รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย กาญจนบุรี คือ Chong Dan sub district, Bo Phloi district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7116001หัวเขาช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116002ช่องด่านช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116003หนองหว้าช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116004วังใหญ่ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116005สามยอดช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116006เขาแดงช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116007หนองเข้ช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116008หนองบัวช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116009หนองพุพระช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116010ช่องด่านช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116011ช่องด่านช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116012สามยอดช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116013หัวเขาช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116014เขาพุช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
7116015ห้วยคร้อช่องด่านบ่อพลอยกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 15 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์บ่อพลอย(71160) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านหัวเขา หมู่ 1 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
2.บ้านช่องด่าน หมู่ 2 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
3.บ้านหนองหว้า หมู่ 3 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
4.บ้านวังใหญ่ หมู่ 4 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
5.บ้านสามยอด หมู่ 5 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
6.บ้านเขาแดง หมู่ 6 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
7.บ้านหนองเข้ หมู่ 7 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
8.บ้านหนองบัว หมู่ 8 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
9.บ้านหนองพุพระ หมู่ 9 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
10.บ้านช่องด่าน หมู่ 10 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
11.บ้านช่องด่าน หมู่ 11 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
12.บ้านสามยอด หมู่ 12 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
13.บ้านหัวเขา หมู่ 13 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
14.บ้านเขาพุ หมู่ 14 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160
15.บ้านห้วยคร้อ หมู่ 15 ตำบลช่องด่าน อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์บ่อพลอย รหัสไปรษณีย์ 71160