รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3724001คำพระคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724002คำพระคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724003คำพระคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724004กุดซวยคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724005โนนหนามแท่งคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724006หนองแคนคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724007โคกชาดคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724008ท่ายางชุมคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724009ท่ายางชุมคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724010กุดซวยคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724011โนนหนามแท่งคำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
3724012โคกท่าโพธิ์คำพระหัวตะพานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์หัวตะพาน(37240) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคำพระ หมู่ 1 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
2.บ้านคำพระ หมู่ 2 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
3.บ้านคำพระ หมู่ 3 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
4.บ้านกุดซวย หมู่ 4 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
5.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 5 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
6.บ้านหนองแคน หมู่ 6 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
7.บ้านโคกชาด หมู่ 7 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
8.บ้านท่ายางชุม หมู่ 8 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
9.บ้านท่ายางชุม หมู่ 9 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
10.บ้านกุดซวย หมู่ 10 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
11.บ้านโนนหนามแท่ง หมู่ 11 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240
12.บ้านโคกท่าโพธิ์ หมู่ 12 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์หัวตะพาน รหัสไปรษณีย์ 37240