รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี คือ Klon Do sub district, Dan Makham Tia district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7126001ยางเกาะกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126002กลอนโดกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126003แหลมทองกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126004หนองบัวกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126005ทุ่งมะขามเฒ่ากลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126006หนองตะคองกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126007ย่านเจ้ากลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126008ดอนสว่างกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126009ชุกกระเพรากลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126010เขาปู่คงกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126011รางพลวงกลอนโดด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย(71260) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านยางเกาะ หมู่ 1 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
2.บ้านกลอนโด หมู่ 2 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
3.บ้านแหลมทอง หมู่ 3 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
4.บ้านหนองบัว หมู่ 4 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
5.บ้านทุ่งมะขามเฒ่า หมู่ 5 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
6.บ้านหนองตะคอง หมู่ 6 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
7.บ้านย่านเจ้า หมู่ 7 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
8.บ้านดอนสว่าง หมู่ 8 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
9.บ้านชุกกระเพรา หมู่ 9 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
10.บ้านเขาปู่คง หมู่ 10 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
11.บ้านรางพลวง หมู่ 11 ตำบลกลอนโด อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260