รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3711001สามแยกคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711002โค้งอร่ามคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711003คำโพนคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711004หินเกิ้งคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711005นิคมคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711006ภูดานกอยคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711007ดอนนกยูงคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711008ธารศิลาคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711009คำโพนคำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
3711010พุทธศิลป์คำโพนปทุมราชวงศาอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ปทุมราชวงศา(37110) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านสามแยก หมู่ 1 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
2.บ้านโค้งอร่าม หมู่ 2 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
3.บ้านคำโพน หมู่ 3 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
4.บ้านหินเกิ้ง หมู่ 4 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
5.บ้านนิคม หมู่ 5 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
6.บ้านภูดานกอย หมู่ 6 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
7.บ้านดอนนกยูง หมู่ 7 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
8.บ้านธารศิลา หมู่ 8 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
9.บ้านคำโพน หมู่ 9 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110
10.บ้านพุทธศิลป์ หมู่ 10 ตำบลคำโพน อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ปทุมราชวงศา รหัสไปรษณีย์ 37110