รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

รหัสไปรษณีย์ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
3721001ชานุมานชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721002นาสีดาชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721003โนนกุงชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721004หินสิ่วชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721005ยักษ์คุชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721006นาสีดาน้อยชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721007นิคมสงเคราะห์3ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721008ศรีสมบูรณ์ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721009นิคมสงเคราะห์2ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721010นิคมสงเคราะห์1ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721011นิคมสงเคราะห์4ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721012นิคมสงเคราะห์5ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721013นิคมสงเคราะห์6ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721014โนนสำราญชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
3721015โนนโพธิ์ชานุมานชานุมานอำนาจเจริญ
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์ชานุมาน(37210) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านชานุมาน หมู่ 1 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
2.บ้านนาสีดา หมู่ 2 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
3.บ้านโนนกุง หมู่ 3 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
4.บ้านหินสิ่ว หมู่ 4 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
5.บ้านยักษ์คุ หมู่ 5 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
6.บ้านนาสีดาน้อย หมู่ 6 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
7.บ้านนิคมสงเคราะห์3 หมู่ 7 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
8.บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ 8 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
9.บ้านนิคมสงเคราะห์2 หมู่ 9 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
10.บ้านนิคมสงเคราะห์1 หมู่ 10 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
11.บ้านนิคมสงเคราะห์4 หมู่ 11 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
12.บ้านนิคมสงเคราะห์5 หมู่ 12 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
13.บ้านนิคมสงเคราะห์6 หมู่ 13 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
14.บ้านโนนสำราญ หมู่ 14 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210
15.บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 15 ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์ชานุมาน รหัสไปรษณีย์ 37210