รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7322001หนองงูเหลือมกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322002แคลายกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322003เพลินพัฒนากระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322004หนองตาน้อยกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322005บางพระกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322006หนองตาช้างกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322007หนองตามลกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322008คลองตามลกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
7322009หนองแสงกระทุ่มล้มสามพรานนครปฐม
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม แบ่งการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์กระทุ่มล้ม(73220) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหนองงูเหลือม หมู่ 1 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
2.บ้านแคลาย หมู่ 2 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
3.บ้านเพลินพัฒนา หมู่ 3 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
4.บ้านหนองตาน้อย หมู่ 4 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
5.บ้านบางพระ หมู่ 5 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
6.บ้านหนองตาช้าง หมู่ 6 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
7.บ้านหนองตามล หมู่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
8.บ้านคลองตามล หมู่ 8 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220
9.บ้านหนองแสง หมู่ 9 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์กระทุ่มล้ม รหัสไปรษณีย์ 73220