รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
84160กรูดกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160กะแดะกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160คลองสระกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160ช้างขวากาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160ช้างซ้ายกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160ตะเคียนทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84290ท่าทองใหม่กาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160ท่าทองกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ 1-4, 6-8, 11
84340ท่าอุแทกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานีหมู่ 5, 9-10, 12-13
84290ทุ่งกงกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84290ทุ่งรังกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160ป่าร่อนกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84160พลายวาสกาญจนดิษฐ์สุราษฎร์ธานี
84360เกาะเต่าเกาะพะงันสุราษฎร์ธานี
84280เกาะพะงันเกาะพะงันสุราษฎร์ธานี
84280บ้านใต้เกาะพะงันสุราษฎร์ธานี
84140ตลิ่งงามเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
84320บ่อผุดเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
84310มะเร็ตเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
84330แม่น้ำเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
84140ลิปะน้อยเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
84140หน้าเมืองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานี
84140อ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีหมู่ 1-5
84220อ่างทองเกาะสมุยสุราษฎร์ธานีหมู่ 6
84180กะเปาคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84180ถ้ำสิงขรคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84180ท่ากระดานคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84180ท่าขนอนคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84180น้ำหักคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84180บ้านทำเนียบคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84180บ้านยางคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84180ย่านยาวคีรีรัฐนิคมสุราษฎร์ธานี
84260เขาตอกเคียนซาสุราษฎร์ธานี
84260เคียนซาเคียนซาสุราษฎร์ธานี
84260บ้านเสด็จเคียนซาสุราษฎร์ธานี
84210พ่วงพรมครเคียนซาสุราษฎร์ธานี
84260อรัญคามวารีเคียนซาสุราษฎร์ธานี
84350คลองน้อยชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
84350ชัยบุรีชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
84350ไทรทองชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
84350สองแพรกชัยบุรีสุราษฎร์ธานี
84110ตลาดไชยาไชยาสุราษฎร์ธานี
84110ตะกรบไชยาสุราษฎร์ธานี
84110ทุ่งไชยาสุราษฎร์ธานี
84110ปากหมากไชยาสุราษฎร์ธานี
84110ป่าเวไชยาสุราษฎร์ธานี
84110พุมเรียงไชยาสุราษฎร์ธานี
84110โมถ่ายไชยาสุราษฎร์ธานี
84110เลม็ดไชยาสุราษฎร์ธานี
84110เวียงไชยาสุราษฎร์ธานี
84160ชลครามดอนสักสุราษฎร์ธานี
84220ไชยครามดอนสักสุราษฎร์ธานี
84220ดอนสักดอนสักสุราษฎร์ธานี
84340ปากแพรกดอนสักสุราษฎร์ธานี
84150เขาถ่านท่าฉางสุราษฎร์ธานี
84150คลองไทรท่าฉางสุราษฎร์ธานี
84150ท่าเคยท่าฉางสุราษฎร์ธานี
84150ท่าฉางท่าฉางสุราษฎร์ธานี
84150ปากฉลุยท่าฉางสุราษฎร์ธานี
84150เสวียดท่าฉางสุราษฎร์ธานี
84170คลองพาท่าชนะสุราษฎร์ธานี
84170คันธุลีท่าชนะสุราษฎร์ธานี
84170ท่าชนะท่าชนะสุราษฎร์ธานี
84170ประสงค์ท่าชนะสุราษฎร์ธานี
84170วังท่าชนะสุราษฎร์ธานี
84170สมอทองท่าชนะสุราษฎร์ธานี
84230เขาพังบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
84230เขาวงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
84230พรุไทยบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
84230พะแสงบ้านตาขุนสุราษฎร์ธานี
84240ทรัพย์ทวีบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี
84240ท่าเรือบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี
84240นาใต้บ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี
84240บ้านนาบ้านนาเดิมสุราษฎร์ธานี
84120คลองปราบบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84270ควนศรีบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84120ควนสุบรรณบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีหมู่ 1-2, 4, 6
84240ควนสุบรรณบ้านนาสารสุราษฎร์ธานีหมู่ 3, 5, 7
84120ท่าชีบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84120ทุ่งเตาใหม่บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84120ทุ่งเตาบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84120นาสารบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84120น้ำพุบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84270พรุพีบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84120เพิ่มพูนทรัพย์บ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84120ลำพูนบ้านนาสารสุราษฎร์ธานี
84250คลองชะอุ่นพนมสุราษฎร์ธานี
84250คลองศกพนมสุราษฎร์ธานี
84250ต้นยวนพนมสุราษฎร์ธานี
84250พนมพนมสุราษฎร์ธานี
84250พลูเถื่อนพนมสุราษฎร์ธานี
84250พังกาญจน์พนมสุราษฎร์ธานี
84210ไทรขึงพระแสงสุราษฎร์ธานี
84210ไทรโสภาพระแสงสุราษฎร์ธานี
84210บางสวรรค์พระแสงสุราษฎร์ธานี
84210สาคูพระแสงสุราษฎร์ธานี
84210สินเจริญพระแสงสุราษฎร์ธานี
84210สินปุนพระแสงสุราษฎร์ธานี
84210อิปันพระแสงสุราษฎร์ธานี
84130กรูดพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130เขาหัวควายพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130ตะปานพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130ท่าข้ามพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130ท่าโรงช้างพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130ท่าสะท้อนพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130น้ำรอบพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130บางงอนพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130บางเดือนพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130บางมะเดื่อพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130พุนพินพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130มะลวนพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130ลีเล็ดพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130ศรีวิชัยพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130หนองไทรพุนพินสุราษฎร์ธานี
