รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตาก
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
63150ท่าสองยางท่าสองยางตาก
63150แม่ต้านท่าสองยางตาก
63150แม่วะหลวงท่าสองยางตาก
63150แม่สองท่าสองยางตาก
63150แม่หละท่าสองยางตาก
63150แม่อุสุท่าสองยางตาก
63120เกาะตะเภาบ้านตากตาก
63120ตากตกบ้านตากตาก
63120ตากออกบ้านตากตาก
63120ท้องฟ้าบ้านตากตาก
63120ทุ่งกระเชาะบ้านตากตาก
63120แม่สลิดบ้านตากตาก
63120สมอโคนบ้านตากตาก
63160คีรีราษฎร์พบพระตาก
63160ช่องแคบพบพระตาก
63160พบพระพบพระตาก
63160รวมไทยพัฒนาพบพระตาก
63160วาเล่ย์พบพระตาก
63000เชียงเงินเมืองตากตาก
63000ตลุกกลางทุ่งเมืองตากตาก
63000น้ำรึมเมืองตากตาก
63000ป่ามะม่วงเมืองตากตาก
63000โป่งแดงเมืองตากตาก
63000แม่ท้อเมืองตากตาก
63000ไม้งามเมืองตากตาก
63000ระแหงเมืองตากตาก
63000วังประจบเมืองตากตาก
63000วังหินเมืองตากตาก
63000หนองบัวใต้เมืองตากตาก
63000หนองบัวเหนือเมืองตากตาก
63000หนองหลวงเมืองตากตาก
63000หัวเดียดเมืองตากตาก
63140ขะเนจื้อแม่ระมาดตาก
63140พระธาตุแม่ระมาดตาก
63140แม่จะเราแม่ระมาดตาก
63140แม่ตื่นแม่ระมาดตาก
63140แม่ระมาดแม่ระมาดตาก
63140สามหมื่นแม่ระมาดตาก
63110ด่านแม่ละเมาแม่สอดตาก
63110ท่าสายลวดแม่สอดตาก
63110พระธาตุผาแดงแม่สอดตาก
63110พะวอแม่สอดตาก
63110มหาวันแม่สอดตาก
63110แม่กาษาแม่สอดตาก
63110แม่กุแม่สอดตาก
63110แม่ตาวแม่สอดตาก
63110แม่ปะแม่สอดตาก
63110แม่สอดแม่สอดตาก
63000เชียงทองวังเจ้าตาก
63000นาโบสถ์วังเจ้าตาก
63000ประดางวังเจ้าตาก
63130บ้านนาสามเงาตาก
63130ยกกระบัตรสามเงาตาก
63130ย่านรีสามเงาตาก
63130วังจันทร์สามเงาตาก
63130วังหมันสามเงาตาก
63130สามเงาสามเงาตาก
63170แม่กลองอุ้มผางตาก
63170แม่จันอุ้มผางตาก
63170แม่ละมุ้งอุ้มผางตาก
63170โมโกรอุ้มผางตาก
63170หนองหลวงอุ้มผางตาก
63170อุ้มผางอุ้มผางตาก
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดตาก แบ่งการปกครองออกเป็น 9 อำเภอ 62 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 8 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลท่าสองยาง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
2. ตำบลแม่ต้าน อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
3. ตำบลแม่วะหลวง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
4. ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
5. ตำบลแม่หละ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
6. ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ท่าสองยาง รหัสไปรษณีย์ 63150
7. ตำบลเกาะตะเภา อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
8. ตำบลตากตก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
9. ตำบลตากออก อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
10. ตำบลท้องฟ้า อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
11. ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
12. ตำบลแม่สลิด อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
13. ตำบลสมอโคน อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ้านตาก รหัสไปรษณีย์ 63120
14. ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
15. ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
16. ตำบลพบพระ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
17. ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
18. ตำบลวาเล่ย์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์พบพระ รหัสไปรษณีย์ 63160
19. ตำบลเชียงเงิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
20. ตำบลตลุกกลางทุ่ง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
21. ตำบลน้ำรึม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
22. ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
23. ตำบลโป่งแดง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
24. ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
25. ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
26. ตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
27. ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
28. ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
29. ตำบลหนองบัวใต้ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
30. ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
31. ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
32. ตำบลหัวเดียด อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
33. ตำบลขะเนจื้อ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
34. ตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
35. ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
36. ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
37. ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
38. ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่ระมาด รหัสไปรษณีย์ 63140
39. ตำบลด่านแม่ละเมา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
40. ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
41. ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
42. ตำบลพะวอ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
43. ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
44. ตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
45. ตำบลแม่กุ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
46. ตำบลแม่ตาว อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
47. ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
48. ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แม่สอด รหัสไปรษณีย์ 63110
49. ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
50. ตำบลนาโบสถ์ อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
51. ตำบลประดาง อำเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตาก รหัสไปรษณีย์ 63000
52. ตำบลบ้านนา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
53. ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
54. ตำบลย่านรี อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
55. ตำบลวังจันทร์ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
56. ตำบลวังหมัน อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
57. ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สามเงา รหัสไปรษณีย์ 63130
58. ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
59. ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
60. ตำบลแม่ละมุ้ง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
61. ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
62. ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170
63. ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์อุ้มผาง รหัสไปรษณีย์ 63170