รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุพรรณบุรี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
72170ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72250ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรีหมู่ 1, 4-10
72170ทะเลบกดอนเจดีย์สุพรรณบุรีหมู่ 2-3
72170ไร่รถดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72250สระกระโจมดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72170หนองสาหร่ายดอนเจดีย์สุพรรณบุรี
72180ด่านช้างด่านช้างสุพรรณบุรี
72180นิคมกระเสียวด่านช้างสุพรรณบุรี
72180วังคันด่านช้างสุพรรณบุรี
72180วังยาวด่านช้างสุพรรณบุรี
72180หนองมะค่าโมงด่านช้างสุพรรณบุรี
72180ห้วยขมิ้นด่านช้างสุพรรณบุรี
72180องค์พระด่านช้างสุพรรณบุรี
72120เขาดินเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120เขาพระเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120โคกช้างเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120เดิมบางเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ทุ่งคลีเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120นางบวชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120บ่อกรุเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ปากน้ำเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ป่าสะแกเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120ยางนอนเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120วังศรีราชเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120หนองกระทุ่มเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120หัวเขาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72120หัวนาเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรี
72150กฤษณาบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150โคกครามบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150จรเข้ใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150ตะค่าบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150บางปลาม้าบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150บางใหญ่บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150บ้านแหลมบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150ไผ่กองดินบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150มะขามล้มบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150วังน้ำเย็นบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150วัดดาวบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150วัดโบสถ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150สาลีบางปลาม้าสุพรรณบุรี
72150องครักษ์บางปลาม้าสุพรรณบุรี
72000โคกโคเฒ่าเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนกำยานเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนตาลเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนโพธิ์ทองเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ดอนมะสังข์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72230ตลิ่งชันเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ทับตีเหล็กเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ท่าพี่เลี้ยงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ท่าระหัดเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72210บางกุ้งเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000บ้านโพธิ์เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000ไผ่ขวางเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000พิหารแดงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000โพธิ์พระยาเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000รั้วใหญ่เมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72210ศาลาขาวเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72230สนามคลีเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72000สนามชัยเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72230สระแก้วเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72210สวนแตงเมืองสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี
72140ดอนปรูศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140บางงามศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140บ้านกร่างศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140ปลายนาศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140มดแดงศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140วังน้ำซับศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140วังยางศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140วังหว้าศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72140ศรีประจันต์ศรีประจันต์สุพรรณบุรี
72110ดอนมะนาวสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110ต้นตาลสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110ทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรีหมู่ 1-3, 12-13, 15
72190ทุ่งคอกสองพี่น้องสุพรรณบุรีหมู่ 4-11, 14, 16
72110เนินพระปรางค์สองพี่น้องสุพรรณบุรี
72190บ่อสุพรรณสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางตะเคียนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางตาเถรสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางพลับสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บางเลนสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บ้านกุ่มสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110บ้านช้างสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72110ศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรีหมู่ 1-5, 9-10
72190ศรีสำราญสองพี่น้องสุพรรณบุรีหมู่ 6-8, 11-13
72110สองพี่น้องสองพี่น้องสุพรรณบุรี
72190หนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรีหมู่ 1-5, 7-8
71170หนองบ่อสองพี่น้องสุพรรณบุรีหมู่ 6
72110หัวโพธิ์สองพี่น้องสุพรรณบุรี
72130กระเสียวสามชุกสุพรรณบุรี
72130บ้านสระสามชุกสุพรรณบุรี
72130ย่านยาวสามชุกสุพรรณบุรี
72130วังลึกสามชุกสุพรรณบุรี
72130สามชุกสามชุกสุพรรณบุรี
72130หนองผักนากสามชุกสุพรรณบุรี
72130หนองสะเดาสามชุกสุพรรณบุรี
72240แจงงามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240ทัพหลวงหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองขามหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองโพธิ์หนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองราชวัตรหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72240หนองหญ้าไซหนองหญ้าไซสุพรรณบุรี
72160กระจันอู่ทองสุพรรณบุรี
71170จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรีหมู่ 1-3, 8-9, 11-13
72160จรเข้สามพันอู่ทองสุพรรณบุรีหมู่ 4-7, 10, 14-15
72160เจดีย์อู่ทองสุพรรณบุรี
72160ดอนคาอู่ทองสุพรรณบุรี
72220ดอนมะเกลืออู่ทองสุพรรณบุรี
72160บ้านโข้งอู่ทองสุพรรณบุรี
72160บ้านดอนอู่ทองสุพรรณบุรี
72160พลับพลาไชยอู่ทองสุพรรณบุรี
72160ยุ้งทะลายอู่ทองสุพรรณบุรี
72220สระพังลานอู่ทองสุพรรณบุรี
72220สระยายโสมอู่ทองสุพรรณบุรี
72160หนองโอ่งอู่ทองสุพรรณบุรี
72160อู่ทองอู่ทองสุพรรณบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสุพรรณบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 110 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 16 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
2. หมู่ 1, 4-10 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม รหัสไปรษณีย์ 72250
3. หมู่ 2-3 ตำบลทะเลบก อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
4. ตำบลไร่รถ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
5. ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระกระโจม รหัสไปรษณีย์ 72250
6. ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนเจดีย์ รหัสไปรษณีย์ 72170
7. ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
8. ตำบลนิคมกระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
9. ตำบลวังคัน อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
10. ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
