รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสิงห์บุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
16150คอทรายค่ายบางระจันสิงห์บุรี
16150ท่าข้ามค่ายบางระจันสิงห์บุรี
16150บางระจันค่ายบางระจันสิงห์บุรี
16150โพทะเลค่ายบางระจันสิงห์บุรี
16150โพสังโฆค่ายบางระจันสิงห์บุรี
16150หนองกระทุ่มค่ายบางระจันสิงห์บุรี
16140ถอนสมอท่าช้างสิงห์บุรี
16140พิกุลทองท่าช้างสิงห์บุรี
16140โพประจักษ์ท่าช้างสิงห์บุรี
16140วิหารขาวท่าช้างสิงห์บุรี
16130เชิงกลัดบางระจันสิงห์บุรี
16130บ้านจ่าบางระจันสิงห์บุรี
16130พักทันบางระจันสิงห์บุรี
16130โพชนไก่บางระจันสิงห์บุรี
16130แม่ลาบางระจันสิงห์บุรี
16130ไม้ดัดบางระจันสิงห์บุรี
16130สระแจงบางระจันสิงห์บุรี
16130สิงห์บางระจันสิงห์บุรี
16120บางน้ำเชี่ยวพรหมบุรีสิงห์บุรี
16120บ้านแป้งพรหมบุรีสิงห์บุรี
16120บ้านหม้อพรหมบุรีสิงห์บุรี
16160พรหมบุรีพรหมบุรีสิงห์บุรี
16120พระงามพรหมบุรีสิงห์บุรี
16120โรงช้างพรหมบุรีสิงห์บุรี
16120หัวป่าพรหมบุรีสิงห์บุรี
16000จักรสีห์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16000ต้นโพธิ์เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16000บางกระบือเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16000บางพุทราเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16000บางมัญเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16000โพกรวมเมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16000ม่วงหมู่เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16000หัวไผ่เมืองสิงห์บุรีสิงห์บุรี
16110งิ้วรายอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110ชีน้ำร้ายอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110ทองเอนอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110ทับยาอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110ท่างามอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110น้ำตาลอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110ประศุกอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110โพธิ์ชัยอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110ห้วยชันอินทร์บุรีสิงห์บุรี
16110อินทร์บุรีอินทร์บุรีสิงห์บุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลคอทราย อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
2. ตำบลท่าข้าม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
3. ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
4. ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
5. ตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
6. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ค่ายบางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16150
7. ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
8. ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
9. ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
10. ตำบลวิหารขาว อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าช้าง รหัสไปรษณีย์ 16140
11. ตำบลเชิงกลัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
12. ตำบลบ้านจ่า อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
13. ตำบลพักทัน อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
14. ตำบลโพชนไก่ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
15. ตำบลแม่ลา อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
16. ตำบลไม้ดัด อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
17. ตำบลสระแจง อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
18. ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางระจัน รหัสไปรษณีย์ 16130
19. ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
20. ตำบลบ้านแป้ง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
21. ตำบลบ้านหม้อ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
22. ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากบาง รหัสไปรษณีย์ 16160
23. ตำบลพระงาม อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
24. ตำบลโรงช้าง อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
25. ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรหมบุรี รหัสไปรษณีย์ 16120
26. ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
27. ตำบลต้นโพธิ์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
28. ตำบลบางกระบือ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
29. ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
30. ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
31. ตำบลโพกรวม อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
32. ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
33. ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงห์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16000
34. ตำบลงิ้วราย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
35. ตำบลชีน้ำร้าย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
36. ตำบลทองเอน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
37. ตำบลทับยา อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
38. ตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
39. ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
40. ตำบลประศุก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
41. ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
42. ตำบลห้วยชัน อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110
43. ตำบลอินทร์บุรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อินทร์บุรี รหัสไปรษณีย์ 16110