รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์ตำบลอำเภอจังหวัดหมายเหตุ
23000เกาะกูดเกาะกูดตราด
23120เกาะหมากเกาะกูดตราด
23170เกาะช้างใต้เกาะช้างตราด
23170เกาะช้างเกาะช้างตราด
23130เขาสมิงเขาสมิงตราด
23150ท่าโสมเขาสมิงตราด
23130ทุ่งนนทรีเขาสมิงตราด
23150เทพนิมิตเขาสมิงตราด
23150ประณีตเขาสมิงตราด
23130วังตะเคียนเขาสมิงตราด
23150สะตอเขาสมิงตราด
23150แสนตุ้งเขาสมิงตราด
23110คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด
23110ไม้รูดคลองใหญ่ตราด
23110หาดเล็กคลองใหญ่ตราด
23140ช้างทูนบ่อไร่ตราด
23140ด่านชุมพลบ่อไร่ตราด
23140นนทรีย์บ่อไร่ตราด
23140บ่อพลอยบ่อไร่ตราด
23140หนองบอนบ่อไร่ตราด
23000ชำรากเมืองตราดตราด
23000ตะกางเมืองตราดตราด
23000ท่ากุ่มเมืองตราดตราด
23000ท่าพริกเมืองตราดตราด
23000เนินทรายเมืองตราดตราด
23000บางพระเมืองตราดตราด
23000วังกระแจะเมืองตราดตราด
23000หนองคันทรงเมืองตราดตราด
23000หนองเสม็ดเมืองตราดตราด
23000หนองโสนเมืองตราดตราด
23000ห้วงน้ำขาวเมืองตราดตราด
23000ห้วยแร้งเมืองตราดตราด
23000แหลมกลัดเมืองตราดตราด
23000อ่าวใหญ่เมืองตราดตราด
23120คลองใหญ่แหลมงอบตราด
23120น้ำเชี่ยวแหลมงอบตราด
23120บางปิดแหลมงอบตราด
23120แหลมงอบแหลมงอบตราด
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 จังหวัดตราด แบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 37 ตำบล มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 7 แห่ง โดยแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบการนำจ่ายดังนี้ คือ
1. ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
2. ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
3. ตำบลเกาะช้างใต้ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะช้าง รหัสไปรษณีย์ 23170
4. ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เกาะช้าง รหัสไปรษณีย์ 23170
5. ตำบลเขาสมิง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง รหัสไปรษณีย์ 23130
6. ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
7. ตำบลทุ่งนนทรี อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง รหัสไปรษณีย์ 23130
8. ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
9. ตำบลประณีต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
10. ตำบลวังตะเคียน อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์เขาสมิง รหัสไปรษณีย์ 23130
11. ตำบลสะตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
12. ตำบลแสนตุ้ง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แสนตุ้ง รหัสไปรษณีย์ 23150
13. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 23110
14. ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 23110
15. ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์คลองใหญ่ รหัสไปรษณีย์ 23110
16. ตำบลช้างทูน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
17. ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
18. ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
19. ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
20. ตำบลหนองบอน อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อไร่ รหัสไปรษณีย์ 23140
21. ตำบลชำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
22. ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
23. ตำบลท่ากุ่ม อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
24. ตำบลท่าพริก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
25. ตำบลเนินทราย อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
26. ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
27. ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
28. ตำบลหนองคันทรง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
29. ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
30. ตำบลหนองโสน อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
31. ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
32. ตำบลห้วยแร้ง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
33. ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
34. ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์ตราด รหัสไปรษณีย์ 23000
35. ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
36. ตำบลน้ำเชี่ยว อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
37. ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120
38. ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ที่ทำการไปรษณีย์แหลมงอบ รหัสไปรษณีย์ 23120