11. ตำบลหนองมะค่าโมง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
12. ตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
13. ตำบลองค์พระ อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านช้าง รหัสไปรษณีย์ 72180
14. ตำบลเขาดิน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
15. ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
16. ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
17. ตำบลเดิมบาง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
18. ตำบลทุ่งคลี อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
19. ตำบลนางบวช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
20. ตำบลบ่อกรุ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
21. ตำบลปากน้ำ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
22. ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
23. ตำบลยางนอน อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
24. ตำบลวังศรีราช อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
25. ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
26. ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
27. ตำบลหัวนา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เดิมบางนางบวช รหัสไปรษณีย์ 72120
28. ตำบลกฤษณา อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
29. ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
30. ตำบลจรเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
31. ตำบลตะค่า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
32. ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
33. ตำบลบางใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
34. ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
35. ตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
36. ตำบลมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
37. ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
38. ตำบลวัดดาว อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
39. ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
40. ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
41. ตำบลองครักษ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บางปลาม้า รหัสไปรษณีย์ 72150
42. ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
43. ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
44. ตำบลดอนตาล อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
45. ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
46. ตำบลดอนมะสังข์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
47. ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ รหัสไปรษณีย์ 72230
48. ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
49. ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
50. ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
51. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง รหัสไปรษณีย์ 72210
52. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
53. ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
54. ตำบลพิหารแดง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
55. ตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
56. ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
57. ตำบลศาลาขาว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง รหัสไปรษณีย์ 72210
58. ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ รหัสไปรษณีย์ 72230
59. ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72000
60. ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าเสด็จ รหัสไปรษณีย์ 72230
61. ตำบลสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สวนแตง รหัสไปรษณีย์ 72210
62. ตำบลดอนปรู อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
63. ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
64. ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
65. ตำบลปลายนา อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
66. ตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
67. ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
68. ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
69. ตำบลวังหว้า อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
70. ตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ศรีประจันต์ รหัสไปรษณีย์ 72140
71. ตำบลดอนมะนาว อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
72. ตำบลต้นตาล อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
73. หมู่ 1-3, 12-13, 15 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
74. หมู่ 4-11, 14, 16 ตำบลทุ่งคอก อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
75. ตำบลเนินพระปรางค์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
76. ตำบลบ่อสุพรรณ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
77. ตำบลบางตะเคียน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
78. ตำบลบางตาเถร อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
79. ตำบลบางพลับ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
80. ตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
81. ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
82. ตำบลบ้านช้าง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
83. หมู่ 1-5, 9-10 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
84. หมู่ 6-8, 11-13 ตำบลศรีสำราญ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
85. ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
86. หมู่ 1-5, 7-8 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งคอก รหัสไปรษณีย์ 72190
87. หมู่ 6 ตำบลหนองบ่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
88. ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สองพี่น้อง รหัสไปรษณีย์ 72110
89. ตำบลกระเสียว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
90. ตำบลบ้านสระ อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
91. ตำบลย่านยาว อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
92. ตำบลวังลึก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
93. ตำบลสามชุก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
94. ตำบลหนองผักนาก อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
95. ตำบลหนองสะเดา อำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามชุก รหัสไปรษณีย์ 72130
96. ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
97. ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
98. ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
99. ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
100. ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
101. ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์หนองหญ้าไซ รหัสไปรษณีย์ 72240
102. ตำบลกระจัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
103. หมู่ 1-3, 8-9, 11-13 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดเขต รหัสไปรษณีย์ 71170
104. หมู่ 4-7, 10, 14-15 ตำบลจรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
105. ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
106. ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
107. ตำบลดอนมะเกลือ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม รหัสไปรษณีย์ 72220
108. ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
109. ตำบลบ้านดอน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
110. ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
111. ตำบลยุ้งทะลาย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
112. ตำบลสระพังลาน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม รหัสไปรษณีย์ 72220
113. ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สระยายโสม รหัสไปรษณีย์ 72220
114. ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160
115. ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อู่ทอง รหัสไปรษณีย์ 72160