รหัสไปรษณีย์
จังหวัด

อำเภอ

ตำบล

ภาษาอังกฤษ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน กาญจนบุรี คือ Don Chedi sub district, Phanom Thuan district, Kanchanaburi
รหัสไปรษณีย์ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์หมู่ชื่อหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัด
7114001ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
7114002ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
7114003บ้านน้อยดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
7114004หัวรังดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
7114005หนองแกดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
7114006ทุ่งระฆังดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
7114007ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
7114008มะขามใหญ่ดอนเจดีย์พนมทวนกาญจนบุรี
ที่มา.บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
จากตาราง 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน มีที่ทำการไปรษณีย์รับผิดชอบการนำจ่าย 1 แห่ง คือ ที่ทำการไปรษณีย์พนมทวน(71140) รับผิดชอบการนำจ่ายไปรษณีย์ทั้งตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จำแนกตามหมู่บ้านได้ดังนี้
1.บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 1 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
2.บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 2 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
3.บ้านบ้านน้อย หมู่ 3 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
4.บ้านหัวรัง หมู่ 4 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
5.บ้านหนองแก หมู่ 5 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
6.บ้านทุ่งระฆัง หมู่ 6 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
7.บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 7 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140
8.บ้านมะขามใหญ่ หมู่ 8 ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ไปรษณีย์ที่รับผิดชอบการนำจ่ายคือ ไปรษณีย์พนมทวน รหัสไปรษณีย์ 71140