รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสงขลา
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
90270กระแสสินธุ์กระแสสินธุ์สงขลา
90270เกาะใหญ่กระแสสินธุ์สงขลา
90270เชิงแสกระแสสินธุ์สงขลา
90270โรงกระแสสินธุ์สงขลา
90110คลองหลาคลองหอยโข่งสงขลา
90230คลองหอยโข่งคลองหอยโข่งสงขลา
90230โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลาทั้งตำบล ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56
90115โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลาบ้านพักภายในกองบิน 56
90110โคกม่วงคลองหอยโข่งสงขลาหมู่ 8 ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56
90230ทุ่งลานคลองหอยโข่งสงขลา
90220ควนโสควนเนียงสงขลา
90220บางเหรียงควนเนียงสงขลา
90220รัตภูมิควนเนียงสงขลา
90220ห้วยลึกควนเนียงสงขลา
90130ขุนตัดหวายจะนะสงขลา
90130คลองเปียะจะนะสงขลา
90130คูจะนะสงขลา
90130แคจะนะสงขลา
90130จะโหนงจะนะสงขลา
90130ตลิ่งชันจะนะสงขลา
90130ท่าหมอไทรจะนะสงขลา
90130นาทับจะนะสงขลา
90130นาหว้าจะนะสงขลา
90130น้ำขาวจะนะสงขลา
90130บ้านนาจะนะสงขลา
90130ป่าชิงจะนะสงขลา
90130สะกอมจะนะสงขลา
90130สะพานไม้แก่นจะนะสงขลา
90150เกาะสะบ้าเทพาสงขลา
90150ท่าม่วงเทพาสงขลาหมู่ 1, 5, 8-9, 11, 13-14
90260ท่าม่วงเทพาสงขลาหมู่ 2-4, 6-7, 10, 12
90150เทพาเทพาสงขลา
90150ปากบางเทพาสงขลา
90260ลำไพลเทพาสงขลา
90260วังใหญ่เทพาสงขลา
90150สะกอมเทพาสงขลา
90160คลองกวางนาทวีสงขลา
90160คลองทรายนาทวีสงขลา
90160ฉางนาทวีสงขลา
90160ทับช้างนาทวีสงขลา
90160ท่าประดู่นาทวีสงขลา
90160นาทวีนาทวีสงขลา
90160นาหมอศรีนาทวีสงขลา
90160ประกอบนาทวีสงขลา
90160ปลักหนูนาทวีสงขลา
90160สะท้อนนาทวีสงขลา
90310คลองหรังนาหม่อมสงขลา
90310ทุ่งขมิ้นนาหม่อมสงขลา
90310นาหม่อมนาหม่อมสงขลา
90310พิจิตรนาหม่อมสงขลา
90110ท่าช้างบางกล่ำสงขลา
90110บางกล่ำบางกล่ำสงขลา
90110บ้านหารบางกล่ำสงขลา
90110แม่ทอมบางกล่ำสงขลา
90000เกาะแต้วเมืองสงขลาสงขลา
90100เกาะยอเมืองสงขลาสงขลา
90000เขารูปช้างเมืองสงขลาสงขลา
90000ทุ่งหวังเมืองสงขลาสงขลา
90000บ่อยางเมืองสงขลาสงขลา
90100พะวงเมืองสงขลาสงขลา
90140คลองแดนระโนดสงขลา
90140แดนสงวนระโนดสงขลา
90140ตะเครียะระโนดสงขลา
90140ท่าบอนระโนดสงขลา
90140บ่อตรุระโนดสงขลา
90140บ้านขาวระโนดสงขลา
90140บ้านใหม่ระโนดสงขลา
90140ปากแตระระโนดสงขลา
90140พังยางระโนดสงขลา
90140ระโนดระโนดสงขลา
90140ระวะระโนดสงขลา
90140วัดสนระโนดสงขลา
90180กำแพงเพชรรัตภูมิสงขลา
90180เขาพระรัตภูมิสงขลา
90180ควนรูรัตภูมิสงขลาหมู่ 1-2, 7
90220ควนรูรัตภูมิสงขลาหมู่ 3-6, 8-9
90180คูหาใต้รัตภูมิสงขลา
90180ท่าชะมวงรัตภูมิสงขลา
90190กระดังงาสทิงพระสงขลา
90190คลองรีสทิงพระสงขลา
90190คูขุดสทิงพระสงขลา
90190จะทิ้งพระสทิงพระสงขลา
90190ชุมพลสทิงพระสงขลา
90190ดีหลวงสทิงพระสงขลา
90190ท่าหินสทิงพระสงขลา
90190บ่อดานสทิงพระสงขลา
90190บ่อแดงสทิงพระสงขลา
90190วัดจันทร์สทิงพระสงขลา
90190สนามชัยสทิงพระสงขลา
90170เขามีเกียรติสะเดาสงขลา
90170ท่าโพธิ์สะเดาสงขลา
90240ทุ่งหมอสะเดาสงขลา
90120ปริกสะเดาสงขลา
90240ปาดังเบซาร์สะเดาสงขลา
90170พังลาสะเดาสงขลา
90120สะเดาสะเดาสงขลา
90320สำนักขามสะเดาสงขลาหมู่ 1-2, 5-7
90120สำนักขามสะเดาสงขลาหมู่ 3-4
90120สำนักแต้วสะเดาสงขลา
90210เขาแดงสะบ้าย้อยสงขลา
90210คูหาสะบ้าย้อยสงขลา
90210จะแหนสะบ้าย้อยสงขลา
90210ทุ่งพอสะบ้าย้อยสงขลา
90210ธารคีรีสะบ้าย้อยสงขลา
90210บ้านโหนดสะบ้าย้อยสงขลา
90210บาโหยสะบ้าย้อยสงขลา
90210เปียนสะบ้าย้อยสงขลา
90210สะบ้าย้อยสะบ้าย้อยสงขลา
90330ชะแล้สิงหนครสงขลา
90280ชิงโคสิงหนครสงขลา
90280ทำนบสิงหนครสงขลา
90330บางเขียดสิงหนครสงขลา
90330ปากรอสิงหนครสงขลา
90330ป่าขาดสิงหนครสงขลา
90330ม่วงงามสิงหนครสงขลา
90330รำแดงสิงหนครสงขลา
90330วัดขนุนสิงหนครสงขลา
90280สทิงหม้อสิงหนครสงขลา
90280หัวเขาสิงหนครสงขลา
90110คลองแหหาดใหญ่สงขลา
90110คลองอู่ตะเภาหาดใหญ่สงขลา
90110ควนลังหาดใหญ่สงขลา
90110คอหงส์หาดใหญ่สงขลาทั้งตำบล(ยกเว้นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่)
90112คอหงส์หาดใหญ่สงขลาภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
90110คูเต่าหาดใหญ่สงขลา
90110ฉลุงหาดใหญ่สงขลา
90110ท่าข้ามหาดใหญ่สงขลา
90110ทุ่งตำเสาหาดใหญ่สงขลา
90110ทุ่งใหญ่หาดใหญ่สงขลา
90110น้ำน้อยหาดใหญ่สงขลา
90250บ้านพรุหาดใหญ่สงขลา
90230พะตงหาดใหญ่สงขลา
90110หาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสงขลา แบ่งการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ 126 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 24 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
2. ตำบลเกาะใหญ่ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
3. ตำบลเชิงแส อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
4. ตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กระแสสินธุ์ รหัสไปรษณีย์ 90270
5. ตำบลคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
6. ตำบลคลองหอยโข่ง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
7. ทั้งตำบล ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
