รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน นครปฐม คือ Krathum Lom sub district, Sam Phran district, Nakhon Pathom
รหัสไปรษณีย์ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7322001หนองงูเหลือมกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322002แคลายกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322003เพลินพัฒนากระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322004หนองตาน้อยกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322005บางพระกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322006หนองตาช้างกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322007หนองตามลกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322008คลองตามลกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322009หนองแสงกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม(73220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 1 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
2.บ้านแคลาย หมู่ 2 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
3.บ้านเพลินพัฒนา หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
4.บ้านหนองตาน้อย หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
5.บ้านบางพระ หมู่ 5 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
6.บ้านหนองตาช้าง หมู่ 6 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
7.บ้านหนองตามล หมู่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
8.บ้านคลองตามล หมู่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
9.บ้านหนองแสง หมู่ 9 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220