะเกษ
33180ดินแดงไพรบึงศรีสะเกษ
33180โนนปูนไพรบึงศรีสะเกษ
33180ปราสาทเยอไพรบึงศรีสะเกษ
33180ไพรบึงไพรบึงศรีสะเกษ
33180สำโรงพลันไพรบึงศรีสะเกษ
33180สุขสวัสดิ์ไพรบึงศรีสะเกษ
33140โคกตาลภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ดงรักภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ตะเคียนรามภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ไพรพัฒนาภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ละลมภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ห้วยตามอญภูสิงห์ศรีสะเกษ
33140ห้วยตึ๊กชูภูสิงห์ศรีสะเกษ
33120ตาโกนเมืองจันทร์ศรีสะเกษ
33120เมืองจันทร์เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
33120หนองใหญ่เมืองจันทร์ศรีสะเกษ
33000คูซอดเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000จานเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000ซำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000ตะดอบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000ทุ่มเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000น้ำคำเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพธิ์เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพนข่าเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพนเขวาเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000โพนค้อเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000เมืองใต้เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000เมืองเหนือเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หญ้าปล้องเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองแก้วเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองครกเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองไผ่เมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หนองไฮเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33000หมากเขียบเมืองศรีสะเกษศรีสะเกษ
33190กุดเมืองฮามยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190คอนกามยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190โนนคูณยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190บึงบอนยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190ยางชุมน้อยยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190ยางชุมใหญ่ยางชุมน้อยศรีสะเกษ
33190ลิ้นฟ้ายางชุมน้อยศรีสะเกษ
33160จิกสังข์ทองราษีไศลศรีสะเกษ
33160ด่านราษีไศลศรีสะเกษ
33160ดู่ราษีไศลศรีสะเกษ
33160บัวหุ่งราษีไศลศรีสะเกษ
33160ไผ่ราษีไศลศรีสะเกษ
33160เมืองคงราษีไศลศรีสะเกษ
33160เมืองแคนราษีไศลศรีสะเกษ
33160ส้มป่อยราษีไศลศรีสะเกษ
33160สร้างปี่ราษีไศลศรีสะเกษ
33160หนองแคราษีไศลศรีสะเกษ
33160หนองหมีราษีไศลศรีสะเกษ
33160หนองอึ่งราษีไศลศรีสะเกษ
33160หว้านคำราษีไศลศรีสะเกษ
33270ดวนใหญ่วังหินศรีสะเกษ
33270ทุ่งสว่างวังหินศรีสะเกษ
33270ธาตุวังหินศรีสะเกษ
33270บ่อแก้ววังหินศรีสะเกษ
33270บุสูงวังหินศรีสะเกษ
33270โพนยางวังหินศรีสะเกษ
33270วังหินวังหินศรีสะเกษ
33270ศรีสำราญวังหินศรีสะเกษ
33240ตูมศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240พิงพวยศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240ศรีแก้วศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240ศรีโนนงามศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240สระเยาว์ศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240สะพุงศรีรัตนะศรีสะเกษ
33240เสื่องข้าวศรีรัตนะศรีสะเกษ
33160กุงศิลาลาดศรีสะเกษ
33160คลีกลิ้งศิลาลาดศรีสะเกษ
33160โจดม่วงศิลาลาดศรีสะเกษ
33160หนองบัวดงศิลาลาดศรีสะเกษ
33210กล้วยกว้างห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210จานแสนไชยห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210ปราสาทห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210ผักไหมห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210เมืองหลวงห้วยทับทันศรีสะเกษ
33210ห้วยทับทันห้วยทับทันศรีสะเกษ
33120ก้านเหลืองอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120กำแพงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ขะยูงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120แขมอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120แข้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120โคกจานอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120โคกหล่ามอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ตาเกษอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120แต้อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ทุ่งไชยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120ปะอาวอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120โพธิ์ชัยอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120รังแร้งอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120สระกำแพงใหญ่อุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120สำโรงอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120หนองห้างอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120หนองไฮอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120หัวช้างอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
33120อี่หล่ำอุทุมพรพิสัยศรีสะเกษ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดศรีสะเกษ แบ่งการปกครองออกเป็น 22 อำเภอ 197 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระแชง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
2. ตำบลกุดเสลา อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
3. ตำบลขนุน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
4. ตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
5. ตำบลชำ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
6. ตำบลตระกาจ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
7. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
8. ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
9. ตำบลโนนสำราญ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
10. ตำบลบึงมะลู อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
11. ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
12. ตำบลภูผาหมอก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
13. ตำบลเมือง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
14. ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
15. ตำบลละลาย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
16. ตำบลเวียงเหนือ อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
17. ตำบลสวนกล้วย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
18. ตำบลสังเม็ก อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
19. ตำบลเสาธงชัย อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
20. ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
21. ตำบลคำเนียม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
22. ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
23. ตำบลดูน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
