รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตรัง
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
92110กันตังกันตังตรัง
92110กันตังใต้กันตังตรัง
92110เกาะลิบงกันตังตรัง
92110คลองชีล้อมกันตังตรัง
92110คลองลุกันตังตรัง
92110ควนธานีกันตังตรัง
92110โคกยางกันตังตรัง
92110นาเกลือกันตังตรัง
92110บ่อน้ำร้อนกันตังตรัง
92110บางเป้ากันตังตรัง
92110บางสักกันตังตรัง
92110บางหมากกันตังตรัง
92110ย่านซื่อกันตังตรัง
92110วังวนกันตังตรัง
92170โคกสะบ้านาโยงตรัง
92170ช่องนาโยงตรัง
92170นาข้าวเสียนาโยงตรัง
92170นาโยงเหนือนาโยงตรัง
92170นาหมื่นศรีนาโยงตรัง
92170ละมอนาโยงตรัง
92120เกาะสุกรปะเหลียนตรัง
92120ท่าข้ามปะเหลียนตรัง
92140ท่าพญาปะเหลียนตรัง
92180ทุ่งยาวปะเหลียนตรัง
92140บางด้วนปะเหลียนตรัง
92140บ้านนาปะเหลียนตรัง
92180ปะเหลียนปะเหลียนตรัง
92180ลิพังปะเหลียนตรัง
92120สุโสะปะเหลียนตรัง
92180แหลมสอมปะเหลียนตรัง
92000ควนปริงเมืองตรังตรัง
92000โคกหล่อเมืองตรังตรัง
92000ทับเที่ยงเมืองตรังตรัง
92000นาตาล่วงเมืองตรังตรัง
92000นาโต๊ะหมิงเมืองตรังตรัง
92190นาท่ามใต้เมืองตรังตรัง
92190นาท่ามเหนือเมืองตรังตรัง
92170นาบินหลาเมืองตรังตรัง
92000นาพละเมืองตรังตรัง
92170นาโยงใต้เมืองตรังตรัง
92000น้ำผุดเมืองตรังตรัง
92000บางรักเมืองตรังตรัง
92000บ้านควนเมืองตรังตรัง
92000บ้านโพธิ์เมืองตรังตรัง
92000หนองตรุดเมืองตรังตรัง
92140เกาะเปียะย่านตาขาวตรัง
92140ทุ่งกระบือย่านตาขาวตรัง
92140ทุ่งค่ายย่านตาขาวตรัง
92140นาชุมเห็ดย่านตาขาวตรัง
92140ในควนย่านตาขาวตรัง
92140โพรงจระเข้ย่านตาขาวตรัง
92140ย่านตาขาวย่านตาขาวตรัง
92140หนองบ่อย่านตาขาวตรัง
92160เขาไพรรัษฎาตรัง
92160คลองปางรัษฎาตรัง
92160ควนเมารัษฎาตรัง
92160หนองบัวรัษฎาตรัง
92130หนองปรือรัษฎาตรัง
92220เขาวิเศษวังวิเศษตรัง
92000ท่าสะบ้าวังวิเศษตรัง
92220วังมะปรางวังวิเศษตรัง
92220วังมะปรางเหนือวังวิเศษตรัง
92220อ่าวตงวังวิเศษตรัง
92150กะลาเสสิเกาตรัง
92150เขาไม้แก้วสิเกาตรัง
92000นาเมืองเพชรสิเกาตรัง
92150บ่อหินสิเกาตรัง
92150ไม้ฝาดสิเกาตรัง
92130เขากอบห้วยยอดตรัง
92130เขาขาวห้วยยอดตรัง
92130เขาปูนห้วยยอดตรัง
92130ท่างิ้วห้วยยอดตรัง
92130ทุ่งต่อห้วยยอดตรัง
92210นาวงห้วยยอดตรัง
92130ในเตาห้วยยอดตรัง
92210บางกุ้งห้วยยอดตรัง
92210บางดีห้วยยอดตรัง
92130ปากคมห้วยยอดตรัง
92190ปากแจ่มห้วยยอดตรัง
92190ลำภูราห้วยยอดตรัง
92210วังคีรีห้วยยอดตรัง
92130หนองช้างแล่นห้วยยอดตรัง
92130ห้วยนางห้วยยอดตรัง
92130ห้วยยอดห้วยยอดตรัง
92120ตะเสะหาดสำราญตรัง
92120บ้าหวีหาดสำราญตรัง
92120หาดสำราญหาดสำราญตรัง
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดตรัง แบ่งการปกครองออกเป็น 10 อำเภอ 87 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 12 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
2. ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
3. ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
4. ตำบลคลองชีล้อม อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
5. ตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
6. ตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
7. ตำบลโคกยาง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
8. ตำบลนาเกลือ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
9. ตำบลบ่อน้ำร้อน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
10. ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
11. ตำบลบางสัก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
12. ตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
13. ตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
14. ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์กันตัง รหัสไปรษณีย์ 92110
15. ตำบลโคกสะบ้า อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
16. ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
17. ตำบลนาข้าวเสีย อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
18. ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
19. ตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
20. ตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
21. ตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
22. ตำบลท่าข้าม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
23. ตำบลท่าพญา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
24. ตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
25. ตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
26. ตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
27. ตำบลปะเหลียน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
28. ตำบลลิพัง อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
29. ตำบลสุโสะ อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
30. ตำบลแหลมสอม อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ทุ่งยาว รหัสไปรษณีย์ 92180
31. ตำบลควนปริง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
32. ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
33. ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
34. ตำบลนาตาล่วง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
35. ตำบลนาโต๊ะหมิง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
36. ตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
37. ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
38. ตำบลนาบินหลา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
39. ตำบลนาพละ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
40. ตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาโยง รหัสไปรษณีย์ 92170
41. ตำบลน้ำผุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
42. ตำบลบางรัก อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
43. ตำบลบ้านควน อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
44. ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
45. ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
46. ตำบลเกาะเปียะ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
47. ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
48. ตำบลทุ่งค่าย อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
49. ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
50. ตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
51. ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
52. ตำบลย่านตาขาว อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
53. ตำบลหนองบ่อ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ย่านตาขาว รหัสไปรษณีย์ 92140
54. ตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
55. ตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
56. ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
57. ตำบลหนองบัว อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองปาง รหัสไปรษณีย์ 92160
58. ตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
59. ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
60. ตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
61. ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
62. ตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
63. ตำบลอ่าวตง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์วังวิเศษ รหัสไปรษณีย์ 92220
64. ตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
65. ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
66. ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000
67. ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
68. ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์สิเกา รหัสไปรษณีย์ 92150
69. ตำบลเขากอบ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
70. ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
71. ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
72. ตำบลท่างิ้ว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
73. ตำบลทุ่งต่อ อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
74. ตำบลนาวง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
75. ตำบลในเตา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
76. ตำบลบางกุ้ง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
77. ตำบลบางดี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
78. ตำบลปากคม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
79. ตำบลปากแจ่ม อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
80. ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ลำภูรา รหัสไปรษณีย์ 92190
81. ตำบลวังคีรี อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์นาวง รหัสไปรษณีย์ 92210
82. ตำบลหนองช้างแล่น อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
83. ตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
84. ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ห้วยยอด รหัสไปรษณีย์ 92130
85. ตำบลตะเสะ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
86. ตำบลบ้าหวี อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120
87. ตำบลหาดสำราญ อำเภอหาดสำราญ จังหวัดตรัง ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ปะเหลียน รหัสไปรษณีย์ 92120