รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3721001คำแก้วคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721002คำเดือยคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721003โคกจักจั่นคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721004ดงแสนแก้วคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721005เหล่าแก้วแมงคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721006สงยางคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721007เมืองเก้าคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721008คำเดือยคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721009นาเจริญคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721010ดงสำราญคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721011พรเจริญคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
3721012คำเดือยกลางคำเขื่อนแก้วชานุมานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน(37210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านคำแก้ว หมู่ 1 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
2.บ้านคำเดือย หมู่ 2 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
3.บ้านโคกจักจั่น หมู่ 3 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
4.บ้านดงแสนแก้ว หมู่ 4 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
5.บ้านเหล่าแก้วแมง หมู่ 5 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
6.บ้านสงยาง หมู่ 6 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
7.บ้านเมืองเก้า หมู่ 7 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
8.บ้านคำเดือย หมู่ 8 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
9.บ้านนาเจริญ หมู่ 9 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
10.บ้านดงสำราญ หมู่ 10 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
11.บ้านพรเจริญ หมู่ 11 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
12.บ้านคำเดือยกลาง หมู่ 12 ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210