24. ตำบลดู่ อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
25. ตำบลทาม อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
26. ตำบลโนนสัง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
27. ตำบลบัวน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
28. ตำบลผักแพว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
29. ตำบลเมืองน้อย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
30. ตำบลยาง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
31. ตำบลละทาย อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
32. ตำบลหนองแก้ว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
33. ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
34. ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
35. ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
36. ตำบลอีปาด อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
37. ตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
38. ตำบลกันทรารมย์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
39. ตำบลโคกเพชร อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
40. ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
41. ตำบลใจดี อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
42. ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
43. ตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
44. ตำบลตาอุด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
45. ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
46. ตำบลปราสาท อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
47. ตำบลปรือใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
48. ตำบลลมศักดิ์ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
49. ตำบลศรีตระกูล อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
50. ตำบลศรีสะอาด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
51. ตำบลสะเดาใหญ่ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
52. ตำบลสำโรงตาเจ็น อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
53. ตำบลโสน อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
54. ตำบลหนองฉลอง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
55. ตำบลห้วยใต้ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
56. ตำบลห้วยสำราญ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
57. ตำบลห้วยเหนือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
58. ตำบลหัวเสือ อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
59. ตำบลกระหวัน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
60. ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
61. ตำบลขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
62. ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
63. ตำบลบักดอง อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
64. ตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
65. ตำบลโพธิ์กระสังข์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
66. ตำบลโพธิ์วงศ์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
67. ตำบลไพร อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
68. ตำบลภูฝ้าย อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
69. ตำบลสิ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
70. ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนหาญ รหัสไปรษณีย์ 33150
71. ตำบลเขิน อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
72. ตำบลคูบ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
73. ตำบลตองปิด อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
74. ตำบลน้ำเกลี้ยง อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
75. ตำบลรุ่งระวี อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
76. ตำบลละเอาะ อำเภอน้ำเกลี้ยง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรารมย์ รหัสไปรษณีย์ 33130
77. ตำบลโนนค้อ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
78. ตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
79. ตำบลโพธิ์ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
80. ตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
81. ตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์โนนคูณ รหัสไปรษณีย์ 33250
82. ตำบลบึงบูรพ์ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ รหัสไปรษณีย์ 33220
83. ตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บึงบูรพ์ รหัสไปรษณีย์ 33220
84. ตำบลท่าคล้อ อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
85. ตำบลเสียว อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
86. ตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
87. ตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
88. ตำบลหนองฮาง อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันทรลักษ์ รหัสไปรษณีย์ 33110
89. ตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
90. ตำบลดู่ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
91. ตำบลตูม อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
92. ตำบลพิมาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
93. ตำบลพิมายเหนือ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
94. ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
95. ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
96. ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
97. ตำบลสำโรงปราสาท อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
98. ตำบลหนองเชียงทูน อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปรางค์กู่ รหัสไปรษณีย์ 33170
99. ตำบลตำแย อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
100. ตำบลโนนเพ็ก อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
101. ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
102. ตำบลพรหมสวัสดิ์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
103. ตำบลหนองค้า อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พยุห์ รหัสไปรษณีย์ 33230
104. ตำบลโดด อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
105. ตำบลผือใหญ่ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
106. ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
107. ตำบลหนองม้า อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
108. ตำบลอีเซ อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
109. ตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
110. ตำบลโนนปูน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
111. ตำบลปราสาทเยอ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
112. ตำบลไพรบึง อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
113. ตำบลสำโรงพลัน อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
114. ตำบลสุขสวัสดิ์ อำเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไพรบึง รหัสไปรษณีย์ 33180
115. ตำบลโคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
116. ตำบลดงรัก อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
117. ตำบลตะเคียนราม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
118. ตำบลไพรพัฒนา อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
119. ตำบลละลม อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
120. ตำบลห้วยตามอญ อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
121. ตำบลห้วยตึ๊กชู อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 33140
122. ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
123. ตำบลเมืองจันทร์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
124. ตำบลหนองใหญ่ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
125. ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
126. ตำบลจาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
127. ตำบลซำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
128. ตำบลตะดอบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
129. ตำบลทุ่ม อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
130. ตำบลน้ำคำ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
131. ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
132. ตำบลโพนข่า อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
133. ตำบลโพนเขวา อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
134. ตำบลโพนค้อ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
135. ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
136. ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
137. ตำบลหญ้าปล้อง อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
138. ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
139. ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
140. ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
141. ตำบลหนองไฮ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
142. ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33000
143. ตำบลกุดเมืองฮาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
144. ตำบลคอนกาม อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
145. ตำบลโนนคูณ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
146. ตำบลบึงบอน อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
147. ตำบลยางชุมน้อย อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
148. ตำบลยางชุมใหญ่ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
149. ตำบลลิ้นฟ้า อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ยางชุมน้อย รหัสไปรษณีย์ 33190
150. ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
151. ตำบลด่าน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
152. ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
153. ตำบลบัวหุ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
154. ตำบลไผ่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
155. ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
156. ตำบลเมืองแคน อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
157. ตำบลส้มป่อย อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
158. ตำบลสร้างปี่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
159. ตำบลหนองแค อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
160. ตำบลหนองหมี อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
161. ตำบลหนองอึ่ง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
162. ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
163. ตำบลดวนใหญ่ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
164. ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
165. ตำบลธาตุ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
166. ตำบลบ่อแก้ว อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
167. ตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
168. ตำบลโพนยาง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
169. ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
170. ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังหิน รหัสไปรษณีย์ 33270
171. ตำบลตูม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
172. ตำบลพิงพวย อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
173. ตำบลศรีแก้ว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
174. ตำบลศรีโนนงาม อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
175. ตำบลสระเยาว์ อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
176. ตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
177. ตำบลเสื่องข้าว อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีรัตนะ รหัสไปรษณีย์ 33240
178. ตำบลกุง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
179. ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
180. ตำบลโจดม่วง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
181. ตำบลหนองบัวดง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ราษีไศล รหัสไปรษณีย์ 33160
182. ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
183. ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
184. ตำบลปราสาท อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
185. ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
186. ตำบลเมืองหลวง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
187. ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยทับทัน รหัสไปรษณีย์ 33210
188. ตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
189. ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
190. ตำบลขะยูง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
191. ตำบลแขม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
192. ตำบลแข้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
193. ตำบลโคกจาน อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
194. ตำบลโคกหล่าม อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
195. ตำบลตาเกษ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
196. ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
197. ตำบลทุ่งไชย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
198. ตำบลปะอาว อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
199. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
200. ตำบลรังแร้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
201. ตำบลสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
202. ตำบลสำโรง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
203. ตำบลหนองห้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
204. ตำบลหนองไฮ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
205. ตำบลหัวช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120
206. ตำบลอี่หล่ำ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุทุมพรพิสัย รหัสไปรษณีย์ 33120