8. บ้านพักภายในกองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90115
9. หมู่ 8 ยกเว้นบ้านพักในกองบิน 56 ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
10. ตำบลทุ่งลาน อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
11. ตำบลควนโส อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
12. ตำบลบางเหรียง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
13. ตำบลรัตภูมิ อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
14. ตำบลห้วยลึก อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
15. ตำบลขุนตัดหวาย อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
16. ตำบลคลองเปียะ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
17. ตำบลคู อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
18. ตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
19. ตำบลจะโหนง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
20. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
21. ตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
22. ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
23. ตำบลนาหว้า อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
24. ตำบลน้ำขาว อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
25. ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
26. ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
27. ตำบลสะกอม อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
28. ตำบลสะพานไม้แก่น อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์จะนะ รหัสไปรษณีย์ 90130
29. ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
30. หมู่ 1, 5, 8-9, 11, 13-14 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
31. หมู่ 2-4, 6-7, 10, 12 ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล รหัสไปรษณีย์ 90260
32. ตำบลเทพา อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
33. ตำบลปากบาง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
34. ตำบลลำไพล อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล รหัสไปรษณีย์ 90260
35. ตำบลวังใหญ่ อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำไพล รหัสไปรษณีย์ 90260
36. ตำบลสะกอม อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เทพา รหัสไปรษณีย์ 90150
37. ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
38. ตำบลคลองทราย อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
39. ตำบลฉาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
40. ตำบลทับช้าง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
41. ตำบลท่าประดู่ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
42. ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
43. ตำบลนาหมอศรี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
44. ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
45. ตำบลปลักหนู อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
46. ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาทวี รหัสไปรษณีย์ 90160
47. ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
48. ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
49. ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
50. ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาหม่อม รหัสไปรษณีย์ 90310
51. ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
52. ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
53. ตำบลบ้านหาร อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
54. ตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
55. ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
56. ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะวง รหัสไปรษณีย์ 90100
57. ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
58. ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
59. ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สงขลา รหัสไปรษณีย์ 90000
60. ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พะวง รหัสไปรษณีย์ 90100
61. ตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
62. ตำบลแดนสงวน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
63. ตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
64. ตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
65. ตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
66. ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
67. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
68. ตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
69. ตำบลพังยาง อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
70. ตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
71. ตำบลระวะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
72. ตำบลวัดสน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ระโนด รหัสไปรษณีย์ 90140
73. ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
74. ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
75. หมู่ 1-2, 7 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
76. หมู่ 3-6, 8-9 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ควนเนียง รหัสไปรษณีย์ 90220
77. ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
78. ตำบลท่าชะมวง อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์รัตภูมิ รหัสไปรษณีย์ 90180
79. ตำบลกระดังงา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
80. ตำบลคลองรี อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
81. ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
82. ตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
83. ตำบลชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
84. ตำบลดีหลวง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
85. ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
86. ตำบลบ่อดาน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
87. ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
88. ตำบลวัดจันทร์ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
89. ตำบลสนามชัย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สทิงพระ รหัสไปรษณีย์ 90190
90. ตำบลเขามีเกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ รหัสไปรษณีย์ 90170
91. ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ รหัสไปรษณีย์ 90170
92. ตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์ รหัสไปรษณีย์ 90240
93. ตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
94. ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปาดังเบซาร์ รหัสไปรษณีย์ 90240
95. ตำบลพังลา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองแงะ รหัสไปรษณีย์ 90170
96. ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
97. หมู่ 1-2, 5-7 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านด่านนอก รหัสไปรษณีย์ 90320
98. หมู่ 3-4 ตำบลสำนักขาม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
99. ตำบลสำนักแต้ว อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะเดา รหัสไปรษณีย์ 90120
100. ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
101. ตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
102. ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
103. ตำบลทุ่งพอ อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
104. ตำบลธารคีรี อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
105. ตำบลบ้านโหนด อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
106. ตำบลบาโหย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
107. ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
108. ตำบลสะบ้าย้อย อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สะบ้าย้อย รหัสไปรษณีย์ 90210
109. ตำบลชะแล้ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
110. ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
111. ตำบลทำนบ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
112. ตำบลบางเขียด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
113. ตำบลปากรอ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
114. ตำบลป่าขาด อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
115. ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
116. ตำบลรำแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
117. ตำบลวัดขนุน อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ม่วงงาม รหัสไปรษณีย์ 90330
118. ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
119. ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิงหนคร รหัสไปรษณีย์ 90280
120. ตำบลคลองแห อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
121. ตำบลคลองอู่ตะเภา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
122. ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
123. ทั้งตำบล(ยกเว้นส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่) ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
124. ภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คอหงส์ รหัสไปรษณีย์ 90112
125. ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
126. ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
127. ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
128. ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
129. ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
130. ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110
131. ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านพรุ รหัสไปรษณีย์ 90250
132. ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งลุง รหัสไปรษณีย์ 90230
133. ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 90110