รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย กาญจนบุรี คือ Chorakhe Phueak sub district, Dan Makham Tia district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7126001ท่าเสด็จจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126002จรเข้เผือกจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126003ท่าโป่งจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126004หนองยายแจ้งจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126005ไทรทองจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126006โป่งโกจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126007หนองหญ้าปล้องจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126008หนองกวางจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126009เนินสวรรค์จรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126010ทุ่งทองพัฒนาจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126011สวนงิ้วจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
7126012หินสีพัฒนาจรเข้เผือกด่านมะขามเตี้ยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย(71260) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านท่าเสด็จ หมู่ 1 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
2.บ้านจรเข้เผือก หมู่ 2 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
3.บ้านท่าโป่ง หมู่ 3 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
4.บ้านหนองยายแจ้ง หมู่ 4 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
5.บ้านไทรทอง หมู่ 5 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
6.บ้านโป่งโก หมู่ 6 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
7.บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ 7 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
8.บ้านหนองกวาง หมู่ 8 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
9.บ้านเนินสวรรค์ หมู่ 9 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
10.บ้านทุ่งทองพัฒนา หมู่ 10 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
11.บ้านสวนงิ้ว หมู่ 11 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260
12.บ้านหินสีพัฒนา หมู่ 12 ตำบลจรเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ด่านมะขามเตี้ย รหัสไปรษณีย์ 71260