รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี คือ Don Ta Phet sub district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7114001ดอนมะขามดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114002บ่อสำโรงดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114003ทุ่งแหว่งดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114004หนองปล้องดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114005ดอนกอกดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114006ดอนตาเพชรดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114007ทุ่งสมบูรณ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114008หนองโพธิ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114009บ่อหว้าดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114010หนองระหงษ์ดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114011หนองตาขำดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114012หนองถ่านดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
7114013ทุ่งทองดอนตาเพชรพนมทวนกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 13 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน(71140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนมะขาม หมู่ 1 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
2.บ้านบ่อสำโรง หมู่ 2 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
3.บ้านทุ่งแหว่ง หมู่ 3 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
4.บ้านหนองปล้อง หมู่ 4 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
5.บ้านดอนกอก หมู่ 5 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
6.บ้านดอนตาเพชร หมู่ 6 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
7.บ้านทุ่งสมบูรณ์ หมู่ 7 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
8.บ้านหนองโพธิ์ หมู่ 8 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
9.บ้านบ่อหว้า หมู่ 9 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
10.บ้านหนองระหงษ์ หมู่ 10 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
11.บ้านหนองตาขำ หมู่ 11 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
12.บ้านหนองถ่าน หมู่ 12 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
13.บ้านทุ่งทอง หมู่ 13 ตำบลดอนตาเพชร อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140