84130หัวเตยพุนพินสุราษฎร์ธานี
84100ขุนทะเลเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000คลองฉนากเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000คลองน้อยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000ตลาดเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000บางกุ้งเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000บางชนะเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000บางไทรเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000บางใบไม้เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000บางโพธิ์เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000มะขามเตี้ยเมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84000วัดประดู่เมืองสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานี
84180ตะกุกใต้วิภาวดีสุราษฎร์ธานี
84180ตะกุกเหนือวิภาวดีสุราษฎร์ธานี
84190เขานิพันธ์เวียงสระสุราษฎร์ธานี
84190คลองฉนวนเวียงสระสุราษฎร์ธานี
84190ทุ่งหลวงเวียงสระสุราษฎร์ธานี
84190บ้านส้องเวียงสระสุราษฎร์ธานี
84190เวียงสระเวียงสระสุราษฎร์ธานี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 19 อำเภอ 129 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 26 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกรูด อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
2. ตำบลกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
3. ตำบลคลองสระ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
4. ตำบลช้างขวา อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
5. ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
6. ตำบลตะเคียนทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
7. ตำบลท่าทองใหม่ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 84290
8. ตำบลท่าทอง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
9. หมู่ 1-4, 6-8, 11 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
10. หมู่ 5, 9-10, 12-13 ตำบลท่าอุแท อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก รหัสไปรษณีย์ 84340
11. ตำบลทุ่งกง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 84290
12. ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าทองใหม่ รหัสไปรษณีย์ 84290
13. ตำบลป่าร่อน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
14. ตำบลพลายวาส อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
15. ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะเต่า รหัสไปรษณีย์ 84360
16. ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน รหัสไปรษณีย์ 84280
17. ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะพะงัน รหัสไปรษณีย์ 84280
18. ตำบลตลิ่งงาม อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
19. ตำบลบ่อผุด อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เฉวง รหัสไปรษณีย์ 84320
20. ตำบลมะเร็ต อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ละไม รหัสไปรษณีย์ 84310
21. ตำบลแม่น้ำ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่น้ำ รหัสไปรษณีย์ 84330
22. ตำบลลิปะน้อย อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
23. ตำบลหน้าเมือง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
24. หมู่ 1-5 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะสมุย รหัสไปรษณีย์ 84140
25. หมู่ 6 ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก รหัสไปรษณีย์ 84220
26. ตำบลกะเปา อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
27. ตำบลถ้ำสิงขร อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
28. ตำบลท่ากระดาน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
29. ตำบลท่าขนอน อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
30. ตำบลน้ำหัก อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
31. ตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
32. ตำบลบ้านยาง อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
33. ตำบลย่านยาว อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
34. ตำบลเขาตอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
35. ตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
36. ตำบลบ้านเสด็จ อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
37. ตำบลพ่วงพรมคร อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
38. ตำบลอรัญคามวารี อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เคียนซา รหัสไปรษณีย์ 84260
39. ตำบลคลองน้อย อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
40. ตำบลชัยบุรี อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
41. ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
42. ตำบลสองแพรก อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ชัยบุรี รหัสไปรษณีย์ 84350
43. ตำบลตลาดไชยา อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
44. ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
45. ตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
46. ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
47. ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
48. ตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
49. ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
50. ตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
51. ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ไชยา รหัสไปรษณีย์ 84110
52. ตำบลชลคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์ รหัสไปรษณีย์ 84160
53. ตำบลไชยคราม อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก รหัสไปรษณีย์ 84220
54. ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ดอนสัก รหัสไปรษณีย์ 84220
55. ตำบลปากแพรก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปากแพรก รหัสไปรษณีย์ 84340
56. ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
57. ตำบลคลองไทร อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
58. ตำบลท่าเคย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
59. ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
60. ตำบลปากฉลุย อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
61. ตำบลเสวียด อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าฉาง รหัสไปรษณีย์ 84150
62. ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
63. ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
64. ตำบลท่าชนะ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
65. ตำบลประสงค์ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
66. ตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
67. ตำบลสมอทอง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าชนะ รหัสไปรษณีย์ 84170
68. ตำบลเขาพัง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
69. ตำบลเขาวง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
70. ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
71. ตำบลพะแสง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาขุน รหัสไปรษณีย์ 84230
72. ตำบลทรัพย์ทวี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
73. ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
74. ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
75. ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
76. ตำบลคลองปราบ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
77. ตำบลควนศรี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี รหัสไปรษณีย์ 84270
78. หมู่ 1-2, 4, 6 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
79. หมู่ 3, 5, 7 ตำบลควนสุบรรณ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาเดิม รหัสไปรษณีย์ 84240
80. ตำบลท่าชี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
81. ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
82. ตำบลทุ่งเตา อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
83. ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
84. ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
85. ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พรุพี รหัสไปรษณีย์ 84270
86. ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
87. ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านนาสาร รหัสไปรษณีย์ 84120
88. ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
89. ตำบลคลองศก อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
90. ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
91. ตำบลพนม อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
92. ตำบลพลูเถื่อน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
93. ตำบลพังกาญจน์ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พนม รหัสไปรษณีย์ 84250
94. ตำบลไทรขึง อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
95. ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
96. ตำบลบางสวรรค์ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
97. ตำบลสาคู อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
98. ตำบลสินเจริญ อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
99. ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
100. ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พระแสง รหัสไปรษณีย์ 84210
101. ตำบลกรูด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
102. ตำบลเขาหัวควาย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
103. ตำบลตะปาน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
104. ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
105. ตำบลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
106. ตำบลท่าสะท้อน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
107. ตำบลน้ำรอบ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
108. ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
109. ตำบลบางเดือน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
110. ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
111. ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
112. ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
113. ตำบลลีเล็ด อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
114. ตำบลศรีวิชัย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
115. ตำบลหนองไทร อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
116. ตำบลหัวเตย อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พุนพิน รหัสไปรษณีย์ 84130
117. ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ขุนทะเล รหัสไปรษณีย์ 84100
118. ตำบลคลองฉนาก อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
119. ตำบลคลองน้อย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
120. ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
121. ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
122. ตำบลบางชนะ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
123. ตำบลบางไทร อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
124. ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
125. ตำบลบางโพธิ์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
126. ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
127. ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี รหัสไปรษณีย์ 84000
128. ตำบลตะกุกใต้ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
129. ตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม รหัสไปรษณีย์ 84180
130. ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
131. ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
132. ตำบลทุ่งหลวง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
133. ตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190
134. ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านส้อง รหัสไปรษณีย์ 84190